Satsningar på storskalig förnybar produktion

Preems Års-och Hållbarhetsredovisning 2020 finns nu tillgänglig. Under året har en rad satsningar påbörjats som ett led i strategin att genomföra omställningen till storskalig, förnybar produktion.

Preem har satt målet att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag. Vårt mål är att ha nettonollutsläpp vid våra produktionsanläggningar år 2040 och skapa en klimatneutral värdekedja senast år 2045. För att kunna möta samhällets efterfrågan på hållbara bränslen och nå våra klimatmål krävs hållbara investeringar och nytänkande.

– Året har varit händelserikt och inte utan utmaningar, men det har funnits många ljusglimtar att ta fasta vid. Preems ambitiösa mål, att ställa om vår verksamhet för storskalig produktion av förnybara drivmedel, innebär att vi är väl positionerade för att möta framtiden. Vår utökade förnybara produktion kommer att spela en central roll i att Sverige når de uppsatta klimatmålen, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Satsningar på storskalig förnybar produktion under 2020
Totalt investerades 477 MSEK för ökad förnybar produktion och för minskad klimatpåverkan, en väsentlig ökning jämfört med föregående år (269 MSEK 2019). Investeringarna omfattar bland annat:

  • Ombyggnation av existerande Synsat-anläggning i Lysekil som idag producerar diesel, miljöklass 1. Vi ansökte under hösten om en ombyggnation, genom en ändring av raffinaderiets miljötillstånd, som  innebär att vi kan producera upp till 950 000 m3 förnybara bränslen. Det beräknas minska klimatutsläppen med upp till 1,7 miljoner ton årligen i användarledet.
  • Ombyggnation av Preems anläggning Green Hydro Treater (GHT) vid raffinaderiet i Göteborg resulterade i en ökad kapacitet med 40 procent från 230 000 m3 till 320 000 m3 förnybar diesel per år.
  • En anläggning för framställning av råtalldiesel som färdigställts på SunPine i Piteå. Genom investeringen på 400 MSEK kan produktionen av råtalldiesel öka till cirka 150 000 kubikmeter per år.

Andra åtgärder för att öka produktionen av hållbara förnybara råvaror, minska utsläppen och minimera miljö- och klimatpåverkan inkluderar:

  • Ny anläggning för pyrolysolja. Under 2020 togs det första spadtaget till Pyrocells anläggning vid Setra Kastets sågverk i Gävle. Pyrocell, som Preem äger tillsammans med träindustriföretaget Setra Group, ska framställa icke-fossil pyrolysolja som råvara för framställning av förnybara drivmedel.
  • Testanläggningen för koldioxidinfångning, CCS, startades vid raffinaderiet i Lysekil i början av året. Testerna kommer utvärderas och en fullskalig anläggning beräknas vara i drift 2025.
  • Under 2020 har Preem ansökt om ett miljötillstånd för Depå Helsingborg att få hantera alla typer av förnybara råvaror som vi känner till idag. Preem räknar med att ha ett nytt miljötillstånd för verksamheten i Helsingborg under 2021, och konverteringen av hela depån görs stegvis fram till år 2025.

Stabil ekonomi
Försäljningsintäkterna för Preem minskade under 2020 till 58 190 MSEK, från 84 694 MSEK föregående år. Det operativa resultatet, justerad EBITDA, sjönk till 1 960 (3 330) MSEK. Pandemin har lett till en kraftig inbromsning i den globala ekonomin, vilket medfört ett hårt tryck på hela vår bransch.

Trots den globala inbromsningen är Preem ett ekonomiskt solitt företag med en stabil finansiell situation och vi är väl positionerade inför framtiden. 

Här hittar du Preems Års-och Hållbarhetsredovisning 2020.