En föränderlig omvärld

Var är vi år 2030? Preems väg framåt styrs av våra egna ambitioner och av betydelsefulla omvärldsfaktorer. När vi skriver planen för år 2030 är fyra starka omvärldstrender och FN:s Globala mål en guidande hand. Här berättar vi mer om dem.

Oljeindustrin och drivmedelsindustrin är industrier i konstant förändring. De senaste åren har exempelvis präglats av kraftigt sjunkande råoljepriser, en ökad global efterfrågan på framför allt bensin samt växande lager av råolja och diesel. Omfattande energiförändringar i världen, nya miljölagar och förändrade branschbestämmelser påverkar också Preems verksamhet i högsta grad.

För att kunna möta alla dessa förändringar och förbli relevanta behöver Preem agera proaktivt. Vi har möjligheten att ställa om våra raffinaderier för att ta fram nya typer av drivmedel - men omställningstiden är lång. För att planera Preems produktion framåt måste vi därför vara uppmärksamma på det som händer omkring oss i dag och hur det kan påverka oss i morgon. Vi ser fyra omvärldstrender som kommer att ha en stor inverkan på drivmedelsbranschen till år 2030.

1. Globala förändringar inom energiförsörjning

Tekniken bakom sol- och vindkraft och batterilagring blir allt bättre, Parisavtalet driver på mot en global energieffektivisering, flera städer och hela länder diskuterar totalförbud mot förbränningsmotorer, och hårdare krav ställs på utsläpp från sjöfarten från och med 2020. Sammantaget kommer förändringar som dessa medföra att efterfrågan på högsvavlig tjockolja minskar kraftigt.

2. Sverige rör sig mot en fossiloberoende fordonsflotta - snabbt

Sverige har som ambition att bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Att sträva mot en fossiloberoende fordonsflotta är en kritisk framgångsfaktor i att nå det målet. Sveriges klimatmål och nya miljölagstiftning driver på mot en marknad där förnybara drivmedel växer starkt medan volymer av fossila drivmedel minskar.

3. Förnybar drivmedelsutveckling inom skogsindustrin

Ny lagstiftning som reduktionsplikten ger ökade incitament för drivmedelsproducenter att ställa om till förnybar produktion. Samtidigt finns en stor potential i råvaror från den svenska skogen i form av restprodukter från pappersmassaindustri och sågverk. Dessa möjligheter driver fram nya affärskonstellationer och samarbeten, inte minst inom svenskt näringsliv. 

4. Disruptiv teknikutveckling i fordonsindustrin

Ny teknik med elmotorer och hybrider kan konkurrera ut traditionella förbränningsmotorer för personbilar. Bilpooler, on demand-bilar och självkörande bilar tar en allt större plats på marknaden - och teknikgenomslaget på området går dessutom snabbare än man tidigare trott. 

FN:s Globala mål

Den 25 september 2015 antogs de Globala målen av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York. Med sina 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Världens ledare har förbundit sig till att uppnå fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Preem har som vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetar för att bidra till FN:s Globala mål. Vårt huvudfokus ligger just nu på de fyra mål där vi anser att vi kan bidra mest.

Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla

Som Sveriges största drivmedelsbolag försörjer vi samhället med energi. Dessutom kan och vill vi leda omställningen mot mer hållbara drivmedel. 

Bekämpa klimatförändringarna Bekämpa klimatförändringarna

Preem har ett av Europas mest energi- och miljöeffektiva raffinaderisystem, men vi är ändå en av Sveriges största koldioxidutsläppare. Genom satsningar på förnybara drivmedel, energieffektivisering och klimatneutraliserande åtgärder kan vi minska både andras och vårt eget klimatavtryck.

Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Vi satsar kontinuerligt på att driva vår verksamhet på ett mer hållbart sätt - våra raffinaderier är till exempel bland Europas mest miljöeffektiva. Genom att ta fram mer hållbara drivmedel gör vi det också enklare för konsumenten att göra hållbara val.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Preems utveckling och produktion sker i Sverige under goda arbetsförhållanden. Vi är en stor arbetsgivare även i glesbygden. Som ett stort svenskt företag, inte minst inom exporten, bidrar vi till den ekonomiska tillväxten.