Fokus på hållbara sjötransporter

Preems sjötransporter är en viktig del av vår verksamhet. Därför långtidschartrar vi miljöanpassade tankfartyg med fokus på säkra och hållbara sjötransporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Totalt hanterar vi cirka 30 miljoner ton oljeprodukter per år vid raffinaderianläggningarna i Göteborg och Lysekil. Alla transporter till och från raffinaderierna hanteras av fartyg. Brofjorden - där raffinaderiet i Lysekil ligger - är Sveriges näst största hamn och står för hälften av den totala oljetrafiken i svenska hamnar. Förutom transport till våra raffinaderier, transporterar våra fartyg bränslen till våra depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark. Ett av våra fartyg kan på en last transportera cirka 12 000 ton bränsle längs Sveriges kust, vilket motsvarar cirka 185 fullastade tankbilar.

Fokus på hållbarhet
Sjötransporter är en viktig del av verksamheten. Därför lägger vi stort fokus vid att våra fartyg ska uppfylla våra högt ställda hållbarhetskrav. Av säkerhetsskäl ska de ha dubbelskrov, en maxålder på 20 år och högsta isklass. Vi ställer också krav på att fartyg som anlöper våra anläggningar i Göteborg och Brofjorden ska kunna koppla eskortbogseringsbåtar. Vidare ska redaren ha avtal med den internationella fackföreningen (ITF).

Våra miljöanpassade tankfartyg
Preem har idag fyra långtidschartrade, moderna och miljöeffektiva fartyg. Dessa fartyg har bland annat en ny skrovdesign och effektiv maskin som medför lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. Av dessa fyra fartyg så drivs två av flytande naturgas LNG, vilka i jämförelse med konventionella fartyg som drivs av bunkerolja, har många fördelar ur ett klimat- och miljöperspektiv. Läs mer i illustrationen ovan.

Sverige kan visa vägen
Vi är säkra på att det finns stora vinster med att bygga en mer hållbar infrastruktur för sjöfarten, och Sverige kan spela en viktig roll i det arbetet. Liksom med vägtransporterna och flyget måste Sverige gå före. Vi kan visa EU och världen att det är möjligt att även ställa om sjöfarten på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi är redo att investera i produktion av förnybara fartygsbränslen, men vi behöver hjälp av våra politiker med att få ett regelverk på plats.