Säkerhet

Raffinaderiet är certifierat enligt säkerhetsstandarden OHSAS-18001 sedan den 10 december 1999. Standarden omfattar ledningssystem för arbetsmiljö och anläggningssäkerhet och täcker även internkontrollföreskrifter, AFS 2001:1.

 

Den stora hanteringen och lagringen av råolja och oljeprodukter innebär risker för brand och explosion. För att minimera dessa risker har processanläggningarna utrustats med omfattande säkerhetssystem. Verksamheten styrs vidare av detaljerade säkerhetsregler och instruktioner.

 

Skulle en brand ändå inträffa, finns omfattande fast släckutrustning installerad inom hela raffinaderiområdet. Raffinaderiet har en egen skiftgående räddningsstyrka som består av utbildade brandmän och operatörer med stora, mobila resurser till sitt förfogande. Genom ett avtal erhålls även vid behov assistans från Lysekils räddningstjänst.

 

Den permanenta befolkningen, som finns inom en radie av 2 kilometer från raffinaderiet, understiger 100 personer. Under sommarmånaderna kan dock denna siffra öka till ca 1 000 personer.

 

Det finns ingen industriell verksamhet nära raffinaderiet som skulle innebära risk för exponering för brand eller explosion.