Rekordresultat för Marknad och försäljning

Marknad och försäljning har under året genomfört ett antal stora satsningar, bland annat en expansion i Norge och en rad lojalitetsdrivande insatser mot kund. Kombinationen av nöjda kunder, ökade marknadsandelar och ett rekordresultat har resulterat i en affär i balans.

Affärsområdet Marknad och försäljning driver Preems stations- och bulkverksamheter. Det inkluderar ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik och ett distributionsnät för direktförsäljning till företagskunder och återförsäljare via depåer.

Stärkt lönsamhet och nöjda kunder

Marknad och försäljning har under 2016 tagit marknadsandelar på den svenska drivmedelsmarknaden och ökat från 29,5 procent till 30,5 procent. Årets nöjd-kundundersökning gav ett genomsnittligt index på 76, Preems bästa resultat någonsin. Vårt höga index hos både privatkunder och företagskunder är ett tecken på att det råder en sund och långsiktig balans, en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Trots en volatil råvarumarknad redovisade affärsområdet ett mycket starkt resultat för 2016 med ett rörelseresultat om 590 MSEK jämfört med 422 MSEK föregående år. Resultatökningen har drivits av flera faktorer i samverkan med det övergripande syftet att hålla affären i balans:

Samlad styrning

Preem har gått ifrån att ha en spridd pris- och produktstyrning till att en enhet har ansvaret och därmed kan optimera styrningen. Förändringen genomfördes 2015 och gav fullt resultat 2016.

Ny affärsmodell för kort

Preem Mastercard är ett av branschens mest förmånliga kort och erbjuder ett högt kundvärde. Med Preem Mastercard får kunden Sveriges största drivmedelsrabatt och 1 procent i bonus på allt i andra butiker. Kortet har ingen årsavgift. Med introduktionen av Preem Mastercard har Preem sänkt sina kostnader med 22 miljoner.

Lojalitetsdrivande insatser

Preem har genomfört en mängd lojalitetsdrivande insatser som har minskat utflödet av kunder och därigenom stabiliserat kundportföljen. Ett exempel är förmånsprogrammet Såifa Rewards för professionella åkare med erbjudanden som försäkringar och rabatter på fordonsrelaterade inköp.

Nylansering av stationer

Med avsikt att säkra långsiktig konkurrenskraft pågår en större omställning av Preems stationsnät. Under 2016 öppnades 7 nya stationer, medan 13 stationer i lägen med vikande efterfrågan stängdes. Under 2017 kommer ytterligare stationer att introduceras, både i form av Såifa liksom automat och bemannade Preemstationer med fokus på storstad.

Stärkt kommunikationseffekt

Preem har ökat sin hållbarhetsposition avsevärt i prioriterade målgrupper, ett resultat som bland annat är starkt kopplat till det nya kommunikationskonceptet Evolutionsteorin.

Störst på förnybara HVO-bränslen

En viktig del i lönsamhetsökningen är den ökade försäljningen av drivmedel med förnybart innehåll, bland annat genom världens första Svanenmärkta flytande drivmedel Preem Evolution Diesel+, liksom Preem Evolution Diesel, Preem Evolution Bensin och Preem Evolution Gasol. Av den totala drivmedelsvolymen som Preem säljer i Sverige är nu 19,5 procent förnybar, alltså betydligt över snittet på marknaden som ligger på 18 procent.

Expansion på nya marknader

Under 2016 gjorde Preem sitt intåg i Norge och redan i slutet av året estimerades vi ha uppnått en marknadsandel på över 5 procent i de aktuella segmenten sett till helårsvolymer. Bland annat tecknades ett strategiskt viktigt samarbete med UnoX-gruppen som ger oss tillgång till 154 stationer för tung trafik över hela landet och som kommer att saluföra Preem Evolution Diesel. Vårt mål är att ta positionen som den mest hållbara drivmedelsaktören i Norge.

Fortsatt utveckling 2017

Strategins tre övergripande fokusområden Förnybart, Hållbarhet och Lönsamhet kommer att ligga till grund för affärsområdets fortsatta satsningar. Vi ska bland annat förstärka värdeerbjudandet till kund, ta och bibehålla hållbarhetspositionen samt öka bolagets konkurrenskraft och marknadsnärvaro genom fokuserade aktiviteter. Preems och branschens största utmaning på marknadssidan är att tillfredsställa den höga efterfrågan på förnybart, samtidigt som tillgången på förnybara råvaror är begränsad. Men vi står starka tack vare vår egen produktion av drivmedel med högt förnybart innehåll, som till exempel Preem Evolution Diesel med tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin.

Visste du att

Vi serverar årligen ungefär 40 000 kilo KRAV- och Fairtrademärkt kaffe på våra stationer. Det motsvarar drygt två miljoner koppar.