Frågor och svar om palmolja och PFAD


Vad är HVO?
HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli fossilfria drivmedel för dieselmotorer. HVO, oavsett råvara, räknas som en förnybar produkt då den inte har ett fossilt ursprung.

Vilken klimatnytta har HVO?
Valet av råvara är den kritiska faktorn för HVO-dieselns klimatnytta. Det finns alltså bra och hållbar HVO och det finns HVO där råvaruvalet medför stora negativa miljökonsekvenser (palmolja och PFAD). Klimatnyttan handlar om vilken råvara producenten väljer att använda sig av vid tillverkningen av HVO:n.

Hur utvärderar Preem sina råvaror i tillverkningen av HVO-diesel (Preem Evolution Diesel)?
Preem är måna om att en övergång till förnybara råvaror ska vara en hållbar övergång; vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat. Preem styr mot råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. De ska ha hög verkningsgrad, klimatprestanda och med bra hållbarhetsdata.

  • Vi utvärderar etiska och miljömässiga förutsättningar så som mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, socialt ansvar, resursanvändning, korruption och transporter.
  • Vi bedömer tillgänglighet.

Vad är PFAD?
PFAD står för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt från palmoljeproduktion. PFAD används i djurfoder och vid tillverkning av bland annat tvättmedel och tvål samt som råvara inom kosmetikindustrin. PFAD kan också användas som råvara i tillverkningen av HVO-diesel.

Vad är skillnaden mellan palmolja och PFAD?
PFAD är en biprodukt från raffineringen av palmolja.

Varför väljer Preem bort palmolja och PFAD?
Palmoljan utvinns ur oljepalmer, som odlas i stora plantager. Odlingarna finns framförallt i Indonesien och Malaysia. Bakom de enorma plantagerna döljer sig skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden och hot mot oersättlig biologisk mångfald, torrmarker som utdikas till plantager, korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Även luftförhållandena i Indonesien och Malaysia vad gäller smog och dålig luft ökar på grund av markbränning för palmoljeodlingar. Bränderna har också bidragit till enorma koldioxidutsläpp. En ökad efterfrågan på palmolja och PFAD leder ofrånkomligt till ökad skövling av regnskog för nya palmoljeplanteringar.

Finns det inte hållbar palmolja och PFAD?
Organisationen RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, är den ledande aktören för ”hållbar produktion” av palmolja. Organisationen ägs av ett stort antal företag och organisationer som är inblandade i palmoljeindustrin på ett eller annat vis – antingen som producent, uppköpare, distributör eller försäljare i andra eller tredje led. RSPO är ett starkt kritiserat organ och de flesta är överens om att det inte är ett fungerande organ. Slutsatsen blir då att palmolja och PFAD producerad inom ramen för RSPO:s inte är detsamma som att den är hållbar.

Kan man säga nej till palmolja och PFAD i drivmedel men fortsatt sälja livsmedel som innehåller palmolja?
Palmolja och PFAD har under många år använts inom livsmedelsindustrin. Preem menar att man ska arbeta för att de odlingar som idag finns ska drivas på ett hållbart sätt men att man inte ska öka efterfrågan på palmolja och PFAD genom att tillverka drivmedel av det. RSPO-certifieringen inte är tillräcklig. Det kommer att behövas ytterligare påverkan för att förbättra certifieringsarbetet och utveckla arbetet med spårbarhet och uppföljningssystem. Preem tycker inte att man ska använda palmolja eller PFAD till drivmedel då det ofrånkomligt leder till ökad skövling av regnskog för nya palmoljeplanteringar.

Är PFAD bättre än palmolja?
Eftersom PFAD och palmolja utvinns ur samma råvara och industri är de negativa miljöaspekterna som produktionen medför densamma.

Varför är Preems HVO bättre än HVO baserad på palmolja?
Den svenska HVO:n är baserad på hållbara råvaror (främst tallolja), istället för palmolja och tillverkas av restprodukter från den svenska skogsindustrin. Preem Evolution Diesel innehåller idag (maj 2016) upp till 50 procent talloljediesel (HVO) vilket ger ett minskat utsläpp av koldioxid med cirka 46 procent. Sedan lanseringen år 2011 har Preem Evolution Diesel minskat utsläppen med 2 miljoner ton fossil koldioxid. Produktionen av talloljediesel minskar inte bara Sveriges behov av fossil råolja utan skapar dessutom gröna arbetstillfällen i glesbygd och nya affärsmöjligheter för svensk skogsnäring.

Talar inte Preem i egen sak när man inte vill ha palmolja eller PFAD?
Preem skulle när som helst kunna ställa om tillverkningen av HVO-diesel från tallolja till de billigare råvarorna palmolja och PFAD. Men vi godkänner inte palmolja eller PFAD som råvaror i produktionen på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingarna ger upphov till, så som skövling av regnskog men också på grund av den utbredda korruption som palmolje-/PFAD-industrin kantas av.

Men är inte förnybar HVO gjord på palmolja eller PFAD åtminstone bättre än fossila bränslen?
Det finns hållbar HVO och det finns HVO där råvaruvalet medför stora negativa miljökonsekvenser. När det kommer till HVO-dieselns klimatnytta och miljöegenskaper är valet av råvara helt avgörande. För att HVO ska vara ett hållbart och miljövänligt alternativ till fossila drivmedel krävs alltså att det produceras av hållbara råvaror.

Palmolja/PFAD är visserligen förnybart till skillnad från fossila bränslen, men för att en grön omställning ska bli långsiktigt hållbar krävs att de biodrivmedel vi ställer om till är just hållbara. Palmolje-/PFAD-produktionen orsakar stora skador på miljön, vilket inte är hållbart. Risken med en fortsatt användning av billig palmolja eller PFAD är dessutom att man helt konkurrerar ut HVO-diesel som är tillverkad av hållbara råvaror.

Vad kan konsumenten göra för att välja bra HVO?
Idag är det för den enskilde konsumenten svårt att vid pumpen veta ursprunget på den HVO som blandats in i drivmedlet. Därför är det svårt att göra ett medvetet val för hållbar svensk HVO. Preems Evolution Diesel är dock ett exempel på ett hållbart och förnybart alternativ, baserad på svensk HVO. Om konsumenten inte vill bidra till palmolje/PFAD-produktion kan han/hon fråga sin leverantör vad produkten innehåller och ställa krav på palmolje/PFAD-fritt drivmedel.

Kan man inte acceptera palmolja och PFAD till dess att det finns mer HVO tillverkad av hållbara råvaror?
Om samhället i form av politiken/kunder/politiskt obundna organisationer godkänner eller accepterar palmolja och PFAD i brist på annat eller i väntan på att det ska produceras mer hållbar HVO, så kommer det att bli näst intill omöjligt för hållbara råvaror att konkurrera. Ett accepterande, om än motvilligt sådant, leder sannolikt till att hållbara råvaror för produktion av HVO kan komma att fasas ut till fördel för de billigare råvarorna: palmolja och PFAD. För att säkerställa att hållbar HVO ska kunna konkurrera på en marknad så bör man motverka användning av HVO tillverkad av palmolja och PFAD.