Den fossila leverantörskedjan

OBS: Den här artikeln uppdaterades senast 2019-03-22. Information och siffror om leverantörskedjan kan därför ha ändrats sedan dess.

Väsentlighet och risk 

Varje handelsdag köper Preem i snitt in 400 000 fat råolja från leverantörer världen över. Råolja är vår absolut största råvara för tillverkning av drivmedel, och därför är det viktigt att vi kan lita på vår fossila leverantörskedja. Produktion och transport av råolja måste skötas professionellt och med fokus på säkerhet för att det inte ska ske olyckor som skadar människor eller miljö.

Samtidigt är uppföljningen av hur människor och miljö tas om hand genom hela vår fossila leverantörskedja en av branschens största utmaningar - en global sådan som vi delar med världens alla raffinörer och drivmedelsdistributörer. Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan finns ingen lagstiftning kring spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. För petroleumprodukter finns i dag endast krav på spårbarhet på var den färdiga produkten är tillverkad, inte på råoljans ursprung.

Som köpare av råolja kan Preem veta vilket land och ibland vilket område oljan kommer ifrån, men att spåra den till ett specifikt oljefält är sällan möjligt. Det gör det svårt att veta hur villkoren och situationen är på individuella produktionsplatser, om miljöfrågor eller mänskliga rättigheter åsidosätts.

Styrning och aktiviteter

Ett av Preems huvudverktyg för att säkra den fossila leverantörskedjan är vår uppförandekod. Som affärspartner till Preem förväntas man respektera koden och arbeta för att principerna följs i hela försörjningskedjan. De stora aktörerna i industrin har liknande dokument som Preem alternativt kan acceptera.

Under 2017 har Preem arbetat med att utveckla ett system för den fossila leverantörskedjan där våra leverantörer antingen ska acceptera vår uppförandekod eller visa upp en likvärdig sådan som vi ser över. Under året godkändes uppförandekoden av 5 procent av Preems leverantörer, som sammantaget står för 18 procent av Preems totala inköpta volym. Målet är att alla leverantörer ska ha godkänt uppförandekoden under 2018.

Råoljeinköp från närliggande områden

Preem tar också ställning i det fossila leverantörsledet genom att avstå köp av vissa typer av råolja. Vi köper inte råolja från arktiska vatten, olja som framställts via fracking eller olja som kommer från tjärsand. Orsaken till detta är de höga miljörisker som följer med dessa typer av oljeproduktion.

Cirka 80 procent av den råolja som Preem köper kommer från Ryssland och Nordsjöområdet. När vi köper olja från närliggande områden innebär det kortare transporter och därmed en mindre olycksrisk jämfört med inköp från exempelvis Mellanöstern. En transport från Ryssland till Lysekil tar drygt tre dagar, medan en transport från Mellanöstern tar drygt 30 dagar.

Leverantörskontroller av såväl nya som befintliga råoljeleverantörer

Förtroende är mycket viktigt i Preems fossila leverantörskedja. De flesta av Preems råoljeleverantörer är bolag som vi har arbetat med under lång tid, och genom åren har det utvecklats ett starkt ömsesidigt förtroende. Våra största leverantörer har vi arbetat med i över 30 år. När vi ska acceptera en ny affärspartner gör vår Tradingorganisation en bakgrundskontroll av dem med syftet att se om de uppfyller våra krav på professionalism samt på seriöst och juridiskt korrekt agerande.

Preem gör även granskningar av befintliga leverantörer. Under 2017 gav vi ett konsultbolag uppdraget att genomföra en extern granskning utifrån information tillgänglig i media. Konsultbolaget bedömde Preems fyra största råoljeleverantörer, vilka sammantaget motsvarar 70 procent av Preems fossila inköpsvolymer. Syftet med granskningen var att identifiera och rapportera kring de hållbarhetsrisker som finns i leverantörernas verksamheter. Man såg bland annat till leverantörernas historik, hållbarhetsarbete, hållbarhetspolicy, uppförandekod och kända hållbarhetsincidenter.

Bland hållbarhetsriskerna som framkom fanns att leverantörerna är verksamma i högriskländer och att vissa saknar miljöledningssystem. Anklagelser mot dotterbolag har förkommit på områden som skatteflykt, miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. Inget av företagen har i sin relation med Preem agerat på ett sätt som har lett till ett upphörande av affärsrelationen.

Med hjälp av den här revisionen kan Preem på ett konkret sätt lyfta upp och förtydliga de utmaningar som finns i den fossila leverantörskedjan och därifrån arbeta vidare med frågorna. Ett första steg är att få alla Preems leverantörer att godkänna uppförandekoden.

Länderna Preem handlar med

Preem strävar efter att köpa in råolja från länder där man tar ansvar för miljö och arbetsvillkor. Men länder som har samma krav och nivå som Sverige på dessa områden - till exempel Norge - producerar inte nog med råolja för att försörja världens behov.

Utmaningar inom hållbarhet

2017 genomförde Preem med hjälp av externa konsulter en övergripande granskning av hållbarhetsriskerna i de länder som Preem handlar mest från. Man gjorde även en fördjupning i de områden som anses mest problematiska utifrån mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och korruption: irakiska Kurdistan, Nigeria och Ryssland. I rapporten framkom bland annat att Ryssland, landet som Preem köper in mest råolja från, har flera utmaningar när det gäller hållbarhet. Korruption och brott mot mänskliga rättigheter är reella problem i Ryssland liksom i andra högriskländer, och även oljeindustrin är drabbad.

Det finns en problematik i att flera av världens största oljeproducerande stater är kända för att brista på områden som mänskliga rättigheter. Flera av de oljeproducerande länderna räknas också som diktaturer. Samtidigt finns en uppfattning i Sverige om att handel kan bidra till positiv utveckling för befolkningen dessa länder, och den uppfattningen delar vi. Vi följer självklart de svenska riktlinjerna gällande handelssanktioner mot olika länder.

Mål framåt

Tyvärr kan inget drivmedelsföretag som handlar med fossila bränslen i dag hävda att de har en helt hållbar fossil leverantörskedja. Detta är ett globalt dilemma som kräver internationell lagstiftning och riktlinjer för att komma tillrätta med. Preem efterfrågar en internationell lagstiftning inom den fossila råvarukedjan motsvarande den för den förnybara råvarukedjan.

På den globala marknaden är Preem i dag inte stort nog att gå i täten för de förändringar som krävs. Men vi stödjer utvecklingen och välkomnar samarbeten och dialog med andra bolag och organisationer.

Visste du att

Tillgången på råolja Tillgången på råolja

Råolja är världens mest handlade råvara, en ändlig resurs som kan utvinnas på ett begränsat antal platser i världen. Ryssland är tillsammans med Saudiarabien ett av världens största oljeproducerande länder. USA är också stor producent men har tidigare haft ett exportförbud på råolja. Kanada har oljereserver i form av mycket dyrutvunnen oljesand vilket inte är ett bra miljöalternativ.

Tillgång på råolja i Nordsjön minskar. Sverige har egna oljefyndigheter utanför Gotland som Sveriges regering valt att inte prospektera, därför finns det ingen möjlighet att tillverka petroleumprodukter baserade på svensk råolja. Även kvaliteten på råoljan från olika länder begränsar antalet möjliga leverantörer.