Den förnybara leverantörskedjan

Väsentlighet och risk

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Ett av våra viktigaste mål i det arbetet är att öka produktion och försäljning av förnybara drivmedel i syfte att minska utsläppen av fossil koldioxid.

Nya miljömål och direktiv från Sverige och EU, till exempel den kommande reduktionsplikten, sätter tydliga krav för ökade andelar förnybart i transportsektorn. Samtidigt är den förnybara leverantörskedjan hårt reglerad; spårbarhet och uppfyllande av hållbarhetskriterierna för förnybara bränslen är förutsättningar för att få verka på marknaden - och det ställer vi oss positiva till.

Certifiering och spårbarhet gör det enklare att ta ansvar genom hela leverantörskedjan. Det minskar risken för brott mot mänskliga rättigheter, för att den globala matsäkerheten försämras eller för att naturresurser utarmas. Dessutom säkerställer det en hållbarhet i omställningen från fossilt till förnybart. Vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat, utan utveckla riktigt hållbara lösningar för framtiden.

Styrning och aktiviteter

Arbetet med Preems förnybara leverantörskedja styrs utifrån EU:s Förnybarhetsdirektiv (RED) och dess svenska implementering genom lagen om hållbarhetskriterier. Certifiering och ett svenskt hållbarhetsbesked från Energimyndigheten är viktiga faktorer i handeln med förnybara bränslen. Preem har sedan 2011 ett svenskt hållbarhetsbesked som styrker att vi följer lagen om hållbarhetskriterier. Sedan november 2017 är vi även en certifierad Trader with storage enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) - ett av EU:s frivilliga certifieringssystem som säkerställer att RED uppfylls.

Uppförandekod och kontrollsystem i leverantörskedjan

Internt styr Preem arbetet med den förnybara leverantörskedjan med hjälp av vår uppförandekod, som täcker allt från kollektivavtal till arbetsmiljö. Självklart tar uppförandekoden även avstånd från saker som tvångsarbete, barnarbete och diskriminering.

Preems kontrollsystem för biobränslen, PSS (Preem Sustainability System), är även det viktigt i arbetet med leverantörskedjan. PSS är en del av vårt ledningssystem och innehåller arbetsprocesser som hjälper oss att identifiera och utvärdera potentiella råvaror baserat på parametrar som teknik, etik, politik, ekonomi, klimat och marknad. Preems hållbarhetskriterier, som också finns med i vår uppförandekod, är vägledande i det här arbetet. Tre av dem presenteras här:

  • Förnybara drivmedel ska ha god klimateffekt. Det vill säga att drivmedlet ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med ett fossilt drivmedel, sett ur ett livscykelperspektiv.
  • Produktion av förnybara drivmedel ska inte kränka mänskliga rättigheter enligt FN:s konventioner. Detta innebär bland annat förbud mot tvångsarbete, krav på anställningsavtal och att arbetare har rätt att ansluta sig fackligt.
  • Produktion av förnybara drivmedel får inte utarma vattentillgången eller hota den biologiska mångfalden. Detta inkluderar produktion som kan förorsaka skövling av skog och/eller andra effektiva koldioxidsänkor.

Leverantörskontroller säkerställer uppfyllnad av hållbarhetskriterier

Sedan Preem tog beslutet att satsa på förnybara drivmedel 2008 har vi varit på en ständig jakt efter hållbara råvaror. I dag har vi ett mindre antal leverantörer av förnybara råvaror och drivmedel. Innan vi börjar arbeta med en leverantör gör vi en grundlig värdering av verksamheten, produkten/råvaran och dess ursprungsland.

För att vi ska kunna handla förnybara råvaror eller produkter från en leverantör måste leverantören antingen vara certifierad enligt något av EU:s certifieringssystem eller ha ett svenskt hållbarhetsbesked. I undantagsfall, om leverantören bedöms som central för verksamheten men saknar en EU-godkänd certifiering, genomför Preem tredjepartsrevisioner. Syftet är då att säkerställa att leverantören uppfyller lagen om hållbarhetskriterier.

Uppföljning och revisioner för gemensam hållbar utveckling

För att en leverantör ska bli godkänd av Preem måste den också godkänna vår uppförandekod eller själv ha en likvärdig uppförandekod. I det här arbetet får leverantören besvara en enkät för att se om verksamheten följer uppförandekoden. Vi följer upp enkäten med leverantörsdialoger och revisioner. Om det behövs upprättas en handlingsplan som följs upp efter överenskommen tid.

Efter att Preem har inlett en affärsrelation med en leverantör görs kontinuerliga utvärderingar, bland annat genom dialog, möten och anmälda revisioner. Vi har i dagsläget gjort revisioner hos majoriteten av Preems förnybara leverantörer. Hittills har ingen av leverantörerna avvikit från vår uppförandekod på ett sätt som har resulterat i att vi har brutit samarbetet med dem. Vårt mål är att utvecklas med våra leverantörer och att tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

Preem har som mål att samtliga leverantörer inom den förnybara leverantörskedjan ska ha blivit granskade i slutet av 2018.

Utvecklingsprocess för förnybart

För att få en så hållbar förnybar leverantörskedja som möjligt räcker det inte att enbart se till leverantören. Det handlar också om att välja råvaror med rätt klimatprestanda. Ju bättre klimatprestanda, desto bättre miljönytta. Vidare måste vi ta hänsyn till hela produktens livscykel, det vill säga de sociala och etiska frågor som produktens framtagande kan bidra till genom hela dess livscykel. Läs mer om vårt arbete med hållbara förnybara produkter här.

Framåtblick 

För att täcka det framtida behovet av förnybara drivmedel behöver Preem identifiera fler hållbara råvaror. Detta innebär ett kontinuerligt sökande efter och utvärderande av nya leverantörer. Vår största utmaning är att snabbt expandera Preems förnybara produktion i syfte att utveckla vår portfölj av förnybara drivmedel. För 2018 har Preem därför två större aktiviteter inom förnybart: att anpassa vår verksamhet till den kommande reduktionsplikten och att ISCC-certifiera produktionen av förnybar diesel i Göteborg.