Hållbara värdekedjor

Preems leverantörskedja för förnybara råvaror och drivmedel skiljer sig från leverantörskedjan för fossila råvaror. Detta ställer olika krav på vårt arbete med leverantörerna. Vi har en uppförandekod och utvärderar våra leverantörer med utgångspunkt i miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Den förnybara leverantörskedjan

Preem vill leda utvecklingen av hållbara lösningar för framtiden. Ett av våra viktigaste mål är att öka vår produktion och försäljning av förnybara drivmedel. För att göra det behöver vi köpa in förnybara råvaror och drivmedel.

Nya miljömål och direktiv, däribland reduktionsplikten, har satt tydliga krav på ökade andelar förnybart i transportsektorn. Vidare är den förnybara leverantörskedjan hårdare reglerad än den fossila, med höga krav på spårbarhet och uppfyllnad av hållbarhetskriterierna för förnybara drivmedel. Preem är positiv till de höga kraven. Certifiering och spårbarhet gör det enklare att ta ansvar genom hela leverantörskedjan. 

Förnybar leverantörskedja
Internt styr Preem arbetet med den förnybara leverantörskedjan med hjälp av vår uppförandekod och vårt kontrollsystem för förnybara drivmedel. Genom vår uppförandekod tar vi aktivt avstånd från saker som tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Med kontrollsystem för förnybara bränslen styr vi våra arbetsprocesser där vi identifierar och utvärderar potentiella råvaror utifrån hållbarhet.

Uppfyllnad av hållbarhetskriterier
Innan vi börjar arbeta med en leverantör gör vi en grundlig utvärdering av verksamheten, produkten eller råvaran och dess ursprungsland. Vi ser helst att leverantören är certifierad enligt EU:s certifieringssystem eller har ett svenskt hållbarhetsbesked. I de fall de skulle sakna certifiering eller hållbarhetsbesked, genomför Preem tredjepartsrevisioner. Dessa görs även under pågående affärsrelationer. Alla leverantörer med förhöjd risk behöver genomgå en fördjupad utvärdering. I dagsläget har majoriteten av Preems leverantörer utvärderats och ingen har hittills avvikit från vår uppförandekod på ett sådant sätt att samarbetet avbrutits.

Vi behöver också säkerställa att vi uppfyller reduktionsplikten i enlighet med Sveriges och EU:s direktiv kring förnybar energi. Det säkerställer vi genom att ha kontroll på vilken växthusgasreduktion inköpta förnybara råvaror och produkter har i jämförelse med fossila alternativ, samt genom regelbunden hållbarhetsutvärdering.

Den fossila leverantörskedjan

Vår absolut största råvara för tillverkning av drivmedel är råolja. Produktion och transport av råolja måste skötas professionellt och med fokus på säkerhet för att det inte ska ske olyckor som skadar människor eller miljö.

Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan finns ingen lagstiftning kring spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. Som köpare av råolja kan Preem veta vilket land och vilket område oljan kommer ifrån, men att spåra den till ett specifikt borrhål är inte alltid möjligt. Det gör det svårt att veta hur villkoren och situationen är på specifika produktionsplatser, om miljöfrågor eller mänskliga rättigheter åsidosätts.

Internationell lagstiftning krävs
Preem efterfrågar en internationell lagstiftning för kontroll av den fossila råvarukedjan motsvarande den som finns för den förnybara råvarukedjan. Preem är inte en tillräckligt stor aktör för att driva igenom de förändringar som krävs på den globala marknaden men vi välkomnar samarbeten och dialog med andra företag och organisationer i frågan.

Ett ömsesidigt förtroende
De flesta av Preems råoljeleverantörer är bolag som vi har arbetat med under lång tid, och genom åren har ett starkt ömsesidigt förtroende utvecklats. Våra största leverantörer har vi arbetat med i över 30 år. När vi ska acceptera en ny affärspartner gör vår trading-organisation en bakgrundskontroll med syftet att se om de uppfyller våra krav på professionalism samt på seriöst och juridiskt korrekt agerande. Vi gör även en årlig genomgång av våra leverantörer inför koncernledningens Management Review, där viktiga aspekter, såsom kvalité, hälsa och säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter och korruption följs upp. Preem verkar för att alla leverantörer ska godkänna Preems uppförandekod eller visa att de har en egen, likvärdig sådan.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >