Vårt arbete med etik och antikorruption

Preem är en global importör och exportör av råvaror och produkter. För oss är stabila och korrekta affärsförhållanden med våra leverantörer och kunder därför av största vikt.

Ett aktivt etik- och antikorruptionsarbete är en av grundförutsättningarna för att upprätthålla hållbara affärsrelationer. Utan det arbetet finns risk för att mutor eller priskarteller utvecklas, vilket i sin tur kan urholka branschen. När korruption förekommer i en verksamhet ökar också risken för att människor och miljö kommer i kläm.

Preem driver ett aktivt arbete för att förebygga korruption i verksamheten. Vi försöker även att nå ut i våra leverantörskedjor. Grunden för arbetet finns i vår affärsmoralpolicy och vår uppförandekod. Affärsmoralpolicyn innefattar affärsmässiga principer som är förenliga med en god affärsmoral, som sund konkurrens, korrekt marknadsföring och undvikande av intressekonflikter. Uppförandekoden motsätter sig all form av korruption, mutor, bedrägerier och konkurrensbegränsande åtgärder som strider mot konkurrenslagstiftningen.

Etikkommitté granskar ställningstaganden

En central del i Preems styrning och kontroll kring etik och antikorruption är vår Etikkommitté. Etikkommittén är ett forum som ser över verksamhetens etiska ställningstaganden och hur de efterlevs. Kommittén består av nyckelpersoner på Preem, till exempel vd och andra medlemmar från koncernledningen samt medarbetarrepresentanter från de fackliga klubbarna. Kommittén sammanträder två gånger per år eller vid behov.

Etik och antikorruption under året

Under 2017 har vi arbetat fram ett nytt ramverk för intern kontroll av Preems finansiella rapportering, där nyckelkontroller årligen ska testas och rapporteras till koncernledning och revisionskommitté. Som en del av den interna kontrollen avseende oegentligheter genomför vi även återkommande fraudanalyser av exempelvis leverantörsfakturor, detta för att förebygga och upptäcka fall av bedrägeri.

Uppförandekod för medarbetare och leverantörer

Preems medarbetare och leverantörer förväntas följa vår uppförandekod. Under 2016 och 2017 har vi arbetat för att samla våra leverantörer i ett system där de bekräftar att de har tagit del av uppförandekoden eller att de har en motsvarande uppförandekod som vi godkänner. Arbetet fortgår och vår ambition är att ha samlat alla leverantörer i systemet under 2018.

Under 2018 kommer även en ny internutbildning med utgångspunkt i Preems uppförandekod och hållbarhetsramverk att tas fram. Syftet är att öka medvetenheten hos alla medarbetare kring uppförandekoden.

Preem har under 2017 också satsat på utbildningsinsatser för att säkerställa vår interna kompetens inom etik och antikorruption. Till exempel har vi genomfört en e-utbildning om mutor och tillåten gåva. Utbildningen är obligatorisk för alla chefer och medarbetare som i sin tjänst har kontakt med externa parter.

Andel berörda medarbetare som har genomgått e-utbildningen "Muta eller tillåten gåva - vad gäller?" under 2017 är 74,6 procent. Det kan jämföras med 2016 då andelen var 97,4 procent. Målet för 2017 var 100 procent. Förklaringen till den lägre genomförandegraden är hög arbetsbelastning i verksamheten och ett byte av vårt IT-system för utbildningar.

Whistleblower-funktion för allvarligare överträdelser

Utöver Preems utvecklade rapporteringssystem för korruption och överträdelser arbetar vi löpande med en intern whistleblower-funktion som har funnits i mer än tio år. Genom whistleblower-systemet kan man säkert och anonymt anmäla misstankar om allvarligare överträdelser mot såväl lagar som interna regler inom företaget. Anmälningar tas emot av Preems internrevisionschef och rapporteras vidare till Preems revisionskommitté, som beslutar om och hur en utredning ska genomföras.

Framåtblick

Det finns en inbyggd utmaning för etik- och antikorruptionsarbetet på Preem, och det är bristen på spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan, där spårbarheten är ett lagstiftat krav, saknar den fossila leverantörskedjan internationell lagstiftning kring spårbarhet. Det gör det svårare att kontrollera den fossila leverantörskedjan - läs gärna mer om det här. Vi är positiva till ökade krav på spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. Men för att det ska vara möjligt krävs ett internationellt samarbete samt internationella standarderiseringar och lagkrav.

Utöver arbetet som har genomförts på Preem under 2017 har vi även identifierat en rad utvecklingsmöjligheter inom området etik och antikorruption. Bland annat planerar vi att tillsätta en compliance- och affärsetikansvarig under 2018. Rollen kommer att ansvara för att de affärsetiska riktlinjerna efterföljs samt säkerställa kompetens och uppföljning. Under 2018 planerar vi även att utbilda medarbetare inom konkurrenslagstiftning med fokus på kartellverksamhet.