Ett dubbelt ansvar

För oss innebär hållbar utveckling att behoven ska kunna tillgodoses både för oss och för kommande generationer.

Framtiden är vår viktigaste marknad och omvandlingen mot ett hållbart samhälle är vår viktigaste fråga. Vi har ett dubbelt ansvar: samhället behöver våra produkter och vi ska se till att de produceras och används på ett så hållbart, energi- och miljöanpassat sätt som möjligt.

Ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna

Hållbar utveckling innebär ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, inte bara nu eller nästa år, utan med sikte på framtiden. Hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i alla led och bidrar till de samhällen vi är verksamma i. Att hållbarhet genomsyrar våra strategier återspeglar sig inte minst i vår vision ”Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle”. 

Vi har ett stort ansvar

Preem är Sveriges största producent av drivmedel. Närmare hälften av allt drivmedel som förbrukas i Sverige kommer från Preem. Att vara en stor drivmedelsproducent kombinerat med att transportsektorn står för en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen, gör att vi har ett stort ansvar i att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och minimera miljöpåverkan i alla led. Genom att vara nytänkande, innovativa och ta aktiv handling tar vi vårt ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö och ett bättre samhälle.