Framtiden är vår viktigaste marknad

Sveriges regering har fattat beslut om en ny klimatlag som ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Samtidigt ligger även det tidigare beslutet FFF 2030 fast, som innebär att Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen till 2030.

Med fossila bränslen menas olja, kol eller naturgas, råvaror som är ändliga och som inte förnyas i kortare cykler som till exempel vind, sol och växter gör. I Sverige finns det idag nära 3 miljoner personbilar som drivs med bensin och över 1,3 miljoner dieselbilar, och ser man till nyförsäljningen kommer den trenden inte att förändras på många år. Förnybar bensin och diesel som fungerar i dagens bilar är en stor del av lösningen mot att nå målet med en fossilfri fordonsflotta. Tekniken finns, infrastrukturen i form av tankstationer behöver inte förändras och vår kompetens på Preem gör det praktiskt möjligt.

3 frågor till

Sören Eriksson och Åsa Håkansson, Affärsutveckling Preem Sören Eriksson och Åsa Håkansson, Affärsutveckling Preem

Vad innebär Miljölagen som träder i kraft i januari 2018 för Preem?

– Preem har redan tagit beslut att satsa på förnybara drivmedel, och vi är beredda att göra ytterligare investeringar för att nå våra egna och regeringens högt satta mål. Men för att kunna göra det har vi i flera år efterfrågat långsiktiga och tydliga, politiska styrmedel. Att vi nu har fått det innebär att vi kan öka våra investeringar och utveckla hållbara, ickefossila bränslen i ännu högre utsträckning än tidigare.

Kommer Preem att börja avverka skog nu?

– Preem kommer inte att behöva hugga ner ett enda träd. Den hållbara råvaran vi behöver finns redan i form av restprodukter från sågverk och massafabriker. Tallolja och lignin finns i trä och avlägsnas vid tillverkning av pappersmassa, och pyrolysoljan kan framställas av spånrester och från så kallat GROT, grenar och toppar, som inte heller används vid massatillverkning. Vi ökar därmed värdet på resterna som blir över när man tillverkat huvudprodukten av skogsråvaran. Förutom tallolja använder vi också andra avfallsprodukter för att tillverka Preem Evolution Drivmedel, till exempel animaliskt fett.

Räcker råvarorna till om ni ska göra 3 miljoner kubikmeter förnybart drivmedel 20130?

– Vår bedömning är att restproduktionen från det som avverkas idag i skogen tillsammans med fetter och oljor gott och väl räcker till den produktion av hållbart drivmedel som kommer att krävas för att nå målen om en fossilfri fordonsflotta i Sverige 2030.