Stark avslutning på ett utmanande år för Varuförsörjning

Trots låga marginaler under årets tre första kvartal lyckades affärsområde Varuförsörjning återhämta resultatet och nådde med ett resultat på 2,5 miljarder kronor nästan upp till planen för 2016. Genom ökad försäljning på närmarknader, optimering av hela värdekedjan och ett ökat fokus på lagerstyrning har Varuförsörjning lagt en stabil grund för kommande år.

Affärsområde Varuförsörjning styr Preems hela varuflöde, från inköp av råolja, förnybara och andra råvaror, till optimeringen av raffinaderiernas produktion och logistik ut till kunder och depåer. Varuförsörjning står även för 80 procent av Preems försäljning, där merparten utgörs av export. 

Låga marginaler under årets tre första kvartal

Storbritannien är Preems största geografiska marknad efter Sverige och kommer att vara fortsatt viktig. Den tidigare stora ökningen av försäljning av europadiesel till Storbritannien föll dock tillbaka något under året, mycket på grund av ökad konkurrens från framförallt Asien med stora volymer till lägre priser. De volatila prisnivåerna på råolja har inneburit ett utmanande år för Varuförsörjning och året präglades av mycket låga marginaler under de första tre kvartalen. Däremot steg marginalerna till höga nivåer under det fjärde kvartalet, både på grund av världsmarknaden men även genom vår egen optimering. Tack vare fjärde kvartalets återhämtning når vi sammantaget planen för helåret. Resultatet har drivits av flera separata faktorer: 

Nöjda kunder och medarbetare

Årets kundundersökning visade att Varuförsörjnings kunder är mycket nöjda. På samtliga NKI-frågor nådde vi ett högre resultat jämfört med förra årets mätning och alla index överstiger 80, vilket är en effekt av tydligare kunderbjudanden och nära kunddialog. Även medarbetarnöjdheten har nått Preems högsta nivåer någonsin, och är bland annat resultatet av ett omfattande arbete med Preems värderingar.

Nya råoljeval 

Vi har under året provat ett antal nya råoljekvaliteter från olika delar av världen för att skapa en bra råoljemix med ökad produktionslönsamhet, bland annat har vi importerat en irakisk råolja som för första gången köpts in under tredje kvartalet 2016.

Investeringsprogram för grönt

Ett omfattande, långsiktigt investeringsprogram har inletts på Preems depåer för att öka flexibiliteten och möjliggöra hanteringen av mer gröna produkter, liksom för att kunna ställa om produktsortiment betydligt snabbare. Det kommer att ge en lönsamhetsförbättring och öka vår förmåga att tillhandahålla gröna drivmedel.

Intressanta yttre närmarknader

Irland är en intressant region i den yttre närmarknaden där vi ökat försäljningen med nära 50 procent jämfört med föregående år. Irland med sina mindre hamnar och något mer komplexa kundkrav på logistiklösningar passar Preems flexibla kunderbjudande väl.

Nytt tankfartyg på långtidscharter

Under 2016 döptes LNG-fartyget Tern Ocean som Preem har avtalat om långtidscharter av med början i andra kvartalet under 2017. Fartyget är ett av de första i sitt slag i världen som drivs av naturgas, så kallad LNG. Det, i kombination med en revolutionerande skrovdesign, gör att utsläppen till luft minskar med 99 procent mindre svavel, 97 procent mindre kväve, 40 procent mindre koldioxid och 99 procent mindre partikelutsläpp jämfört med ett konventionellt fartyg.

Fortsatt utveckling 2017

En föränderlig omvärld ställer ökade krav på vår flexibilitet, på våra raffinaderier och på vår logistik, men även på hur vi utvecklar vårt kunderbjudande till nästa nivå för att ytterligare tillfredsställa våra kunders behov. Framöver kommer vi att ha ett stort fokus på vår prestation för att uppnå ännu nöjdare kunder. Vi ser två stora utmaningar för Preem i framtiden som kräver mycket kraft och uppmärksamhet: 

Säkerställa förnybar råvara och förnybara produkter

Efterfrågan på förnybara produkter ökar kraftigt och två tredjedelar av våra skandinaviska kunder vill att Preem erbjuder förnybara produkter i större utsträckning. Affärsområdets viktigaste hållbarhetsfråga är därför hur vi säkerställer inköp av hållbar råvara till våra produktionsanläggningar, men även inköp av hållbara och spårbara färdiga produkter som fyller våra högt ställda krav.

Ökad effektivitet i värdekedjan

Den andra stora frågan vi arbetar kontinuerlig med är en ökad effektivitet och lönsamhet i hela värdekedjan. En ständig förbättring där vi systematiskt hittar effektivare lösningar i vår produktion, logistik och inte minst anpassade lösningar som skapar mervärde för våra kunder.

Visste du att

Preems årliga produktionsvolym av färdiga produkter kan fylla Globen 30 gånger.