Så tar vi vårt samhällsansvar

Som en av Sveriges största aktörer inom bränsle, drivmedel och energi har Preem ett stort ansvar. Vi ansvarar för att trygga försörjningen och tillgängligheten av våra produkter i Sverige.

Sju av tio godstransporter kör på vår diesel och nästan hälften av Sveriges industriföretag får värme och energi från oss. Preem har även en viktig roll i Sveriges totalförsvar, där vårt beredskapslager av olja och drivmedel samt våra svenskflaggade fartyg är av största vikt för att transporter och samhälle ska fortsätta fungera. Genom att investera i förnybar drivmedelsproduktion, baserat på svenska hållbara råvaror, bidrar vi också till svensk självförsörjning av bränslen.

Arbetstillfällen och lokal samverkan 
Preem är en stor arbetsgivare i Sverige och i Lysekils kommun är vi den största privata arbetsgivaren. Vi behöver förstå lokalsamhällets behov och agera utifrån det. Preem bjuder regelbundet in till samråd med intressenter i närområdet, där vi för en dialog om närliggande planer och vår produktion. Genom att samarbeta med organisationen My Dream Now och mentorsprogrammet Mitt Livs Chans hjälper Preem nyinflyttade, nyanlända och unga människor i största allmänhet att hitta rätt i arbetslivet.

Samhällsopinion för långsiktiga spelregler 
Vi ser vad som krävs för omställningen mot ett hållbart samhälle och söker öppen dialog med politiker, myndigheter, näringslivet, forskningsinstitutioner och allmänheten. Reduktionsplikten är ett styrmedel som bidrar till omställning från fossilt till förnybart. Nu behövs en mer långsiktig plan med fastställda reduktionsnivåer fram till och bortom 2030. Vi verkar för en politik som främjar ökad inhemsk produktion, tryggar Sveriges självförsörjning, minskar klimatpåverkan och som bidrar till nya jobb.

Etik och antikorruption 
Preem är en global exportör och importör av råvaror och produkter. För oss är stabila och korrekta affärsförhållanden med våra leverantörer och kunder därför av största vikt. Ett aktivt etik- och antikorruptionsarbete är en av grundförutsättningarna för att upprätthålla hållbara affärsrelationer.

Grunden för Preems antikorruptionsarbete finns i vår affärsmoralpolicy och vår uppförandekod och en central del i styrning och kontroll kring etik och antikorruption är vår Etikkommitté. Den ser över verksamhetens etiska ställningstaganden och hur de efterlevs.

Affärsmoralpolicyn innefattar affärsmässiga principer som är förenliga med en god affärsmoral, som sund konkurrens, korrekt marknadsföring och undvikande av intressekonflikter. Vår uppförandekod tydliggör i sin tur att Preem motsätter sig alla former av korruption, mutor, bedrägerier och konkurrensbegränsande åtgärder som strider mot konkurrenslagstiftningen. Preem tillhandahåller regelbundet utbildning i till exempel konkurrenslagstiftning, om mutor och gåvor samt Dataskyddsförordningen (GDPR) för berörda medarbetare.

Process för arbetet med leverantörerna 
Preem arbetar systematiskt för att säkerställa att leverantörer accepterat och tagit del av vår uppförandekod, alternativt har en motsvarande uppförandekod som Preem godkänner. Vad gäller förnybara råvaror och produkter har vi infört en process för att hantera risker kopplade till bland annat Preems uppförandekod i leverantörskedjan.

Genom Preems whistleblowersystem kan medarbetare och även externa personer säkert och anonymt anmäla misstankar om allvarligare överträdelser mot såväl lagar som interna regler inom företaget. Systemet administreras av extern part.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >