Hälsa och säkerhet

Preem har en nollvision som ligger till grund för vårt arbete med hälsa och säkerhet. Nollvisionen innebär att ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete och att inga olyckor som skadar människor, miljö eller egendom ska inträffa. Detta gäller för alla delar av verksamheten - vid raffinering, lagring och transport av våra råvaror och produkter. Det ska vara självklart för alla på Preem att alltid sätta säkerheten först.

Väsentlighet och risk

Att sätta säkerhet först genomsyrar varje del av Preems verksamhet och det är en självklarhet med tanke på arbetet vi bedriver. Vi hanterar stora mängder brandfarlig råvara som dessutom är uppvärmd och under höga tryck. Vi arbetar med kemikalier som kan orsaka skador vid felhantering. På raffinaderierna och depåerna finns risk för explosioner, bränder och spill. Inom vår verksamhet finns medarbetare som arbetar med tunga lyft och avancerade verktyg. För att skydda medarbetarna - och för att ta hand om våra anläggningar, vår närmiljö och våra närboende - måste vi alltid ha fokus på säkerheten.

Styrning och aktiviteter

Preems verksamhet regleras av omfattande myndighetskrav. Våra raffinaderier och några av depåerna är till exempel klassade som skyddsobjekt, vilket bland annat innebär särskilda säkerhetsregler för att vistas på anläggningarna. Utöver det styrs en stor del av säkerhetsarbetet genom vår säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy. I samarbetet med leverantörer fungerar också vår uppförandekod som riktlinje för säkerheten genom att täcka frågor som produktionsansvar och arbetsmiljö. De större entreprenörsföretag som arbetar på våra raffinaderier genomgår dessutom en särskild granskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet i samband med upphandling, där de behöver godkännas innan avtal skrivs.

Genom Preems ledningssystem säkerställs att vår säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy efterlevs, att alla krav på anläggningssäkerhet identifieras, tillgodoses och utvärderas, samt att åtgärder för ständiga förbättringar vidtas. Våra raffinaderier är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, vilken i början av 2018 övergår i ISO 45001.

Medarbetarna - ett intensifierat säkerhetsarbete

Preem mäter och har mål för antal frånvaroolyckor per miljon arbetstimmar. 2016 var Preems dittills bästa år inom personskadestatistik sedan vi började följa detta nyckeltal. Utfallet blev då 1,4, vilket kan jämföras med 2015 års utfall på 2,1. För 2017 har utfallet förbättrats ytterligare, till 1,0.

De här förbättrade resultaten är kopplade till att Preem har drivit ett intensifierat säkerhetsarbete i flera år. 2012 genomfördes en säkerhetsklimatmätning inom affärsområdet Raffinering och årliga säkerhetsdagar infördes för alla medarbetare. Året därpå lanserades konceptet "Säkerhet först" vars syfte är att skapa en positiv säkerhetskultur inom Preem. Då startades också nyhetsbladet Säkerhetsnytt som fortfarande distribueras månadsvis.

De senaste åren har vi dessutom tagit fram fler nyckeltal på säkerhetsområdet som följs upp internt. Utöver det har vi satt mål på antal rapporter om avvikelser. Detta gjordes för att minska risken att någon undviker att rapportera en avvikelse, vilket har definierats som en utmaning. I dag stiger rapporteringsgraden som ett positivt resultat av det nya målet. Alla dessa satsningar - och fler - har bidragit till våra minskade frånvaroolyckor de senaste åren.

Mätning av säkerhetsklimatet

Under 2017 har vi gjort en uppföljning på den säkerhetsklimatmätning som först genomfördes 2012. Säkerhetsklimatmätningen består av en enkät som bland annat mäter hur medarbetarna tycker att ledningen prioriterar och styr säkerhetsarbetet på Preem samt medarbetarnas eget förhållande till säkerhet. Resultatet av enkäten fungerar både som en nulägesrapport och som underlag för framtida förbättringsåtgärder.

Preems anläggningar

Basen för säkerheten i Preems anläggningar är de omfattande riskanalyser och säkerhetsgranskningar som genomförs när en ny anläggning byggs eller när befintliga anläggningar byggs om. Grundprincipen är att bygga så säkert som möjligt från början och att därefter ständigt ha alla risker under kontroll. För att upprätthålla denna kontroll görs en mängd löpande aktiviteter, till exempel daglig tillsyn, löpande inspektionsverksamhet och regelbundna skyddsronder.

Var sjätte år genomförs revisionsstopp på Preems raffinaderierna för en fullständig genomgång av anläggningarna och utrustningen. 2017 genomfördes ett sådant stopp på raffinaderiet i Göteborg. Under 48 dagar stängdes raffinaderiet ned. 1 700 medarbetare och entreprenörer gjorde inspektioner, röntgenkontroller och sprickindikeringar, rengjorde och reparerade anläggningarna, och mycket mer.

Åtgärder för ett proaktivt säkerhetsarbete

2016 införde Preem en säkerhetsdiplomering av de entreprenörer som är på plats under stoppen. Det innebär att vi definierar proaktiva säkerhetsaktiviteter som entreprenörerna kan komma att genomföra under stoppet för att få Preems säkerhetsdiplom. Vi tror på att premiera proaktiva insatser som denna.

För att ha ett fungerande och välgrundat säkerhetsarbete krävs förmågan att hantera en rad möjliga krissituationer. Preem genomför varje år flera stora säkerhetsövningar på våra anläggningar där vi simulerar exempelvis bränder eller spill. På raffinaderiet i Lysekil har vi en egen räddningstjänst med brandbilar som dessutom är specialanpassade för gasbränder.

Alla säkerhetsrelaterade avvikelser som sker på Preems anläggningar utreds för framtagande av motåtgärder. Om det sker en allvarlig incident på någon av anläggningarna genomförs en så kallad time out. Vi informerar då om händelsen genom nyhetsbrevet Säkerhetsnytt till berörda medarbetare, med en första indikation om vad vi behöver tänka på. Sedan genomförs en incidentutredning och resultatet presenteras för berörda i koncernledningen. som beslutar om vilka åtgärder som krävs.

Krav på Preems leverantörer

Preems många leverantörer (underleverantörer och entreprenörer) fungerar som vår förlängda arm. Det är viktigt att vi både tar ansvar för entreprenörernas välmående och att vi ser till att de har ett lika tydligt säkerhetsarbete som Preems egna medarbetare. För att försäkra oss om det utgör vår uppförandekod en viktig faktor i alla våra upphandlingar. Uppförandekoden täcker till exempel arbetsmiljömässiga frågor som berör hälsa och säkerhet.

Alla Preems entreprenörer måste genomföra en grundläggande utbildning innan de får tillstånd att utföra arbeten på Preems anläggningar. Många av entreprenörerna genomför även speciellt anpassade utbildningar för den del av anläggningen som de ska utföra arbeten i. Även de förare som ska lasta på Preems depåer genomför en särskild utbildning innan de börjar arbeta för oss.

Trygga transporter till sjöss och på land

Varje år lämnar drygt 2 000 fartyg Preems hamnar, och vi gör vårt yttersta för att alla ska nå sina destinationer på ett så tryggt sätt som möjligt. Preem ställer höga krav på de rederier som vi sluter samarbetsavtal med. Vi kräver bland annat att långtidsinhyrda fartyg är godkända i enlighet med Preems standard för säkerhet och teknisk utrustning, samt att de har dubbelskrovskonstruktion och godkänd spillvattenhantering. Alla tankfartyg som transporterar last till och från Preems depåer eller raffinaderier inspekteras kontinuerligt av vetting-inspektörer för att bli godkända enligt våra krav.

Preems leveranser på land utförs av externa transportörer som har egna, väldefinierade krav för säker körning. Dessutom ställs egna krav på leverantörerna, till exempel att de ska ha alkolås i alla tankbilar och att samtliga fordon har hastighets­begränsare i som är inställda på en maxfart om 80 km/h.

Vi tar kunder och produktansvar på allvar

Svensk lagstiftning tillhör de hårdaste i Europa vad gäller hälsorelaterade produktkrav. Långt ifrån alla raffinaderier kan tillverka drivmedel som lever upp till kraven på exempelvis maxmängden cancerogena aromater som får användas i Sverige - men Preem kan. På Preem är målet dessutom att ha en god marginal till de lagstiftade kraven. Vi var till exempel först med att ta fram ett blyfritt drivmedel efter att hälsoproblemen med bly kom fram. Vi var även först med att ta fram ett svavelfritt drivmedel och har länge haft en mycket lägre svavelhalt i vår diesel än den europeiska genomsnittsdieseln. På senare år har Europa börjat kommit ikapp på svavelområdet, och det ser vi som en mycket positiv utveckling.

Framåtblick

Det intensiva arbetet för att förbättra säkerheten och hälsan på Preem fortsätter. Ett pågående investeringsprojekt är att utöka antalet installerade brand- och gasdetektorer på våra raffinaderiområden, detta för att säkerställa tidig upptäckt av eventuella läckage eller bränder. Satsningen på våra inspektionsprogram och den fortlöpande tillsynen av anläggningarna förblir minst lika viktiga framöver.