Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om den nya lagstiftningen och hur den kan påverka dig som kund. 

Lagstiftning och reduktion Lagstiftning och reduktion

Vad är den största förändringen med det nya lagkravet Reduktionsplikt?
Den största förändringen är att bensin och diesel på årsbasis ska innehålla förnybart innehåll som reducerar växthusgasutsläpp med 4,2 respektive 21 procent. Produktion och valda råvaror tillsammans med förbränningen i fordonet mäts utifrån hur mycket lägre växthusgasutsläpp de bidragit till.

Vad är skillnaden på reduktion och förnybar andel?
Reduktion avser hur mycket mindre växthusgasutsläpp en produkt släpper ut ur ett livscykelperspektiv jämfört med en helt fossil produkt. Förnybar andel avser den volym av förnybar råvara som produkten innehåller. Reduktionsplikten tydliggör skillnaden på kvaliteter på
olika råvaror.

Vad ska jag som kund tänka på gällande inköp av drivmedel efter den 1 juli?
Det är viktigt att du i din upphandling kravställer på reduktion istället för förnybar andel. Se till att du identifierar ditt behov utifrån hur mycket växthusgasreduktion du vill bidra med utifrån era volymer.

Finns det något reduktionskrav på produkten HVO Diesel 100 för att den ska vara skattebefriad?
Ja. Kravet är att produkten under 2018 minst ska reducera utsläppen med 50 procent. Kravet höjs sedan 2019 till 60 procent.

Hur ser nivåerna gällande reduktion ut efter 2020?
De nya reduktionsnivåerna för 2021 kan träda ikraft tidigast 30 juni 2021 och kommer att vara 26 procent reduktion för diesel och 6 procent för bensin, att jämföra med de reduktionsnivåer på 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel som gäller idag. Reduktionsnivåerna kommer därefter att successivt öka linjärt med troliga nivåer för år 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022.

Vad är definitionen av höginblandat drivmedel?
Ett höginblandat drivmedel avser en produkt med till största del förnybart innehåll. För diesel gäller 98 procent förnybar andel. Allt annat definieras som låginblandad produkt.

Varför räknas inte färgade produkter in i den nya lagstiftningen?
Den så kallade ”färgade dieseln” är lågskattad och får exempelvis användas för fartyg och lok i kommersiell drift. Läs mer på Skatteverkets webbplats. 

Ekonomi och prisnivåer Ekonomi och prisnivåer

Kommer prisnivåerna att påverkas av den nya lagstiftningen?
Vi kan i nuläget inte bedöma hur den nya lagstiftningen kommer att påverka prisnivåerna. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka användningen av biodrivmedel jämfört med helt fossila produkter.

Blir det några skatteförändringar ?
Skatten för diesel blir 4 532 kr/kbm och för bensin 6 440 kr/kbm, oavsett andel inblandning av förnybar råvara.

Vilka betalar punktskatt idag?
Punktskatt betalas av upplagshavare, det vill säga kunder med eget skatteupplag. Läs mer 

Preem och produkter Preem och produkter

Kommer jag som kund kunna välja en specifik reduktionsnivå?
Preem erbjuder ett antal produkter med olika fasta reduktionsnivåer för att tillgodose både kundernas behov och önskan samt den nya lagstiftningen.

Kommer de nya produkterna påverka prestandan på motorerna, förbrukning? Nej. Preems biodrivmedel fungerar i alla fordon.

Varför får man inte blanda i mer än 7 procent RME i dieseln?
För varje drivmedelsslag som diesel, bensin, etanol med mera finns en internationell branschgemensam specifikation som dessa måste följa. Enligt den specifikationen gäller en maximal inblandning av RME om 7 procent i just diesel.

Hur kontrollerar Preem att ni uppfyller den nya lagstiftningen?
Vi har ett hållbarhetssystem i vilket uppföljning sker kontinuerligt för att säkerställa att Preem uppfyller lagstiftningen. Systemet kontrolleras även av en oberoende tredje part. Volymer och reduktionsvärden rapporteras varje år till Energimyndigheten.

Kommer ni göra om er produktportfölj?
Ja. Vi kommer utveckla och anpassa våra produkter till den nya lagstiftningen. För mer information kontakta din kontaktperson på Preem.


Vad är planerna för Preem Evolution Diesel Plus (Svanen) inom reduktionsplikten? Preem Evolution Diesel Plus påverkas inte av den nya lagstiftningen. Produkten innehåller fortsatt minst 50 procent förnybar råvara, mestadels restprodukter från skogsindustrin, vilket motsvarar en reduktionsnivå (växthusgasförbättring) om 44 procent.

Övrigt Övrigt

Vad betyder alla dessa förkortningar? HVO, RME etc?
På vår kunskapssektion Insikt och Kunskap på preem.se har vi samlat de flesta förkortningar som används inom vår bransch. Läs mer 

Finns det HVO i Sverige så att det räcker?
Nej. I dag importeras 85 procent av all biodrivmedel i Sverige. Endast 15 procent tillverkas i Sverige. Svenska drivmedelsleverantörer behöver således importera en stor del av både förnybara råvaror och färdiga produkter för att uppfylla den nya lagstiftningen.

Vad är det för skillnad mellan HVO Diesel 100 och HVO?
HVO kombinerat med siffror, exempelvis HVO Diesel 100, avser en produkt som innehåller 100 procent förnybart andel. Anges enbart förkortningen HVO, hydrerad vegetabilisk olja, avses den förnybara råvaran som omfattar vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter.

Kan det vara någon skillnad på produkter som har samma råvarutillverkning, exempelvis RME och RME?
Ja. En produkt som har samma råvaruklassning kan ha skillnader i västhusgasreducerande egenskaper beroende på använd råvara, tillverkning och transport. Exempelvis kan en produkt med lägre andel förnybart men bättre råvara ha en högre reduktion än en produkt som innehåller 100 procent förnybart. Läs mer