Fordonsgas

Fordonsgas är ett av av de fordonsbränslen med minst koldioxidutsläpp.

Fordonsgas består av naturgas och biogas. Den del biogas i produkten har kontinuerligt utvecklats och produkten får en högre andel förnybart varje år.

Köp

Tanka

Gasen används idag främst som fordonsdrift.

Fordonsgas är ett drivmedel som används till olika typer av gasfordon. Personbilar som drivs med fordonsgas har vanligtvis två tankar, en för gas och en för bensin. De vanligaste användarna av fordonsgas är taxi- & kommunal verksamhet.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas, fordonsgas har en mindre miljöpåverkan än till exempel bensin.

Genom att köra på fordonsgas minskar man de fossila koldioxidutsläppen med över 50 procent. Biogasen har dessutom synergieffekter efftersom den innebär att restavfall samlas in för att i sin tur användas till motordrift.

Koldioxidbesparing

*Jfr fossil bensin
51.9

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Biogas är ett förnyelsebart bränsle medan naturgas är ett fossilt bränsle. Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material. Flera olika källor kan vara basen för tillverkning, exempelvis reningsverk, soptippar och jordbruk. Biogas kan låginblandas i naturgas vilket ger ett bra distributionssystem som inte begränsas av biogastillgången. Användningsområdena är bland annat uppvärmning, elproduktion och fordonsdrift.

Produktinnehåll

Gasen används idag främst som fordonsdrift.

Fordonsgas är ett drivmedel som används till olika typer av gasfordon. Personbilar som drivs med fordonsgas har vanligtvis två tankar, en för gas och en för bensin. De vanligaste användarna av fordonsgas är taxi- & kommunal verksamhet.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas, fordonsgas har en mindre miljöpåverkan än till exempel bensin.

Genom att köra på fordonsgas minskar man de fossila koldioxidutsläppen med över 50 procent. Biogasen har dessutom synergieffekter efftersom den innebär att restavfall samlas in för att i sin tur användas till motordrift.

Koldioxidbesparing

*Jfr fossil bensin
51.9

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Biogas är ett förnyelsebart bränsle medan naturgas är ett fossilt bränsle. Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material. Flera olika källor kan vara basen för tillverkning, exempelvis reningsverk, soptippar och jordbruk. Biogas kan låginblandas i naturgas vilket ger ett bra distributionssystem som inte begränsas av biogastillgången. Användningsområdena är bland annat uppvärmning, elproduktion och fordonsdrift.

Produktinnehåll

Köp

Tanka