Hållbara produkter

Kan ett drivmedelsbolag vara del av lösningen på vår tids största utmaning, klimatfrågan? Det tror vi. Preem lägger mycket kraft på att utveckla drivmedel som vid användning kommer att orsaka en avsevärt lägre klimatpåverkan. Till 2030 är målet att producera minst tre miljoner kubikmeter förnybara drivmedel. Genom innovationer som Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin, som fungerar i dagens motorer, tror vi att vi kan nå det målet.

Väsentlighet och risk

Sverige har ambitiösa hållbarhetsmål för framtiden - regeringen har sagt att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen till år 2030. Preem välkomnar de höga ambitionerna. Om vi inte fortsätter att satsa på utvecklingen av hållbara produkter riskerar vi i längden att bli irrelevanta på marknaden. Vi anser dessutom att vi har en unik möjlighet att gå i framkant för den här utvecklingen.

Preem är ett drivmedelsbolag, inte ett oljebolag. Till skillnad från de flesta raffinörer har vi inga egna oljekällor; vår verksamhet är baserad på att köpa in råvaror och att producera drivmedel. Råvarorna som vi köper in behöver inte vara fossila. Våra raffinaderier kan redan i dag använda förnybara råvaror i produktionen, och med rätt förutsättningar kan kapaciteten sannolikt mångdubblas. Kompetensen som krävs genom hela värdekedjan från råvara till drivmedel har vi redan. Kort sagt har Preem alla förutsättningar för att vara ledande i den svenska omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

En av Preems största risker inom hållbara produkter är att få in en förnybar produkt som inte uppfyller lagen om hållbarhetskriterier. Det skulle leda till att villkoren för reduktionsplikten, som säger att drivmedelsleverantörer behöver minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent genom att blanda in hållbara förnybara produkter till 2030, inte skulle uppfyllas.

Styrning och aktiviteter

Förnybara innovationer

Sedan Preem lanserade Preem Evolution Diesel 2011 har vi tagit fram en rad spännande produkter för att minska det svenska behovet av fossila drivmedel. Vårt arbete intensifieras årligen och i dag är nästan 20 procent av det drivmedel som vi säljer i Sverige förnybart.

2016 lanserades Preems senaste uppgradering av våra förnybara drivmedel: Preem Evolution Diesel+. Det är en diesel som innehåller minst 50 procent förnybar råvara - vilket kan jämföras med 16 procent som Preem Evolution Diesel innehöll när det lanserades 2011. Preem Evolution Diesel+ har som första flytande drivmedel kunnat Svanen-märkas, och att använda Preem Evolution Diesel+ i stället för fossil diesel medför en minskning av fossila koldioxidutsläpp med upp till 46 procent.

2015 lanserades en liknande produkt för bensin, Preem Evolution Bensin. Precis som med vår diesel är ambitionen att trappa upp andelen förnybart i vår bensin allt eftersom.

Under 2017 har användandet av Preem Evolution drivmedel bidragit till att sänka Sveriges koldioxidutsläpp med 730 000 ton.

ISCC-certifiering ett steg på vägen mot export av biodrivmedel

I dag säljer Preem förnybara drivmedel i Sverige och Norge, men planen framåt är att även exportera drivmedel med förnybar andel. Ett viktigt steg på vägen har vi tagit under hösten 2017 genom att bli certifierade enligt det globala certifieringssystemet ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Den här certifieringen krävs för att sälja vidare inköpta biodrivmedel på den europeiska marknaden. Nästa steg blir att ISCC-certifiera IsoGHT-anläggningen på raffinaderiet i Göteborg, detta för att inom en snar framtid kunna sälja egenproducerade förnybara produkter på den europeiska marknaden.

Klicka här för att läsa mer om Preems förnybara drivmedel

Vad finns i den förnybara tanken?

Preem letar ständigt efter nya råvaror och tekniker som lämpar sig för produktion av förnybara drivmedel - råvaruförsörjningen på området kan bli en av våra stora utmaningar allteftersom efterfrågan på förnybara drivmedel ökar i Sverige och globalt. I dag driver Preem ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt för att hitta nya råvaror och processer för att ta fram drivmedel. Vi gör detta tillsammans med olika institut, högskolor och samarbetspartners.

Val av hållbara råvaror

Frågan om vilka råvaror som kan och bör användas till förnybara drivmedel är komplex. Förutom rådande lagstiftning inom området görs alltid en granskning när en ny intressant råvara identifieras. Preem utvärderar råvaror utifrån en mängd perspektiv. Är råvaran ekonomiskt hållbar? Finns det tillräckligt mycket av den? Vilka är de tekniska, etiska, politiska och miljömässiga förutsättningarna för produktionen? Vilka risker kan finnas kopplade till produkten och dess ursprung? I det här utvärderingsarbetet har vi ett antal styrande hållbarhetskriterier, varav tre presenteras här:

  • Förnybara drivmedel ska ha god klimateffekt. Det vill säga att drivmedlet ska reducera utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent jämfört med ett fossilt drivmedel, sett ur ett livscykelperspektiv.
  • Produktion av förnybara drivmedel ska inte kränka mänskliga rättigheter enligt FN:s konventioner. Detta innebär bland annat förbud mot tvångsarbete, krav på anställningsavtal och att arbetare har rätt att ansluta sig fackligt.
  • Produktion av förnybara drivmedel får inte utarma vattentillgången eller hota den biologiska mångfalden. Detta inkluderar produktion som kan förorsaka skövling av skog och/eller andra effektiva koldioxidsänkor. 

Klicka här för att läsa mer om Preems process för att utvärdera förnybara råvaror

Förnybart från Sverige

Preem är särskilt intresserade av hållbara och certifierade råvaror som finns i Sverige, till exempel pyrolysoljor som kan produceras av sågspån eller lignin som är en restprodukt från pappersbruk.

En stor del av den hållbara råvara som används i Preems produktion av förnybara drivmedel är tallolja, en restprodukt som till stor del kommer från svensk skogs- och pappersindustri. Av de alternativ som finns på marknaden i dag är tallolja en av de mest klimateffektiva råvarorna. Tallolja förädlas till råtalldiesel i Preems samägda fabrik SunPine i Piteå, som slog upp dörrarna 2010. Sedan förädlas den till förnybar diesel på Preems raffinaderi i Göteborg.

Andelen förnybara volymer i försäljning har minskat under 2017 jämfört med 2016. Det beror främst på minskad tillgång/inblandning av HVO och att försäljningen av Preems produkter ökar i absoluta tal. 

Framåtblick 

Preem har en vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. I dag utgör förnybart knappt en procent av vår totala drivmedelsproduktion. Men vi fortsätter att utveckla drivmedel med ännu högre andel förnybart innehåll, och vi har höga ambitioner - till år 2030 ska en procent ha blivit minst 15 procent.

Preem gör samtidigt en stor satsning på vår affärsutvecklingssektion. Till slutet av 2018 är planen att den här organisationen ska vara dubbelt så stor som den är i dag, detta för att öka takten och intensiteten i vårt forsknings- och utvecklingsarbete kring förnybara drivmedel.

Ny anläggning ökar produktionen av förnybart

För att tillgodose produktionsökningen av förnybara drivmedel har Preem börjat planera en ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel som Preem Evolution Diesel. Vi planerar även att genomföra ytterligare ett projekt som tillsammans med nya vätgasanläggningen kommer öka Preems kapacitet att producera förnybara drivmedel med 60 procent. Investeringen uppgår till 635 Mkr och bygget ska vara klart till 2019.

Vi behöver långsiktiga spelregler

För att Preem ska kunna genomföra vår plan för 2030 behöver vi långsiktiga politiska spelregler kring förnybart. När vi först lanserade Preem Evolution Diesel var reglerna kortsiktiga och vi kände bara till förutsättningarna ett år i taget. Det var en otrygg ekonomisk grund för investeringarna som krävdes, men vi gjorde dem ändå. I och med reduktionsplikten som träder i kraft under 2018 ser vi ett skifte mot mer långsiktig lagstiftning. Det kommer att ge oss större möjligheter att genomföra de investeringar och förändringar som krävs.