För en ökad användning av hållbara bränslen

För att nå Sveriges klimatmål och 70 procent mindre utsläpp i trafiken till 2030 behöver andelen bra förnybara drivmedel öka kraftigt. Vi vill vara ledande i omställningen och lägger stora resurser på att utveckla drivmedel med avsevärt lägre klimatpåverkan. Det är viktigt att nyttan med de nya drivmedlen, det vill säga stora utsläppsminskningar vid användning, inte uppvägs av negativ hållbarhetspåverkan i andra delar av värdekedjan.

Idag finns drygt fem miljoner förbränningsmotorer som drivs av bensin eller diesel i Sverige. Statens egen expertmyndighet, Energimyndigheten, har beräknat att den svenska transportsektorn kommer att domineras av förbränningsmotorer även efter år 2030. Därför är investeringar i ökad produktion av hållbara flytande drivmedel redan idag det mest effektiva sättet att nå Sveriges klimatmål. Det kan minska transportsektorns fossila utsläpp av växthusgaser med 80–90 procent på relativt kort sikt – endast genom att byta ut bränslet i existerande fordonspark.
Preem vill vara ledande i skiftet från fossila drivmedel till helt förnybara drivmedel.

Utbyggnad för hållbarhet
För att öka produktionen av förnybart bränsle har Preem ansökt om ett miljötillstånd för att kunna bygga en ny anläggning för helt förnybar produktion i Göteborg, en så kallad Green Feed Unit (GFU). Anläggningen planeras få en årlig produktionskapacitet på en miljon kubikmeter förnybara drivmedel och blir Sveriges enskilt största anläggning för produktion av förnybara drivmedel. Givet att tillstånd ges planeras den nya anläggningen vara redo att tas i drift senast 2024.

Samtidigt som vi investerar i förnybar produktion tittar vi över logistik och lagring. Förnybara produkter och råvaror kräver i vissa fall andra typer av lagringsutrymmen än fossila, så omställningen sker också i våra logistikkedjor. Ett exempel är att vi under 2019 tog en ny tank för etanol i drift på raffinaderiet i Lysekil, vilken gör att vi kan skeppa ut färdigblandad bensin från raffinaderiet.

Val av hållbara råvaror
Vårt raffinaderi i Göteborg kan hantera olika förnybara råvaror. Den globala marknaden för sådana råvaror utvecklas snabbt och kan innebära risker i såväl råvaruproduktionen som i leverantörsleden, risker som vi måste hantera. Vi utvärderar därför löpande hållbarhetsprestanda för alla potentiella förnybara råvaror och styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsegenskaper. Råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar.

I vårt utvärderingsarbetet har vi ett antal styrande hållbarhetskriterier som bland annat inkluderar:

  • Förnybara drivmedel ska ha god klimateffekt och energi-effektivitet
  • Produktion av förnybara drivmedel ska inte kränka mänskliga rättigheter enligt FN:s konventioner
  • Produktion av förnybara drivmedel ska inte inskränka på människors rätt till mat eller bidra till att den globala matsäkerheten försämras
  • Produktion av förnybara drivmedel får inte utarma vatten-tillgången eller hota den biologiska mångfalden

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >