Vi skärper vårt klimatmål med tio år – från 2045 till 2035

Nu påskyndar vi våra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, tio år tidigare än det föregående klimatmålet.

klimatmal-2035_raodmap-web.jpg

Vägen till klimatneutralitet Vägen till klimatneutralitet

Sedan år 2020 har vi på Preem genomfört ett antal viktiga prioriteringar kopplade till omställningen. Fokus ligger nu helt och hållet på projekt och initiativ som aktivt bidrar till klimatmålet, och klimatneutralitet ska uppnås genom fokus på följande prioriterade områden.

1. Anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror 1. Anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror

Förbränning av fossila produkter är den huvudsakliga orsaken till koldioxidutsläppen längs vår värdekedja. Får att nå vårt klimatmål behöver vi drastiskt minska användningen av råolja och byta ut denna mot förnybara alternativ, så som biooljor, som kommer från hållbara restprodukter från skog- och lantbruk och livsmedelsindustrin.

I ett första skede vill vi på Preem utöka den förnybara produktionskapaciteten till minst 2,5 miljoner kubikmeter år 2026 för att nå cirka fem miljoner kubikmeter 2030. Samtidigt minskar vi den fossila produktionen.

2. Etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder 2. Etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder

Våra raffinaderier är några av Sveriges största, enskilda utsläppskällor. De fossila utsläppen kommer att minska allt eftersom vi byter ut fossila råvaror mot fossilfria alternativ. Genom att installera teknik för koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage), kan koldioxiden fångas in, istället för att släppas ut.

När CCS kombineras med förnybara råvaror kallas det för BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). När vi fångar in förnybara utsläpp och lagrar dessa uppstår negativa utsläpp, vilket i praktiken innebär en reducering av koldioxidhalterna i atmosfären.

Utöver koldioxidinfångning utvärderar Preem möjligheterna att vidta andra kompenserande åtgärder.

3. Ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas 3. Ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas

Vätgas är en viktig ingrediens vid drivmedelsproduktion. Idag används främst naturgas för att producera vätgas. Vätgasproduktionen är en av de bidragande orsakerna till de koldioxidutsläpp som genereras vid raffinaderierna.

Genom att byta ut fossil naturgas mot förnybara alternativ som biogas och förnybara restströmmar från produktionen kan utsläppen minska avsevärt. Ett annat sätt är att producera fossilfri vätgas genom elektrolys av vatten och fossilfri el.

Läs mer om vårt vätgasprojekt

4. Anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle 4. Anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle

För att nå klimatmålet kommer vi att successivt minska dagens storskaliga produktion och försäljning av fossila förbränningsprodukter, så som diesel och bensin. En del av produktionen kommer att ersättas av hållbara alternativ, exempelvis hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och förnybart flygbränsle. Den minskade drivmedelsproduktionen ligger i linje med en generell minskat behov av flytande drivmedel som en effekt av att samhället effektiviseras, digitaliseras och elektrifieras.

Vi ser även stora möjligheter att bredda verksamheten och inkludera fler sorters produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle. Ett exempel är ökad produktion och försäljning av förnybara komponenter för förädling inom närliggande industrier. Ett annat är exempel är Preems redan påbörjade storskaliga utrullning av laddstationer för elbilar. Även vätgas för fordon är ett intressant område under utveckling.

Frågor & svar om klimatmålet

Varför skärper Preem sina klimatmål?

Vi skärper vårt klimatmål för att vi vill, kan och måste. Klimatet är vår tids kanske viktigaste fråga, och vår generation har ett ansvar mot kommande generationer att säkerställa en hållbar omställning. För Preem är det en självklarhet att vara en positiv kraft och bidra till detta, då handlar det om att vässa ambitionsnivån och ställa in verksamheten på en snabb omställning. 

Är Preems mål förenliga med Parisavtalet?

Preems nya klimatmål är framtaget med syftet att minska utsläppen längs värdekedjan i en omfattning och takt som krävs för att nå målsättningarna i Parisavtalet, att den globala temperaturhöjningen ska hållas långt under 2 grader och att vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. 

Gäller klimatmålen bara den svenska verksamheten eller även annat?

Klimatmålet är globalt och avser hela Preems värdekedja, från utvinning av råvaror, till produktion och distribution och användning av produkterna.

Hur ska klimatmålen nås?

Det hela kan sammanfattas i fyra övergripande prioriteringar. För det första ska vi anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror. För det andra ska vi etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder. Vi ska även ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas. Slutligen ska vi anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle.

Hur realistiska är målen, kommer ni att klara detta?

Det finns inget alternativ. Klimatet kräver att samhället ställer om och minskar utsläppen av koldioxid. Det finns ingen plats för företag som inte bidrar positivt till omställningen och Preem har en viktig uppgift i att göra det möjligt för både företag, privatpersoner och andra att minska sina utsläpp. 

Preems raffinaderier är bland de största utsläppskällorna i Sverige – varför prioriterar ni inte att sänka dessa utsläpp?

Vi arbetar för att minska utsläppen i alla led i värdekedjan, och här ingår även utsläppen vid raffinaderierna. Raffinaderierna står dock för endast 4 procent av de totala utsläppen längs Preems värdekedja, medan användarledet står för 85 procent av utsläppen. Genom att fokusera extra mycket på dessa utsläpp gör vi snabbast, störst skillnad. Resterande utsläpp sker vid utvinning av råvarorna som Preem köper in. 

Ni ansöker om att släppa ut mer koldioxid vid raffinaderiet i Göteborg. Hur hänger det ihop med klimatmålet?

Vi har satt det ambitiösa målet att vara klimatneutrala utmed hela värdekedjan år 2035, och det inkluderar även direkta utsläpp från produktionen. Vägen dit kommer inte att vara linjär, utan påverkas av en rad externa faktorer. Utsläppen vid den planerade anläggningen i Göteborg kan komma att öka till en början, men samtidigt sänks utsläppen vid användning av produkterna. I takt med att det fossila fasas ut kommer utsläppen att minska vid raffinaderiet, där vi också förbereder för koldioxidinfångning. 

Vad betyder målen för raffinaderierna? 

Raffinaderierna är otroligt viktiga i vår omställning då de är nyckeln till att vi kan fasa ut det fossila till förmån för det förnybara. Genom att nyttja våra existerande anläggningar säkerställer vi även en effektiv omställning, som både är en snabbare och mer kostnadseffektiv lösning jämfört att bara bygga nytt.

Hur stor blir er framtida produktion?

Ökad användning av förnybara drivmedel är ett måste om vi ska klara de uppsatta klimatmålen och målet att ställa om till fossilfria samhällen. Vi ser en växande efterfrågan i hela Europa och våra prognoser visar på att det kommer att finnas ett stort behov av förnybara, flytande drivmedel under överskådlig tid.

Betyder det här att ni lovar att sluta med er fossila produktion?

Vår strategi är solklar, successivt ska vi byta ut det fossila mot förnybart. Exakt i vilken takt utfasningen kommer att ske är idag för tidigt att säga, men redan idag har vi flertalet projekt vid båda våra raffinaderier som syftar till att öka den förnybara produktionen och möjliggöra att vi minskar den fossila.

Vägen mot framtiden

Så jobbar vi med hållbarhet Så jobbar vi med hållbarhet

Vi har antagit utmaningen – Preems strategiska projekt för storskalig omställning:Läs vår hållbarhetsredovisning