Om redovisningen

Preems styrelse och verkställande direktör avlämnar härmed Preems hållbarhetsrapport för 2017 enligt årsredovisningslagen (ÅRL). 

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela Preem-koncernen. Hållbarhetsdata kommer dock inte alltid att presenteras för hela koncernen och i dessa fall kommer det att tydligt stå vilka bolag uppgifterna avser.

Grunden till redovisningen är Preems hållbarhetsramverk som fastställdes 2017. Ramverket är baserat på en väsentlighetsanalys där Preems mest väsentliga hållbarhetsområden har identifierats. I redovisningen ingår de delar av verksamheten som har störst påverkan på ett hållbarhetsområde. Detta innebär bland annatatt avsnittet "Miljö och klimat" fokuserar på raffinaderiverksamheten och transporter där påverkan på utsläpp och till exempel spill är störst. Avsnittet "Hälsa och säkerhet" fokuserar däremot på alla delar av Preems verksamhet. Läs mer om Preems väsentlighetsanalys och hållbarhetsramverk här.

Matris för Preems väsentliga områden

För att öka förståelsen för hur våra väsentliga områden kopplar an till den nya lagen har vi nedan gjort en förenklad matris där vi länkar till de olika delarna i redovisningen. Mät- och beräkningsmetoder beskrivs vid behov i samband med respektive nyckeltal. Måltal och jämförelsesiffror redovisas i förekommande fall.

Grunddata för Preems nyckeltal och statistik är främst hämtade från Preems interna verksamhetssystem. Den data som rapporteras avser kalenderåret 2017 om inget annat anges.

Hållbarhetsredovisningen har inte granskats externt. Preems verksamhet granskas dock regelbundet av interna och externa parter utifrån olika perspektiv, till exempel i samband med våra certifieringar på områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö och kontrollsystem för förnybara drivmedel.