Så tar vi vårt samhällsansvar

Vi är Sveriges största drivmedelsproducent och våra produkter har stor betydelse för samhällets transporter på väg, till sjöss och med flyg. Vi är också en stor arbetsgivare, speciellt genom våra raffinaderier på västkusten. För oss är goda relationer med det lokala, regionala och nationella samhället av största vikt.

Preem bidrar med 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Cirka hälften av de drivmedel som förbrukas i Sverige är tillverkade av Preem och är direkt bidragande till Sveriges ekonomiska välstånd och upprätthållande av samhällsbärande funktioner. Våra produkter ser till att kollektivtrafiken rullar och att människor, varor och tjänster kan förflyttas utifrån samhällets önskemål och krav.
Genom att investera i förnybar drivmedelsproduktion, baserat på svenska hållbara råvaror, bidrar vi också till svensk självförsörjning av bränslen. Preem har även en viktig roll i Sveriges totalförsvar, där vårt beredskapslager av olja och drivmedel.

Arbetstillfällen och lokal samverkan
Preem är en stor arbetsgivare i Sverige och i Lysekils kommun är vi den största privata arbetsgivaren. Vi behöver förstå lokalsamhällets behov och agera utifrån det. Preem bjuder regelbundet in till samråd med intressenter i närområdet, där vi för en dialog om närliggande planer och vår produktion. Genom att samarbeta med organisationen My Dream Now och mentorsprogrammet Mitt Livs Chans hjälper Preem nyinflyttade, nyanlända och unga människor i största allmänhet att hitta rätt i arbetslivet.

Samhällsopinion för långsiktiga spelregler
Vi ser vad som krävs för omställningen till ett hållbart samhälle och söker öppen dialog med politiker, myndigheter, näringslivet, forskningsinstitutioner och allmänheten. Vårt främsta fokus i samhället är att bidra till långsiktiga spelregler som skapar möjlighet för investeringar i produktion av förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan.

Reduktionsplikten är ett styrmedel som styr mot omställning från fossilt till förnybart. Preem har en mycket positiv inställning till de förslag som presenterats för att skapa långsiktighet. Vi verkar för en politik som främjar ökad inhemsk produktion, tryggar Sveriges självförsörjning, minskar klimatpåverkan och som bidrar till nya jobb.

Etik och antikorruption
Preem är en global importör och exportör av råvaror och produkter. För oss är stabila och korrekta affärsförhållanden med våra leverantörer och kunder därför av största vikt. Ett aktivt etik- och antikorruptionsarbete är en av grundförutsättningarna för att upprätthålla hållbara affärsrelationer.

Grunden för Preems antikorruptionsarbete finns i vår affärsmoralpolicy och vår uppförandekod och en central del i styrning och kontroll kring etik och antikorruption är vår Etikkommitté. Den ser över verksamhetens etiska ställningstaganden och hur de efterlevs.

Affärsmoralpolicyn innefattar affärsmässiga principer som är förenliga med en god affärsmoral, som sund konkurrens, korrekt marknadsföring och undvikande av intressekonflikter. Vår uppförandekod tydliggör i sin tur att Preem motsätter sig alla former av korruption, mutor, bedrägerier och konkurrensbegränsande åtgärder som strider mot konkurrenslagstiftningen. Preem tillhandahåller regelbundet utbildning i till exempel konkurrenslagstiftning, om mutor och gåvor samt Dataskyddsförordningen (GDPR) för berörda medarbetare.

Process för arbetet med leverantörerna
Preem arbetar systematiskt för att säkerställa att leverantörer accepterat och tagit del av vår uppförandekod, alternativt har en motsvarande uppförandekod som Preem godkänner. Vad gäller förnybara råvaror och produkter har vi infört en process för att hantera risker kopplade till bland annat Preems uppförandekod i leverantörskedjan.

Genom Preems whistleblowersystem kan medarbetare och även externa personer säkert och anonymt anmäla misstankar om allvarligare överträdelser mot såväl lagar som interna regler inom företaget. Systemet administreras av extern part.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >