Miljö och klimat

Preem strävar efter att ligga steget före våra konkurrenter vad gäller miljö- och klimatfrågor. Vi var till exempel bland de första i världen att producera bensin utan bly och diesel med låg svavelhalt, och 2010 började vi producera våra egna förnybara drivmedel. I dag har vi en nollvision för allvarliga miljöincidenter och förbättrar oss kontinuerligt på områden som produktutveckling, energieffektivisering och resursanvändning. 

Väsentlighet och risk

Preems verksamhet omfattar processer och produkter som vid felhantering kan orsaka allvarliga miljöskador. Även när arbetet sköts felfritt har vår verksamhet påverkan på miljö och klimat. Raffinering innebär energikrävande processer och Preems raffinaderier tillhör svensk basindustris mest energikrävande verksamheter. Det gör att arbetet med energieffektiviserande åtgärder är ytterst viktigt för att minska utsläppen av koldioxid. När vi finner sätt att minska vår miljöpåverkan gör det skillnad för Sverige.

Våra raffinaderier omfattas av långtgående, lagstadgade miljö- och klimatkrav vilka vi dagligen arbetar för säkerställa att vi efterlever. För att vi på Preem ska uppnå vår egen vision - att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle - räcker det dock inte att efterleva kraven. Vi måste överträffa dem.

Styrning och aktiviteter

För att Preem ska få verka behöver vi ett miljötillstånd. Miljötillstånd utfärdas av domstol eller av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation till verksamheter som lever upp till satta krav kring olika typer av miljöpåverkan. De satta kraven baseras på nationell och EU-lagstiftning samt på Sveriges och EU:s miljömål. 

För att följa tillståndskraven har Preem kontrollprogram som följer miljöbalken. Vi skickar också månadsvisa rapporter till Länsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter. Om Preems utsläpp någon gång överstiger de avtalade gränserna, till exempel i samband med en driftstörning, följer vi upp med en incidentrapport till tillsynsmyndigheten och en intern utredning.

Policy och ledningssystem för intern uppföljning

Internt är Preems mål dessutom att ha marginal till de miljökrav som ställs inom ramen för vårt miljötillstånd. Som en del i det arbetet infördes i januari 2017 Preems nya säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy. Målet med denna policy är att stärka och uppdatera arbetet på de tre områdena säkerhet, hälsa och miljö. Preems ledningssystem hjälper oss att säkerställa miljöområdet med utgångspunkt i policyn - det vill säga att identifiera, tillgodose och utvärdera miljömålen, samt att vidta åtgärder för ständiga förbättringar. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO14001.

Miljöaspektmodell för att identifiera miljöpåverkan

Grunden för miljöfrågor i Preems ledningssystem är den så kallade miljöaspektmodellen. Den här modellen utgår från Preems värdekedja för att identifiera var vår miljöpåverkan uppstår och hur vi kan arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan genom hela kedjan. Modellen fungerar därför även som underlag för beslut av miljömål och andra riktade aktiviteter.

Ett exempel på hur Preem arbetar med ständiga förbättringar är uppföljningen av våra miljömål. Koncernledningen följer strategiska mål som att öka försäljningen av förnybara drivmedel på sina styrkort. På koncernledningens kvartalsvisa forum går koncernledningen igenom viktiga miljöfrågor och ser över potentiella och pågående miljöinvesteringsprojekt.

Klimatpåverkan och luftutsläpp

Preems verksamhet har en hög miljö- och klimatpåverkan, både inom verksamheten och sett till produkterna som säljs. Utsläppen till luft domineras av koldioxid. Därför ligger klimatfrågan högt på vår agenda och vi arbetar hårt med att mäta och förbättra vår klimatpåverkan. Vi följer exempelvis upp koldioxidutsläpp från våra raffinaderier. Att minska utsläppen av kväveoxider och svaveloxider är också en prioritet för oss.

Tack vare ett systematiskt klimatarbete hör Preems raffinaderier till Europas mest miljöeffektiva. Jämfört med ett västeuropeiskt medelraffinaderi släpper de ut:

Nya tekniker för minskade transportutsläpp

Preem följer även upp koldioxidutsläpp från våra transporter, både på land och till sjöss. 93 procent av Preems transporter sker med fartyg, vilket är ett mer klimatanpassat transportalternativ än exempelvis lastbilstransporter. Men även här finns utrymme för förbättring, och vi investerar kontinuerligt i nya tekniker och metoder som kan minska våra koldioxidutsläpp.

Under 2017 har vi exempelvis varit med och utvecklat - och börjat använda - fartyget Tern Ocean. Tern Ocean kan drivas med LNG, det vill säga naturgas, och är i dag det mest effektiva och miljöanpassade fartyget för tanktransporter som finns. Jämfört med ett konventionellt fartyg reducerar Tern Ocean utsläppen av svaveloxid med 99 procent, utsläppen av kväve med 97 procent, utsläppen av koldioxid med 40 procent och utsläppen av mindre partikelföroreningar med 99 procent.

På fartygstransportområdet använder vi oss även av Slow steaming för att utnyttja vårt bränsle mer effektivt och minska koldioxidutsläppen. Slow steaming innebär att fartyget anpassar farten för att anlöpa hamn vid en exakt tidpunkt i stället för att ankra och invänta ledig kaj. Under 2017 har slow steaming inneburit en minskning av koldioxidutsläppen med 960 ton, vilket motsvarar ungefär 1,1 miljoner kronor i minskad bränsleförbrukning.

Koldioxidutsläpp från Preems verksamhet 

Tabellen anger total CO2 (Kton) utsläpp för verksamheten, uppdelat på raffinaderier, land- och sjötransporter. Minskningarna är ett resultat av bland annat effektivare planering för transporter, ökad energieffektivitet på raffinaderierna samt hög andel naturgas istället för vätgas i produktionen.

Utsläpp till mark och vatten

Utöver utsläpp till luften kan Preems verksamhet ge utsläpp till både mark och vatten i form av spill och via avloppsvatten. Vårt mål är att alltid driva våra verksamhetsprocesser på ett sätt som minimerar risken för miljöpåverkan och miljöincidenter. Ett exempel på vårt säkerhetsfokus är att Preems långtidsinhyrda transportfartyg måste ha dubbelskrovskonstruktion för att minska spillrisken. Fartygen får inte heller vara äldre än 20 år.

Läs mer om hur vi arbetar med säkerheten på Preem här.

Mätetalet "Allvarlig miljöincident" ska omfatta mätning av större incidenter inom miljöområdet, det vill säga incidenter som skulle kunna leda till villkors- eller lagöverträdelser (där Preem fälls för brott) eller skada varumärket. Under 2017 har Preem haft 0 fall av incidenter vilket visar att arbetet med att minimera risken för miljöincidenter har fungerat.

Resursanvändning och energiförbrukning

En verksamhets klimat- och miljöpåverkan är nära kopplad till dess energiförbrukning och resursanvändning. Preems raffinaderier svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och att tillverka drivmedel är en energikrävande industriprocess. Därför strävar vi alltid efter att effektivisera vår verksamhet på olika sätt.

Preem arbetar kontinuerligt med energikartläggningar. Under 2017 har vi gjort en detaljerad energikartläggning av raffinaderiet i Göteborg med fokus på väsentliga energiförbrukare. Med analysen som grund kan vi identifiera förbättringsområden och investera i ny teknik och förbättrade arbetsmetoder. För 2018 planeras en liknande kartläggning av raffinaderiet i Lysekil.

Överskottsvärme blir fjärrvärme

Energikartläggningarna kompletteras av månatliga uppföljningar och analyser av vår energieffektivitet, som även de skapar ett underlag för förbättrande åtgärder. Det kan till exempel handla om att hitta användningsområden för den överskottsvärme som skapas vid vår produktion. Från Preems raffinaderi i Göteborg exporterar vi i dag överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Vi levererar värme - 291 GWh - som motsvarar uppvärmningen av cirka 20 000 villor, och utöver det 220 GWh till industriellt ändamål.

Vi tar också hand om överskottsvärme från raffinaderiet i Lysekil - 41 GWh - och levererar delar av den till kommunens fjärrvärmenät. Däremot har vi inte samma närhet till annan industri i Lysekil som i Göteborg, så vi arbetar med att utveckla lösningar för att ta hand om och leverera mer fjärrvärme. Arbetet fortsätter under 2018.

Tabellen avser energiförbrukning för raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. Den totala energiförbrukningen i raffinaderierna har minskat jämfört med 2016. 

Energy Intensity Index (EII)  är ett benchmarkingindex, där energiförbrukningen normeras så att alla raffinaderier kan jämföra sin effektivitet/energiintensitet oavsett storlek eller komplexitet. Ett lägre värde betyder att raffinaderiet är mer effektivt, dvs. mindre energiintensivt. Resultatet visar att Preems arbete med att effektivisera verksamheten och därmed minska energianvändningen har fungerat. Målet för 2017 var 80,5 i Lysekil och 86,6 i Göteborg.

Framåtblick

Påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid är en global fråga. Genom att producera produkter i Sverige, där kraven på miljöhänsyn är störst, blir den negativa miljöpåverkan som minst. Preems raffinaderier är bland de miljö- och energieffektivaste i Europa. Faktum är att våra raffinaderier släpper ut 17 procent mindre koldioxid per producerad mängd jämfört med medelraffinaderiet i Västeuropa. Flyttar vi produktionen någon annanstans kommer utsläppen av koldioxid att öka. Det gör inte Sverige till ett föregångsland och bidrar inte heller till minskade utsläpp av koldioxid - snarare tvärtom.

Nya anläggningar för minskad miljöpåverkan

Preem kommer att fortsätta förbättra processer och investera i ny teknik som gör det möjligt att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Bland planerade projekt för kommande år finns installation av en vätgasanläggning som möjliggör ökad produktion av förnybara bränslen, installationer för förbättrad mätning av luftutsläpp samt ombyggnader som ger ökad driftsäkerhet av reningsverken för avloppsvatten.

Hur mycket vi än effektiviserar vår egen verksamhet kommer dock råolja alltid att ha en tung miljö- och klimatpåverkan. Fokus för miljöarbetet framåt ligger därför även på att införa en större andel förnybara råvaror i vår produktion - läs mer om det här. Utmaningen att hitta hållbara alternativ till råolja i tillräcklig volym kvarstår dock.