På Preem kommer säkerheten i första rummet

Det ansvar vi tar för människors säkerhet sträcker sig både inom och utanför företaget. 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande. Men lika betydelsefullt är det att vi minimerar risker för omgivningen – både miljö och människor – under till exempel raffinering eller transporter av våra produkter.

På Preem är det självklart att sätta säkerheten först. Vår nollvision innebär att ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet, och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom.

Person- och anläggningssäkerhet

På raffinaderierna strävar vi efter att skydda såväl människor i vår omgivning som våra medarbetare från fara. Verksamheten omfattas därför av mycket strikta krav inom områdena säkerhet, skydd och arbetsmiljö för att raffinaderiet ska bli en så trygg arbetsplats som möjligt. Likaså är det viktigt att förhindra incidenter som kan ha en negativ påverkan på våra produktionsprocesser.

Våra raffinaderier är klassade som skyddsobjekt. Sedan 2008 har en översyn av skyddet mot olaga intrång vid raffinaderierna gjorts. Resultatet av detta är en satsning på förbättrade personella resurser, rutiner samt tekniska övervakningssystem. Vi för en kontinuerlig dialog med polis, militär och myndigheter för att säkerställa en god beredskap.

Säkra transporter

Våra leveranser på land utförs av externa transportörer, som självklart har sina interna, väldefinierade program för säker körning. Men vid upphandlingar lägger vi stor vikt vid våra egna hållbarhetskrav. Bland annat ställer vi krav på alkolås i alla tankbilar. Vi kräver också hastighetsbegränsare på samtliga fordon som är inställda på 80 km/h. Utöver de obligatoriska säkerhets- och bromskontrollerna utför vi även extrabesiktningar av våra tankbilar två gånger per år. 

Våra sjötransporter utgör en väsentlig del av vår verksamhet och vi lägger därför stor vikt vid att alla transporter ska ske på ett så säkert sätt som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ställer mycket höga krav på de rederier vi sluter samarbetsavtal med och kräver bland annat detta av våra långtidsinhyrda fartyg:

  • Har dubbelskrovskonstruktion
  • Inte är äldre än 25 år
  • Är godkända i enlighet med Preems standard för säkerhet, teknisk utrustning och personal på fartyg
  • Har högsta isklass (1A)
  • Har godkänd spillvattenhantering

Säkerhet på stationerna

Säkerheten på våra stationer är viktigt för oss. Våra kunder ska kunna känna sig trygga när de besöker oss och våra medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Vi arbetar sedan flera år systematiskt med att öka säkerheten på stationerna. Det sker med en kombination av kontinuerlig utbildning av vår personal och med teknisk utrustning. Exempelvis att ha god belysning och bra utrustning. Vår personal besöker stationerna alla dagar i veckan för att se till att de fungerar och att allting är rent och snyggt. På alla våra stationer finns det också ett telefonnummer synligt så att våra kunder alltid ska kunna komma i kontakt med oss, dygnet runt.