Vårt hållbarhetsramverk

Preems hållbarhetsramverk presenterar de områden som är viktigast för oss att prioritera och förbättra inom vårt hållbarhetsarbete - våra sju fokusområden.

Fokusområdena i Preems hållbarhetsramverk är: hållbara produkter, hållbara värdekedjor, miljö, klimat, hälsa och säkerhet samt att vara en ansvarsfull aktör. Det sjunde fokusområdet, stabil ekonomi, skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart företagande. När vi redovisar hur vi arbetar med våra fokusområden har vi valt att dela upp dem i: hållbara produkter, hållbara leverantörskedjor, miljö och klimat, ansvarsfull aktör, medarbetare samt hälsa och säkerhet.

 

I Hållbarhetsredovisningen ingår området Medarbetare i Hälsa & Säkerhet. 

Hållbarhetsramverket tydliggör Preems vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och ringar in de frågor som är viktigast för Preems intressenter och affär. I ramverket har vi definierat våra ambitioner och mål för de olika fokusområdena och deras underliggande delområden. Arbetet styrs och följs upp över tid på olika nivåer i företaget, först genom vårt integrerade ledningssystem och slutligen av koncernledningen och det kvartalsvisa forumet Management Review. Läs mer om Preems Integrerade styrning och uppföljning här

Väsentlighetsanalysen leder vägen

Preems hållbarhetsramverk är baserat på en väsentlighetsanalys där en intressentanalys och en affärsanalys har fungerat som centrala utgångspunkter. Intressentanalysen genomfördes i två steg, med en intern och en extern analys. I arbetet användes även analyser från befintliga dialoger, exempelvis medarbetarenkät och nöjd kund-undersökningar.

Den interna analysen resulterade i ett antal högt prioriterade hållbarhetsområden, som i sin tur viktades mot affärsvärdet. Väsentlighetsanalysen förankrades sedan i en bred intern dialog med nyckelpersoner inom Preem för att slutligen fastställas av koncernledningen.

I den externa intressentanalysen deltog nio olika intressentgrupper: medarbetare, leverantörer, kunder, styrelsen, samarbetspartners, lokala samhällen, stat och myndighet, banker och media.

Medarbetarna lyfte hälsa och säkerhet, produktansvar samt utsläpp till luft, mark och vatten som frågor Preem bör fokusera på i sitt hållbarhetsarbete. Eftersom området hälsa och säkerhet är nära kopplat till Preems medarbetare är det förståeligt att området lyftes som viktigt.

Kunderna lyfte produktansvar, affärsetik och utsläpp till luft, mark och vatten som viktiga områden för Preem. Även leverantörerna lyfte produktansvar som ett viktigt område, tillsammans med förnybara drivmedel och resurseffektivitet. Att just dessa områden lyftes är förståeligt; eftersom Preem är ett drivmedelsbolag anser många att vi bör minska vår miljö- och klimatpåverkan samtidigt som vi måste hantera våra produkter ansvarsfullt. Även stationsägarna lyfte produktansvar som ett viktigt område för Preems hållbarhetsarbete, tillsammans med områdena affärsetik och energisäkerhet i Sverige.

Sammantaget bekräftade den externa intressentanalysen Preems väsentligheter och fokusområden.