Arbete med personsäkerhet ger resultat inom Raffinering

2016 blev totalt sett ett bra år för Preems raffinaderier. Tack vare ett mycket starkt sista kvartal med goda marginaler och stabil produktion kom intjänandet upp i nivå med plan. Det var också ett av de bästa åren hittills avseende personsäkerhet. 

Affärsområde Raffinering tillverkar slutprodukter av de råvaror som Varuförsörjning förser de två raffinaderierna i Lysekil och i Göteborg med. Genom daglig produktionsoptimering anpassas tillverkningen baserat på hur marginalerna mellan råvarupris och försäljningspris förändras.

Säkerhet i fokus

Affärsområdets enträgna arbete mot nollvision inom området personsäkerhet har visat sig i det faktiska utfallet och 2016 blev ett av de bästa åren någonsin vad gäller olycksfallsfrekvens som leder till frånvaro.

Raffinaderiet i Göteborg

God lönsamhet

För Göteborgs del har lönsamheten överstigit plan tack vare goda marginaler, inte minst inom förnybar produktion. Raffinaderiet hade under året några mindre stopp av olika anläggningar för att motverka begränsningar och maximera produktionen.

Ökad produktion av förnybart

Preem fattade beslut om att gå vidare med bygget av en vätgasanläggning i Göteborg, med det främsta syftet att öka den förnybara produktionen.

Raffinaderiet i Lysekil

Förlängt stopp

En av årets stora händelser var förlängningen av ett planerat stopp på vätgasanläggningen (HPU) i Lysekil. Orsaken var materialpåverkan i den heta ugnen. All värmepåverkad utrustning byttes ut och i praktiken har vi nu en helt ny ugn i den aktuella anläggningen. Anläggningen försörjer dieselanläggningen med vätgas, som därför också stod still under perioden. För framtiden drar vi lärdom av det inträffade och säkerställer planerade utbyten av dessa processdelar i samband med planerade stopp.

Ny vakuumdestillationsanläggning

Det stora projektet att bygga ytterligare en vakuumdestillationsanläggning kom under året igång på allvar. Samtliga förberedande sprängningar och markarbeten genomfördes inför uppförandet av anläggningen.

Konvertering av eldningsolja till diesel

Mycket tid och kraft har lagts på att ta fram nödvändiga underlag för ett stort framtidsprojekt i Lysekil med syftet att konvertera tung eldningsolja till i huvudsak lågsvavlig diesel. Inlämnandet av miljötillståndsansökan var en viktig milstolpe i den processen.

Ökad flexibilitet

Vid sidan om dessa stora projekt har flera mycket lönsamma projekt för ökad flexibilitet på våra tankanläggningar slutförts. I Lysekil har en ny, stor tank för vakuumgasolja (VGO) byggts och i Göteborg har flera projekt för att mixa olika råolje- eller produktströmmar genomförts. Sammantaget är det projekt som gör att vi kan utnyttja anläggningarna på ett mer optimalt sätt.

Fortsatt utveckling 2017

Produktionen kommer under 2017 att påverkas av planerade anläggningsstopp i Lysekil och av ett storstopp i Göteborg. För Lysekils del handlar det om underhållsåtgärder och i Göteborg är det ett stopp där i princip samtliga anläggningar och delar ska inspekteras inför kommande driftperiod. Det kommer att innebära ett stort fokus och kräva omfattande resurser. Utöver anläggningsstoppen kommer pågående projekt att ha fortsatt fokus under de kommande åren. Såväl den nya vakuumdestillationsanläggningen som den nya vätgasanläggningen i Göteborg ska stå klara vid årsskiftet 2018/2019.

Visste du att

Våra raffinaderier är igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan hela året.

Fakta

Hållbart i fokus Hållbart i fokus

Preem har under lång tid bedrivit ett engagerat och systematiskt miljöarbete. Jämfört med ett västeuropeiskt medelraffinaderi släpper vi ut:

  • 17 procent mindre koldioxid
  • 72 procent mindre kväveoxider
  • 94 procent mindre svaveloxider