Frågor och svar – brev från Preem och SEB den 26 november 2019

Preem har nyligen tecknat nya banklån. Detta har skett eftersom Preems tidigare låneavtal gick mot slutet av sin löptid. Denna så kallade refinansiering innebär också att Preem har anpassat sin finansiering till företagets strategi för gröna investeringar i förnybara drivmedel under de närmaste åren. Som ett led i den processen kräver svensk lag att två brev till skickas till våra kunder.

Den 26 november 2019 slutfördes refinansieringsprocessen genom att en så kallad ”closing” genomfördes. I korthet innebär detta att de nya banklånen aktiverades och de gamla banklånen återbetalades.

Preems tidigare banklån var utställt av en nordisk bankgrupp som leddes av SEB. Det nya banklånet – vilket är en så kallad Borrowing Base Facility (BBF) – tillhandhålls efter den 26 november 2019 istället av en bankgrupp under ledning av Citibank.

Redan under det existerande lånet från SEB med flera har i princip alla Preems kundfordringar löpande pantsatts till bankerna (med SEB som ombud) som en del av säkerställandet av lånet. Under det nya banklånet kommer samma sak att ske, men det blir nu i stället Citibank som administrerar pantsättningen av Preems kundfordringar.

För att genomföra detta – det vills säga flytten av pantsättningarna av Preems kundfordringar från de tidigare bankerna till de nya bankerna – krävs det alltså att två brev skickas ut till Preems kunder.

  1. För det första måste SEB skicka ut ett brev till Preems kunder där man meddelar att SEB släpper sin pantsättning enligt det tidigare låneavtalet.
  2. Därutöver måste Preem skicka ut ett brev till sina kunder där Preem meddelar att kundfordringarna framöver i stället kommer att pantsättas till Citibank med flera banker.

Det är dessa två brev som skickats ut – i ett och samma kuvert och, i vissa fall, per e-post – till Preems kunder den 26 november 2019.

Frågor och svar till dig som är kund hos oss (in english further down the page)

Jag har fått några brev från Preem och SEB – vad är detta för något?

SVAR: Ja, du har fått två brev som kanske kan se lite komplicerade ut. Detta är inget att vara orolig för. Breven påverkar inte din verksamhet, utan är en juridisk teknikalitet av betydelse för Preem och dess banker.

Båda breven har att göra med att Preem nyligen har bytt banker för sin rörelsefinansiering. Tidigare hade Preem SEB som sin huvudbank medan man nu har bytt till Citibank som huvudbank.

Det ena brevet, från SEB, säger i korthet att SEB nu släpper den pantsättning de tidigare hade över Preems kundfordringar (Preems kundfordringar var pantsatta till SEB med flera banker) som säkerhet för det tidigare banklånet.

I det andra brevet, från Preem, meddelas att Preem nu i stället har pantsatt sina kundfordringar till Citibank m.fl. banker som säkerhet för det nya banklånet.

Båda breven behövs för att den säkerhet (det vill säga pantsättning av kundfordringar), som Preem ställer till bankerna, skall vara juridiskt bindande enligt svensk lag.

Behöver jag göra något med anledning av dessa brev?

SVAR: Nej. Du behöver inte svara på breven eller göra något annat. Det enda du behöver tänka på är att betala fakturorna från Preem enligt betalningsinstruktionerna på fakturan. Kontonumret för betalning kommer att vara detsamma som tidigare, men betalningsmottagare kommer från och med nu att vara Citibank (i stället för SEB). Så det blir i praktiken ingen skillnad för dig som kund jämfört med tidigare.

Har dessa brev någon betydelse eller effekt på mig eller min verksamhet?

SVAR: Nej, dessa brev påverkar inte dig. Du får inga nya skyldigheter eller rättigheter på grund av dessa brev. Breven är bara en juridisk åtgärd som behövs för att den säkerhet som Preem ställt till sina nya banker skall vara gällande enligt svensk lag.

Har Preem något problem med sin finansiering?

SVAR: Inte alls. Preem lägger nu om sina existerande banklån eftersom de tidigare lånen går mot slutet av sin löptid. Detta är en helt normal process som sker med 3-5 års mellanrum. Preem önskar också, genom de nya låneavtalen, skapa ännu bättre förutsättningar för att genomföra sin strategi kring ökad produktion av förnybara drivmedel under de kommande åren.

 

FAQ – english

I have got some letters from Preem and SEB – what are those?

ANSWER: Yes, you should have received two letters that might look somewhat complicated. This is nothing to be worried about. The letters have no impact on your business, but are only legal technicalities necessary for Preem and its banks.

Both letters concern the fact that Preem recently changed banks for its working capital financing. Before, Preem had SEB as its main bank while Preem now has changed to Citibank as main bank.

The letter from SEB in short says that SEB now releases the pledge it had over Preem’s accounts receivables (which were pledged to SEB and other banks) as security for the previous bank loan.

In the second letter, from Preem, you are notified that Preem’s accounts receivables now instead are pledged to Citibank (and other banks) as security for its new bank loan.

Both letters are required in order for the security (i.e. the pledge of accounts receivables), that Preem provides to the new banks as security, to be legally valid under Swedish law.

Do I need to do anything as a consequence of the letters?

ANSWER: No. You do not have to reply to the letters or do anything else. The only thing you need to do is to pay the coming invoices in accordance with the payment instructions on the invoice. The account number for payment will be the same as before, but the invoice will now specify Citibank as the payment recipient (instead of SEB). So, for you, there is really no difference from before.

Do these letters have any impact on me and my business in any way?

ANSWER: No, these letters do not affect you. You will not get any new rights or obligations thereby. The letters are simply a legal measure that is required in order for the security pledged by Preem to its new banks shall become valid under Swedish law.

Does Preem have any problems with its financing situation?

ANSWER: Not at all. Preem is refinancing its existing bank loans since those loans are coming towards maturity. This is a normal process that happens every 3-5 years. By means of the new bank loans, Preem also aims to further facilitate the execution of its strategy regarding increased production of renewable fuel during the coming years.