Hållbara värdekedjor

Preem köper in stora mängder varor och tjänster och ställer därför höga krav på våra leverantörer för att minimera vår sociala och miljömässiga negativa påverkan. Vår påverkansgrad varierar med inköpskategori och vår uppförandekod och riskbaserade utvärdering samt uppföljning av leverantörer är centrala utgångspunkter i vårt arbete. Preems leverantörskedja för förnybara råvaror och drivmedel skiljer sig från leverantörskedjan för fossila råvaror.

Den förnybara leverantörskedjan
Omställningen till förnybara bränslen leder till ett ökat behov av förnybara råvaror, leverantörer och samarbeten. Preem driver på för ökad användning av restprodukter från det svenska och nordiska skogs- och lantbruket. Vi vill skapa nya hållbara värdekedjor och främja användningen av svenska inhemska förnybara råvaror och tillgångar. En internationell marknad för förnybara råvaror är under utveckling och i takt med att vi ökar den förnybara produktionen kommer det att bli allt viktigare att göra medvetna val på denna marknad.

Den förnybara leverantörskedjan är hårdare reglerad än den fossila, med höga krav på spårbarhet och uppfyllnad av hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel. Vi är positiva till de höga kraven. Certifiering och spårbarhet gör det enklare att ta ansvar genom hela leverantörskedjan. Det minskar risken för målkonflikter kopplat till mänskliga rättigheter, global tillgång på mat eller att naturresurser utarmas.

Förnybar leverantörskedja
Preem styr arbetet med den förnybara leverantörskedjan med hjälp av vår uppförandekod och vårt kontrollsystem för förnybara drivmedel. Vår uppförandekod definierar de värderingar och etiska riktlinjer vi som företag står för och kräver att våra leverantörer lever upp till. Till exempel tar vi aktivt avstånd från tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Vårt ledningssystem innehåller särskilda delar som styr våra arbetsprocesser för förnybara bränslen. Vi identifierar och utvärderar samtliga potentiella förnybara råvaror utifrån hållbarhet och har under 2019 introducerat en ny riskbaserad bedömningsmodell.

Uppfyllnad av hållbarhetskriterier
Innan vi börjar arbeta med en leverantör gör vi en grundlig utvärdering av verksamheten, produkten eller råvaran och dess ursprungsland. Vi ser helst att leverantören är certifierad enligt EU:s certifieringssystem eller har ett svenskt hållbarhetsbesked. I de fall de skulle sakna certifiering eller hållbarhetsbesked, genomför Preem tredjepartsrevisioner. Dessa görs även under pågående affärsrelationer. Alla leverantörer med förhöjd risk behöver genomgå en fördjupad utvärdering. I dagsläget har majoriteten av Preems leverantörer utvärderats och ingen har hittills avvikit från vår uppförandekod på ett sådant sätt att samarbetet avbrutits.

Vi behöver också säkerställa att vi uppfyller reduktionsplikten i enlighet med Sveriges och EU:s direktiv kring förnybar energi. Det säkerställer vi genom att ha kontroll på vilken växthusgasreduktion inköpta förnybara råvaror och produkter har i jämförelse med fossila alternativ, samt genom regelbunden hållbarhetsutvärdering.

Den fossila leverantörskedjan
Vår absolut största råvara för tillverkning av drivmedel är idag råolja. Produktion och transport av råolja måste skötas professionellt och med fokus på säkerhet för att det inte ska ske olyckor som skadar människor eller miljö.

Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan finns ingen lagstiftning kring spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. Som köpare av råolja vet Preem vilket land och vilket område oljan kommer ifrån, men att spåra den till ett specifikt borrhål är inte alltid möjligt. Det gör det svårt att veta hur villkoren och situationen är på specifika produktionsplatser, om miljöfrågor eller mänskliga rättigheter åsidosätts.

Internationell lagstiftning krävs
Preem efterfrågar en internationell lagstiftning för kontroll av den fossila råvarukedjan motsvarande den som finns för den förnybara råvarukedjan. Vi är inte en tillräckligt stor aktör för att driva igenom de förändringar som krävs på den globala marknaden men vi välkomnar samarbeten och dialog med andra företag och organisationer i frågan.

Ett ömsesidigt förtroende
De flesta av Preems råoljeleverantörer är bolag som vi har arbetat med under lång tid, och genom åren har ett starkt ömsesidigt förtroende utvecklats. Våra största leverantörer har vi arbetat med i över 30 år. När vi ska acceptera en ny affärspartner gör vår trading-organisation en bakgrundskontroll med syftet att se om de uppfyller våra krav på professionalism samt på seriöst och juridiskt korrekt agerande. Vi gör även en årlig genomgång av våra leverantörer inför koncernledningens Management Review, där viktiga aspekter, såsom kvalité, hälsa och säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter och korruption följs upp. Preem verkar för att alla leverantörer ska godkänna Preems uppförandekod eller visa att de har en egen, likvärdig sådan.

Riskbaserad initial hållbarhetsutvärdering
Under 2019 påbörjade vi arbetet med att införa ett fördjupat arbetssätt för bedömning av hållbarhetsriskerna i den fossila leverantörskedjan. Vi utgår, liksom i den förnybara leverantörskedjan, från ett riskbaserat arbetssätt. Aspekter som tas upp i denna bedömning inkluderar varifrån vi köper råvaror, leverantörernas hållbarhetsarbete inklusive policys, certifieringar och uppförandekod.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >