En inkluderande och säker arbetsplats

Vägen till ett hållbart företag börjar och slutar med medarbetarna. Preem ska vara en säker, inkluderande och välkomnande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Det åstadkommer vi bäst i en verksamhet som präglas av engagemang, mångfald, inkludering och intern rörlighet, där gemensamma värderingar styr.

 

 

Varje dag driver drygt 1 500 medarbetare inom nästan 200 arbetsroller Preems verksamhet framåt. Deras hälsa, engagemang och kompetens är kritiska framgångsfaktorer för Preem. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är också en viktig framgångsfaktor både för att behålla nuvarande och för att attrahera framtidens medarbetare för att fylla ett växande rekryteringsbehov.

Nöjda medarbetare
I likhet med många andra organisationer följer vi upp och mäter Employee Net Promoter Score (eNPS) som visar hur benägna medarbetare är att rekommendera sin arbetsgivare till andra. Vi är stolta över att ha bland de högsta nivåerna i Sverige, ett bevis på att vi har medarbetare som är stolta över Preem som arbetsgivare samt trivs och utvecklas hos oss. Den stora andelen interna ambassadörer har gjort att vi även hamnat bland topp tio i Universums undersökning om Sveriges bästa arbetsgivare. Preem var även vinnare av Powered by people, som prisar Sveriges mest framgångsrika företag avseende medarbetarupplevelse.

Tre värderingar för en bättre arbetsplats
Tre värderingar genomsyrar vår verksamhet:

  • ansvarstagande
  • nyskapande
  • inkluderande

Vi följer kvartalsvis upp till vilken grad våra medarbetare delar värderingarna och tycker att vi lever efter dem. Genom ökad mångfald och inkludering skapar vi förutsättningar för innovation, prestation och lönsamhet. Vi har idag ett strategiskt mål och arbetar aktivt för att nå en jämnare könsfördelning i samtliga delar av verksamheten.

Kompetensutveckling för framtiden
Preem vill driva en förändring i branschen mot mer hållbara drivmedel. För det krävs ständig utveckling inom allt från teknik och drift till lagstiftning, forskning och ledarskap. Därför är kompetensutvecklingen extra viktig för oss framåt. Preem erbjuder ett flertal olika utbildningar, som ska bidra till en kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare.

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet
Preem har en nollvision som ligger till grund för vårt arbete med hälsa och säkerhet. Nollvisionen innebär att ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete och att inga olyckor som skadar människor, miljö eller egendom ska inträffa. Vår nollvision gäller för alla delar av verksamheten – vid raffinering, lagring och transport av våra råvaror och produkter samt vid våra stationer och kontor.

Fokus på säkerhet
Att sätta säkerheten först är en självklarhet med tanke på arbetet vi bedriver. Vi hanterar stora mängder brandfarliga råvaror och produkter, som dessutom kan vara uppvärmda och under högt tryck. På raffinaderierna och depåerna finns risk för explosioner, bränder och spill. Vi arbetar med kemikalier som kan orsaka skador vid felhantering. För att skydda våra medarbetare och andra som jobbar för oss såsom entreprenörer och förare – och för att ta hand om våra anläggningar, vår närmiljö och våra närboende – måste säkerhet vara centralt i allt vi gör.

Basen för säkerheten i Preems anläggningar är en mängd tekniska standarder i kombination med omfattande riskanalyser och löpande säkerhetsgranskningar. För att följa upp och styra vårt säkerhetsarbete, genomför Preem kontinuerliga säkerhetsmätningar bland våra med­ arbetare. Resultatet genererar underlag för fortsatt dialog och förbättringsarbete.

Trygga transporter till sjöss och på land
Genom Preems uppförandekod ställer vi krav på alla entreprenörers, leverantörers och underleverantörers arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Det gäller även de rederier och externa transportörer vi samarbetar med. Alla tankfartyg som transporterar last till och från Preems depåer eller raffinaderier inspekteras kontinuerligt för att bli godkända enligt våra krav. Preems leveranser på land utförs av externa transportörer. Exempel på krav som Preem ställer inkluderar att det ska finnas alkolås i alla tankbilar samt att samtliga fordon har hastighetsbegränsare som är inställda på en maxfart om 80 km/h.

Vårt produktansvar
Svensk lagstiftning tillhör de hårdaste i Europa vad gäller hälsorelaterade produktkrav. Långt ifrån alla raffinaderier kan tillverka drivmedel som lever upp till kraven på exempelvis maxmängden cancerogena aromater som får användas i Sverige. Vi var först med att ta fram ett blyfritt drivmedel efter att hälsoproblemen med bly upptäcktes. Vi var även först med att ta fram ett svavelfritt drivmedel och hade länge en mycket lägre svavelhalt i vår diesel än den europeiska genomsnittsdieseln.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >