Vi skärper vårt klimatmål med tio år – från 2045 till 2035

Nu påskyndar vi våra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, tio år tidigare än det föregående klimatmålet.  

klimatmal-2035_raodmap-web.jpg

Vägen till klimatneutralitet Vägen till klimatneutralitet

Sedan år 2020 har vi på Preem genomfört ett antal viktiga prioriteringar kopplade till omställningen. Fokus ligger nu helt och hållet på projekt och initiativ som aktivt bidrar till klimatmålet, och klimatneutralitet ska uppnås genom fokus på följande prioriterade områden.

1. Anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror 1. Anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror

Förbränning av fossila produkter är den huvudsakliga orsaken till koldioxidutsläppen längs vår värdekedja. Får att nå vårt klimatmål behöver vi drastiskt minska användningen av råolja och byta ut denna mot förnybara alternativ, så som biooljor, som kommer från hållbara restprodukter från skog- och lantbruk och livsmedelsindustrin.

I ett första skede vill vi på Preem utöka den förnybara produktionskapaciteten till minst 2,5 miljoner kubikmeter år 2026 för att nå cirka fem miljoner kubikmeter 2030. Samtidigt minskar vi den fossila produktionen.

2. Etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder 2. Etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder

Våra raffinaderier är några av Sveriges största, enskilda utsläppskällor. De fossila utsläppen kommer att minska allt eftersom vi byter ut fossila råvaror mot fossilfria alternativ. Genom att installera teknik för koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage), kan koldioxiden fångas in, istället för att släppas ut.

När CCS kombineras med förnybara råvaror kallas det för BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). När vi fångar in förnybara utsläpp och lagrar dessa uppstår negativa utsläpp, vilket i praktiken innebär en reducering av koldioxidhalterna i atmosfären.

Utöver koldioxidinfångning utvärderar Preem möjligheterna att vidta andra kompenserande åtgärder.

3. Ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas 3. Ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas

Vätgas är en viktig ingrediens vid drivmedelsproduktion. Idag används främst naturgas för att producera vätgas. Vätgasproduktionen är en av de huvudsakliga orsakerna till de koldioxidutsläpp som genereras vid raffinaderierna.

Genom att byta ut fossil naturgas mot förnybara alternativ som biogas och förnybara restströmmar från produktionen kan utsläppen minska avsevärt. Ett annat sätt är att producera fossilfri vätgas genom elektrolys av vatten och fossilfri el.
Läs mer om vårt vätgasprojekt

4. Anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle 4. Anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle

För att nå klimatmålet kommer vi att successivt minska dagens storskaliga produktion och försäljning av fossila förbränningsprodukter, så som diesel och bensin. En del av produktionen kommer att ersättas av hållbara alternativ, exempelvis hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och förnybart flygbränsle. Den minskade drivmedelsproduktionen ligger i linje med en generell minskat behov av flytande drivmedel som en effekt av att samhället effektiviseras, digitaliseras och elektrifieras.

Vi ser även stora möjligheter att bredda verksamheten och inkludera fler sorters produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle. Ett exempel är ökad produktion och försäljning av förnybara komponenter för förädling inom närliggande industrier. Ett annat är exempel är Preems redan påbörjade storskaliga utrullning av laddstationer för elbilar. Även vätgas för fordon är ett intressant område under utveckling.

Frågor och svar om klimatmålet

Vad vill Preem göra i Lysekil?

Preem inleder nu ett nytt projekt för ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil till att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel. I ett första steg planerar vi att genomföra en ombyggnation av den existerande Synsat-anläggningen som idag producerar diesel av miljöklass 1. Syftet med ombyggnationen är att utöka Preems produktion av förnybara drivmedel i linje med våra uppsatta mål.

Hur viktigt är projektet för Preem?

Vår högsta prioritet är att påbörja storskalig förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil. Genom att ställa om raffinaderierna till ökad förnybar produktion förbättras Preems lönsamhet och finansiella stabilitet, samtidigt som vi bidrar till minskade klimatutsläpp.

Hur stor blir den förnybara produktionen?

När ombyggnationen är genomförd kommer Preemraff Lysekil vara Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel.

Inledningsvis ska ombyggnationen ge en ökning av Preems förnybara dieselproduktion med 650 000-950 000 kubikmeter årligen, vilket är hela två till tre gånger högre än dagens förnybara produktionskapacitet vid Preemraff i Göteborg.

Hur påverkas den fossila produktionen?

Preems målsättning är att fasa ut fossila råvaror i utbyte mot förnybart, något som ska ske successivt och kontrollerat. En del i ombyggnationen av Preemraff Lysekil är att undersöka förutsättningarna att fasa ut fossila råvaror från raffinaderiet.

Vad kommer det att innebära för koldioxidutsläppen?

Den utökade förnybara produktionen kommer att spela en central roll i att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2–1,7 miljoner ton koldioxid varje år, varav den största minskningen kommer att ske inom vägtrafiken. Det motsvarar de årliga klimatutsläppen från cirka 500 000 personbilar.

Ombyggnaderna kommer att innebära ett ökat koldioxidutsläpp på delar av raffinaderiet, men totalt sett kommer vi att anpassa raffinaderiets fossila produktion så att de totala utsläppen av koldioxid vid raffinaderiet inte ökar.

Kommer projektet innebära nya jobb i Lysekil?

Den här satsningen på raffinaderiet i Lysekil innebär också en satsning på själva Lysekil. Genom att ställa om raffinaderiet rustar vi oss för framtiden, så att Preemraff Lysekil kan förbli en lönsam och hållbar verksamhet växande internationell konkurrens.

Dessutom kommer nya jobb att skapas under byggtiden.

Varför väljer Preem att bygga om den befintliga anläggningen?

Genom att nyttja existerande anläggningar vid raffinaderiet kan Preem utöka produktionen, samtidigt som klimatutsläppen inte ökar. Med ombyggnationen kan Preem dessutom genomföra omställningen på ett kostnads- och tidseffektivt sätt i syfte att nå våra egna och Sveriges klimatmål.

Ombyggnationen innebär även att existerande infrastruktur kan nyttjas samt att ny mark inte behöver tas i anspråk, vilket också minimerar ingreppen på närmiljön.

När ska anläggningen börja byggas och när är den i drift?

Ombyggnationen påbörjas så snart Preem har fått ansökan beviljad av myndigheterna. Anläggningen planeras att vara i drift senast år 2024.

När skickar ni in ansökan?

Innan årsskiftet 2020/2021.

Vad betyder projektet för Lysekil?

Preem är den enskilt största privata arbetsgivaren i Lysekils kommun, och en av de större i kranskommunerna. Genom att satsa på en omställning av raffinaderiet i Lysekil kan vi värna Preems lönsamhet och finansiella stabilitet, vilket i förlängningen bidrar positivt till den sociala och ekonomiska tryggheten lokalt.

Vilka förnybara råvaror kommer ni att använda i den ombyggda anläggningen?

Anläggningen kommer att anpassas för en förnybar produktion som bygger på en variation av hållbara förnybara råvaror, bland annat tallolja, rapsolja och återvunnen frityrolja.

Preem ställer höga hållbarhetskrav på de förnybara råvaror som kommer att användas vid raffinaderiet. Vi arbetar aktivt för att öka utvinningen av svenska råvaror i form av restprodukter från skogs- och lantbruk och livsmedelsindustrin.

Varför måste man bygga om anläggningen?

Den förnybara råvaran har en något annorlunda sammansättning än den fossila, vilket påverkar material- och energibalanser. Till exempel är många förnybara råvaror korrosiva. Detta innebär att utrustningen behöver anpassas och dimensioneras för en större andel förnybart. Anläggningen kommer att kunna ta emot en variation av olika hållbara, förnybara råvaror som till exempel rapsolja eller tallolja

Vägen mot framtiden Så jobbar vi med hållbarhet

Vi har antagit utmaningen – Preems strategiska projekt för storskalig omställning: