Preems hållbarhetsramverk

Som Sveriges största producent av drivmedel har Preem ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Under 2016 har vi genomfört en nulägesanalys av våra viktigaste intressenters förväntningar och vår påverkan. Med detta som grund har vi skapat ett hållbarhetsramverk med tydliga fokusområden, ambitioner och mål samt tagit fram rutiner för styrning och uppföljning. Hållbarhetsramverket tydliggör vår vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Hållbara produkter

Preem saluför produkter & tjänster som är hållbarare och hjälper kunderna att leva mer hållbart. Preem är ledande i att erbjuda förnybara bränsleprodukter och ett hållbart sortiment, vilket leder till en positiv tillväxt för vårt bolag

Hållbara värdekedjor

Preem utvecklar hållbara värdekedjor för bränsle Preem är ledande i att utveckla hållbara värdekedjor, genom utveckling av både leverantörskedjor och skapande av rätt marknadsförutsättningar för hållbara produkter

Miljö

Preems verksamhet levererar minsta möjliga miljöpåverkan Preem är en av de bästa i branschen på att maximera uttaget av den energi och råvaror vi använder samt att minimera negativ påverkan av utsläpp till luft, mark och vatten

Klimat

Preem minimerar klimatpåverkan Preem är ledande i olje- och drivmedelsbranschen att minimera den negativa klimatpåverkan för att långsiktigt kunna uppnå klimatneutralitet

Ansvarsfull aktör

Preem agerar ansvarsfullt, etiskt och transparent Preem tar ansvar för våra produkter, de lokala samhällen vi verkar i och energisäkerheten i Sverige, agerar alltid etiskt korrekt samt är transparenta mot våra intressenter

Hälsa och säkerhet

Preem sätter hälsa & säkerhet först Preem skapar en verksamhet som möjliggör god hälsa med högsta möjliga säkerhet samt ansvar för vår verksamhet och anställdas välmående och utveckling

Stabil ekonomi

Preem skapar förutsättningar för långsiktigt hållbart företagande.