Ett volatilt år med stark avslutning

2016 har varit ett händelserikt år med stora svängningar i omvärlden, inte minst i vår bransch. Inom Preem har vi startat och drivit vidare flera omfattande investeringsprojekt för att stärka vår konkurrensförmåga och effektivitet för framtiden. Vi har en hög innovationskraft och under året lanserade vi världens första Svanenmärkta flytande drivmedel, ytterligare ett steg på vägen mot vår vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. 

Det senaste året har i mångt och mycket karaktäriserats av hög volatilitet. Råoljepriset varierade under året med ett årslägsta på 26 USD/fat i januari, för att därefter mer än fördubblas under de efterföljande månaderna innan det avslutade året på 55 USD/fat. Ett stort råoljeprisfall har pågått ända sedan 2014, från över 114 USD/fat till lägstapriset på 26 USD/fat i januari. Enbart råoljepriset är dock inte avgörande för Preem eftersom vår marginal bestäms av skillnaden mellan produktpriset och råoljepriset. Men när stora svängningar sker är inte alltid produktpriset och råoljepriset synkroniserat, och då kan även marginalerna variera och påverka vår lönsamhet.

Andra faktorer som också har påverkat Preem under 2016 är Brexit som troligtvis kommer att förändra EU på många plan under de kommande åren, samt valet av Donald Trump som president i USA. Exakt vilka konsekvenser dessa kan få är för tidigt att säga. Det är bara att konstatera att vi lever i en föränderlig och oförutsägbar tid

Godkänt resultat

2016 blev ett mycket tillfredställande år resultatmässigt trots en utmanande marknad med låga dieselpriser och genomsnittliga bensinpriser. Även om resultatet inte slutade på samma nivåer som rekordåret 2015 nådde vi budget både på intäkts- och kostnadssidan och lyckades skapa ett i historiska sammanhang gott resultat.

För affärsområde Marknad och försäljning var 2016 ett särskilt framgångsrikt år med det högsta resultatet någonsin i såväl kundnöjdhet som EBIT. Det ambitiösa målet på 500 MSEK i årsresultat uppnåddes med nästan 100 miljoner över målet, två år före plan. Ett långsiktigt systematisk arbete med strategisk satsning på stationsnätverket, lojalitetsdrivande insatser mot kund, och en ökad försäljning av hållbara drivmedel är några av faktorerna bakom det goda resultatet.

Affärsområdena Raffinering och Varuförsörjning hade vissa utmaningar under året men gjorde trots det en fantastisk återhämtning under sista kvartalet och nådde sina utmanande budgetmål. Liksom Marknad och försäljning nådde även Varuförsörjning sitt högsta resultat någonsin avseende kundnöjdhet, ett bevis på att arbetet med kunderbjudandet har varit framgångsrikt.

Under året tampades vi med en del anläggningsproblem på våra raffinaderier som innebar att verksamheten behövde agera flexibelt och agilt. Det har gjorts fantastiska insatser både inom Raffinering och Varuförsörjning för att hantera driftsstörningarna och de ändrade förutsättningarna detta gav på ett säkert och optimalt sätt.

Säkerhetsresultatet för 2016 blev mycket bra med en LWIF på 1,4 (olycksfall med frånvaro per miljoner arbetstimmar) mot ett mål på 2,0. Detta är mycket glädjande och det bästa säkerhetsresultatet någonsin. Resultatet sporrar oss att fortsätta vårt systematiska arbete med såväl anläggnings- som personsäkerhet.

Tidigt under 2016 etablerade vi oss i Norge. På mindre än ett år nådde vi en relevant position på marknaden med en egen depå i sydöstra Norge och strategiskt viktigt samarbete med UnoX-gruppen.

Projekt för framtiden

Preems goda resultat har skapats parallellt med flera pågående projekt som har krävt stora resurser under 2016. Dessa kommer att stärka vår konkurrensförmåga och effektivitet för framtiden:

Projektet ny vakuumdestillationsanläggning i Lysekil pågår och kommer att medföra ökad lönsamhet och konkurrenskraft och gör oss oberoende av importerad vakuumgasolja.

IT- och arbetsprocessprojektet SVAR innebär en modernisering av samtliga IT-system och arbetsprocesser inom hela företaget som kommer att leda till moderniseringar och effektivitetsbesparingar.

Projektet för konvertering av tjockolja till lättare produkter är en omfattande samarbetsstudie kring tjockolja tillsammans med amerikanska bolaget Beowulf med målet att bygga en ny anläggning vid raffinaderiet i Lysekil för att kunna omvandla tjockolja till svavelfri bensin och diesel.

Särskilt glädjande är också att investeringen i en ny vätgasanläggning har godkänts, ett av de viktigaste projekten för raffinaderiet i Göteborg någonsin. Anläggningen ska vara klar för uppstart 2018 och kommer att säkra den långsiktiga lönsamheten för raffinaderiet då mer vätgas både ökar raffinaderiets flexibilitet och effektivitet och möjliggör en fördubbling av produktionskapaciteten för förnybara produkter.

Mot ett hållbart samhälle

Preem är den aktör med högst andel förnybart i Sverige och är samtidigt en av de mest lönsamma. 19,5 procent av våra levererade drivmedel på slutkundsmarknaden i Sverige är nu förnybara och innehåller bland annat tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin. Vi har det angenäma problemet att både privatkunder och företagskunder vill köpa mer av våra varor än vad vi klarar att producera för närvarande, och vi ser vi hela tiden över hur vi kan expandera vår produktion för att möta den stora efterfrågan. Under 2016 kunde vi stolt presentera världens första Svanenmärkta flytande drivmedel, Preem Evolution Diesel +, som innehåller över 50 procent förnybar råvara. Tack vare Svanenmärkningen blir det enkelt för våra kunder att göra ett medvetet val.

Preem har under flera år efterfrågat tydligare och långsiktiga spelregler för hållbar produktion. I mars 2017 kom förslaget om reduktionsplikt från regeringen som innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att biodrivmedel blandas in i bensin och diesel. De föreslagna kvoterna kommer successivt att höjas för att nå 40 procent koldioxidsreduktion år 2030.

Reduktionsplikten är ett glädjande och viktigt beslut för att skynda på omställningen till en fossilfri fordonsflotta, och den höga ambitionsnivån innebär att Preem kan fortsätta investera i ny hållbar produktion. En annan viktig punkt som togs upp är att alla biodrivmedel som används i reduktionsplikten måste uppfylla specifika hållbarhetskriterier. Här lyftes tallolja och restprodukter från skogen - som Preem i huvudsak använder - fram som föredömen och goda exempel, medan palmolja och PFAD nämndes som icke hållbara råvaror. Detta är i linje med Preems ambition och höga krav på långsiktig hållbarhet i de råvaror vi väljer i vår produktion av förnybara drivmedel. Vi önskar inte att ersätta ett miljöproblem med ett annat som exempelvis avskogning av regnskog i andra länder.

Kan vi utnyttja ännu mer av den inhemska skogens restprodukter så kan vi till exempel i större utsträckning göra oss oberoende av råolja från andra nationer men minskar också importberoendet av förnybara råvaror. Det skapar nya gröna arbetstillfällen och affärsmöjligheter inom landet.

Fortsatt utveckling 2017

Som alltid är vår främsta prioritet säkerheten, både avseende personsäkerhet och driftsäkerhet. Utmaningen för 2017 blir att bevisa att våra goda resultat under 2016 inte var tur, utan ett resultat av förbättrade attityder och hårt arbete med processer och rutiner. Under det kommande året måste vi också fortsätta att förbereda oss för FN:s sjöfartsorgan IMO:s nya specifikationer för fartygsdrift där kraven på svavel minskar från dagens 3,5 procent till 0,5 procent från och med 2020. Konkurrensen kommer att skärpas avsevärt och vi överväger flera olika möjligheter för vår framtida produktion av tjockolja. Det kommande storstoppet på raffinaderiet i Göteborg som sker var sjätte år är också en stor utmaning i 2017.

Vi har alltså en mycket spännande tid framför oss. Under 2017 planerar vi att investera i storleksordningen 2,4 miljarder kronor, det vill säga ungefär 10 miljoner kronor per arbetsdag. Tack vare att regeringen nu försett oss med en tydligare karta över spelregler för hållbar produktion och användning, så har vi en klarare bild över var vi ska prioritera och hur vi ska möta utmaningarna framöver.

Därmed vill jag avslutningsvis tacka alla medarbetare för ett mycket gott och säkert utfört arbete 2016, med förhoppningen om ett stabilt 2017 med goda framsteg för våra stora projekt, och en jämn och säker verksamhet. 

Petter Holland
Vd och koncernchef

Visste du att

Preem Evolution Diesel+ består av 50 procent förnybar råvara och är det enda Svanenmärkta flytande drivmedlet. 2015 var vi också först med grön bensin, Preem Evolution Bensin.