Medarbetare

Vägen till ett hållbart företag börjar och slutar med medarbetarna. Preem ska vara en säker, inkluderande och öppen arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Det åstadkoms bäst i en verksamhet med högt i tak som präglas av mångfald, inkludering och intern rörlighet, där gemensamma värderingar styr.

Väsentlighet och risk

Varje dag driver 1 400 medarbetare inom nästan 200 arbetsroller Preems verksamhet framåt. Deras hälsa, engagemang och kompetens är kritiska framgångsfaktorer för Preem. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas i sitt arbete, för deras skull och för verksamhetens skull. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är också en viktig framgångsfaktor i syfte att attrahera framtidens medarbetare. Sammantaget är aktiva satsningar på våra medarbetares arbetsmiljö, delaktighet, utveckling och välmående av högsta prioritet för oss. 

Styrning och aktiviteter

Preem har en säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy som säger att ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete. Policyn täcker både hårda och mjuka aspekter - dels den fysiska arbetsmiljön, men även frågor som rimlig arbetsbelastning, uppföljning av mål och hantering av kränkande särbehandling.

Vår uppförandekod täcker också för området viktiga frågor, till exempel föreningsfrihet, diskriminering och arbetstider. Verksamheten vid våra raffinaderier är certifierad enligt OHSAS 18000.

På Preem anser vi att grunden för en god arbetsmiljö ligger i att göra systematiska och ständiga satsningar på arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Preem bedrivs i samverkan med våra skyddsombud. Arbetsmiljökommittéerna vid de olika arbetsplatserna är viktiga forum för framdriften.

Preembarometern mot nya höjder

Ett verktyg för att följa upp våra medarbetares arbetsmiljö och för att planera Preems framtida medarbetarsatsningar är vår årliga, anonyma medarbetarundersökning Preembarometern. Med Preembarometern mäter vi arbetsklimat, medarbetarnöjdhet, ledarskap, värderingar och arbetsgivarattraktivitet.

Preembarometern har genomförts sedan 2010. I affärsområdesgrupper där resultaten har varit låga har chefer med stöd från HR arbetat aktivt för att bemöta problemen. Och vi ser resultat; de senaste åren har utvecklingen i Preembarometern varit mycket god. Allra stoltast är vi över ökningen på eNPS (employee Net Promotor Score), ett mått som visar hur villiga våra medarbetare är att rekommendera Preem som arbetsgivare. På fem år har vårt eNPS gått från -19 till +40, att jämföra med branschens benchmark som ligger på +7. Nu hör Preem till de bolag som har högst eNPS i Sverige. Dock har vi enligt Preembarometern fortfarande utmaningar - bland annat inom målstyrning och uppföljning - och detta kommer vi att fortsätta arbeta med. Framåt kommer vi även att komplettera Preembarometern med ett nytt index, PAI (Psykosocialt Arbetsmiljö Index), som ska följa upp organisatorisk och psykosocial arbetsmijö.

Tre värderingar för bättre arbetsplats

2016 presenterade Preem tre värderingar som är särskilt viktiga för oss: ansvarstagande, nyskapande och inkluderande. De här värderingarna ska genomsyra hela verksamheten, även hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen. Vi följer därför upp till vilken grad våra medarbetare delar värderingarna och tycker att vi efterlever dem. Med start 2017 har vi börjat följa upp detta kvartalsvis i stället för årsvis. För 2017 hamnade vi på indexvärdet 78, vilket innebär att 78 procent av medarbetarna delar värderingarna och anser att vi efterlever dem. Detta är en förbättring från 2016, då vi låg på indexvärdet 76. Målet för 2017 var 79, och för 2018 är målet 82.

Om en arbetsgrupp märker att de inte lever efter värderingarna hanteras det av den närmsta chefen som kan ta stöd av sin HR Business Partner. Många använder Preems egenproducerade "dilemma-filmer" som diskussionsunderlag för samtal inom grupperna. Dilemma-filmerna är ett par minuter långa och kretsar kring en situation som på olika sätt kan strida eller vara i linje med Preems värderingar. Under slutet av 2017, i samband med MeToo-rörelsen, producerade vi fyra nya dilemma-filmer på temat sexuella trakasserier.

Samhället ska speglas genom mångfald och inkludering

För en stor samhällsaktör som Preem är det viktigt att våra medarbetare speglar samhället. Genom att vara öppna för olikheter av alla slag stärker vi dessutom vår innovationsförmåga. Därför kommer inkludering och mångfald att prägla verksamhetens resa framåt.

Preem har ett mångfaldsteam som består av utvalda medarbetare från hela organisationen. Mångfaldsteamet träffas varannan månad och lyfter förslag på aktiviteter som syftar till att öka mångfalden på Preem. De tar fram årliga mångfaldsplaner och mångfaldsrapporter. 2015 tog teamet även fram en långsiktig mångfaldsstrategi som ska stötta oss i vårt nyskapande. I samband med detta presenterades ett antal strategiska mångfaldsmål som är kopplade till Preems värderingar. Två av målen syftar till att skapa en jämnare könsfördelning på Preem:

  • Till år 2021 ska vi ha hälften kvinnor och hälften män bland våra tjänstemän och chefer.
  • Till 2030 ska vi ha minst 30 procent kvinnor bland våra kollektivanställda.

För att uppnå målen ska sedan 2016 minst hälften av slutkandidaterna i Preems rekryteringsprocesser vara av det för affärsområdet underrepresenterade könet. 

Under 2017 såg könsfördelningen för kollektivanställda, tjänstemän och inom ledande befattningar ut som nedan.

Preem vill också öka antalet medarbetare med internationell bakgrund. Vi har ett särskilt fokus på de många nyanlända som har kommit till Sverige de senaste åren. Som ett steg på vägen kommer vi under 2018 erbjuda en språkutbildning i svenska som framförallt är riktad mot potentiella medarbetare till våra raffinaderier.

Kompetensutveckling för framtiden

I Preems arbetsgivarlöfte säger vi att kompetensutveckling är både en möjlighet och ett krav, och det håller vi fast vid. Varje år ser cheferna på Preem över vilken form av kompetensutveckling - till exempel kurser eller utbildning på arbetsplatsen - de behöver i sin arbetsgrupp. Chef och medarbetare sätter mål tillsammans och planerar vilka insatser som medarbetaren behöver för att nå dit.

Under året har cheferna regelbundna uppföljningssamtal med alla sina medarbetare. Det ger möjlighet till snabbare återkoppling och man har då möjlighet att ta itu med eventuella önskemål eller utmaningar i god tid. Det går också hand i hand med Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö som sedan maj 2017 föreskriver hårdare riktlinjer kring just kontinuerlig uppföljning.

Skräddarsydda utbildningar

På Preem finns en utbildningskatalog som medarbetare kan ta del av. Finns tillräckligt hög efterfrågan bland medarbetarna erbjuder vi även kurser som inte finns inom utbildningskatalogen.

Preem vill driva en förändring i branschen mot mer hållbara drivmedel. För det krävs ständig utveckling inom allt från teknik och drift till lagstiftning och forskning. Därför kommer kompetensutvecklingen att vara extra viktig för oss framåt, och det är ett av de områden som vi behöver ta ett bredare grepp om i dag. Vi planerar att göra en kartläggning av våra framtida kompetensbehov, kopplat till våra strategiska mål.

Hälsa och hög frisknärvaro

Preem har generellt sett låga sjuktal och det är något som vi är stolta över. Vi mäter frisknärvaro. Under 2017 var frisknärvaron 97,5 procent och därmed överträffade vi målet på 97 procent. 2016 låg frisknärvaron på 97,3 procent.

Vi följer också upp både kort- och långtidssjukskrivningar i hela bolaget. Vid långtidssjukskrivningar och återkommande korttidssjukskrivningar gör vi en rehabiliteringsutredning för medarbetaren. Målet med detta är att kunna stödja vid behov och att minska risken för sjukdomsåterfall.

Medarbetare på Preems raffinaderier genomgår var tredje år en "HIGO"-undersökning (Hälsoundersökning på individ, grupp och organisationsnivå). Undersökningen omfattar både en medicinsk del med provtagningar och en enkät med frågor om exempelvis arbetsmiljö, stress/belastning och alkoholkonsumtion.

Det är Preems chefer som har ansvaret för arbetsmiljön inom deras grupp och för att se till att medarbetarna mår bra på jobbet. En chef kan vidta så kallade prehab-åtgärder för att förhindra ohälsa och sjukskrivningar. Chefen har också ansvar för att vid behov säkerställa att rätt rehab-åtgärd sätts in. Stöd som finns att tillgå är exempelvis vår företagshälsovård.

Företagshälsovård för alla medarbetare

Vissa arbetsgrupper på Preem utsätts för större fysiska risker i sitt arbete än andra. Samtidigt är det viktigt att ha en hälsofrämjande organisation för alla som jobbar hos oss, vare sig de arbetar på raffinaderierna eller på huvudkontoret. Under 2017 har Preem därför beslutat att omorganisera så att ansvaret för företagshälsovården för samtliga medarbetare hanteras av en och samma avdelning. Vi ska också skifta fokus från omvårdande hälsoarbete till förebyggande hälsoarbete. Under 2018 kommer vi att börja bemanna den nya organisationen och starta upp verksamheten.

Här kan du läsa mer om Preems arbete för medarbetarnas säkerhet.