Hållbar framtid stavas samarbete

För att nå klimatmålen måste jordens resurser användas på ett smartare sätt. Fossila råvaror behöver ersättas med förnybara och avfall och restprodukter från ett företag bli nya produkter hos ett annat. Det här kräver helt nya sätt att tänka – och samarbeta.

Till nästa sekelskifte förväntas jordens befolkning ha ökat från dagens 7,7 miljarder till 10-11 miljarder. Det sätter stor press på gemensamma resurser – samtidigt som vi behöver minska vår användning av fossila resurser för att hålla oss under klimatmålet om maximalt två graders temperaturökning jämfört med tiden innan industrialiseringen.

– Vi måste gå från en fossilberoende till en fossiloberoende ekonomi både i Sverige och globalt för att kunna hålla koldioxidutsläppen nere. Nyckeln till det är en cirkulär ekonomi där vi återanvänder alla produkter som finns i omlopp och där det material vi ändå behöver tillsätta är biobaserat, säger Caroline Löfgren, verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

– För att kunna ta tillvara på de begränsade resurser som finns kommer samarbeten mellan olika branscher och företag att spela en viktig roll, poängterar hon. 

Läs också: Vägen mot fossilfritt skogs- och lantbruk

Planer på returraffinaderi för återvunnen plast

Inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret pågår en tioårig Vinnovasatsning som siktar på att göra Västsverige till klimatledande industriregion i världen. Ett av projekten handlar om att undersöka möjligheterna att skapa ett returraffinaderi för återvunnen plast.

– Genom att bryta ner plasten till syntesgas och kolväten kan vi omvandla den till nya produkter av hög kvalitet, till exempel ny plast, kemikalier eller drivmedel, berättar Caroline Löfgren.

Preem är en av aktörerna i satsningen, som bygger på samarbete med flera olika företag.

– Vi tycker att det här är ett spännande spår som skulle kunna lösa flera problem samtidigt. Om använd plast får ett värde ökar incitamenten att återvinna den, samtidigt som vi kan få tillgång till värdefull råvara som inte ökar växthusgasutsläppen, säger Mattias Backmark, affärsutvecklingschef för Preem.

Samarbeten kring olika restråvaror

En viktig del av Preems vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle handlar om att ersätta fossil råvara med förnybar. Målet är 3 miljoner kubikmeter flytande biodrivmedel 2030. För att kunna nå dit behöver man satsa på flera olika råvaror – där merparten är restprodukter från skogsbruk och jordbruk.

– Det finns ingen ensam råvara eller ”silver bullet” som kan lösa allt, utan vi behöver titta på en mängd olika restströmmar. Tanken är att vi ska fortsätta fylla på med, och utveckla samarbeten efter hand, säger Mattias Backmark.

Från tallolja till lignin och sågspån

Första samarbetet inleddes redan 2007 då entreprenören Lars Stigsson engagerade Preem, Sveaskog, och Södra i starten av SunPine som framställer råtalldiesel av restprodukter från massaindustrin. De 100 miljoner liter talldiesel som produceras här varje år ingår som en del i Preems Svanenmärkta diesel. Utöver det framställer SunPine också harts, bioolja, terpentin och fjärrvärme.

– Just nu håller vi också på att projektera världens första ligninanläggning för biodrivmedel i samarbete med RenFuel och Rottneros. Anläggningen kommer att ligga i anslutning till Rottneros massabruk i Vallvik, för att kunna ta vara på restprodukter därifrån, berättar Mattias Backmark.

Läs också: Förädling av tallolja är SunPines framgångsrecept

Ett annat samarbetsprojekt tillsammans med träindustriföretaget Setra går ut på att använda sågspån för att tillverka flytande biodrivmedel. Och fler projekt är på gång. Under 2019 kommer ytterligare ett samarbetsprojekt baserat på restprodukter att inledas.

Ger fler gröna jobb i glesbygden

Preems strategi är att i första hand använda svenska och nordeuropeiska restprodukter som råvara i sina förnybara drivmedel. På så sätt kan man både minimera transporter, enklare kontrollera att råvarorna är producerade på ett hållbart sätt och samtidigt bidra till fler gröna jobb i glesbygden.

– För Sveriges skogsbrukare och jordbrukare innebär det dessutom att de får möjlighet att köra på förnybart bränsle som de själva varit med och producerat och samtidigt kan få bättre betalt för råvaran när den är producerad på ett hållbart sätt, säger Mattias Backmark.

Text: Sara Bergqvist