Vår affär och vision

Preem förädlar och säljer bensin, diesel, förnybara drivmedel, eldningsoljor och andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Tillsammans med personal hos våra återförsäljare och partners är vi över 3 000 personer som arbetar under varumärket Preem. Vår värdekedja är baserad på tre steg: inköp, raffinering och försäljning.

1. Inköp

Preem köper in råolja och förnybara råvaror från hela världen och ser till att de transporteras till våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Vilka råvaror som köps in beror på allt från rådande ekonomi och kundefterfrågan till pris och råvarans egenskaper. 

2. Raffinering

På Preems raffinaderier tas drivmedel och andra produkter fram. Raffinaderierna har en sammanlagd kapacitet på 18 miljoner ton raffinerade produkter, vilket motsvarar 125 miljoner fat per år. På raffinaderiet i Göteborg raffineras även förnybara råvaror till diesel med hög andel förnybart innehåll. 

3. Försäljning

Preem förser företag, industrier och konsumenter med förnybara drivmedel, diesel, bensin, eldningsolja, tjockolja, gas och smörjmedel. Drygt en tredjedel av produktionen säljs i Sverige via cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik samt ett omfattande distributionsnät för direktförsäljning via depåer. Resterande två tredjedelar, ungefär tio miljoner ton produkt årligen, exporteras. Detta gör Preem till ett av Sveriges största exportbolag. 

Vår vision och vårt ansvar

Preems vision framåt är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att göra visionen till verklighet använder vi oss av ett strategiskt ramverk som är baserat på vår affärsidé, våra strategier, vår affärsplan och våra värderingar.

 

Från nulägesanalys till hållbarhetsramverk

Som Sveriges största producent av drivmedel har Preem ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Under 2017 genomförde vi därför en nulägesanalys av våra intressenters förväntningar på olika hållbarhetsområden, till exempel miljö och hållbara leverantörskedjor. Med analysen som grund tog vi fram ett hållbarhetsramverk med tydliga fokusområden, ambitioner och mål.

Hållbarhetsramverket är nära kopplat till Preems strategiska ramverk.