Styrning och uppföljning

All styrning inom Preem ska säkra företagets åtaganden mot våra intressenter: ägare, kunder, stat/myndigheter, medarbetare, finansiärer, samarbetspartners och lokala samhällen. Detta är en central utgångspunkt i Preems affärsmål och strategier. 

Preems ledningssystem

Koncernledningen ansvarar ytterst för att säkerställa en styrning och utveckling av Preems hållbarhetsarbete. Till sin hjälp har koncernledningen ett koncernövergripande ledningssystem som omfattar styrning på olika nivåer i företaget. Det sträcker sig från strategisk nivå med utgångspunkt i policys, vision, värderingar och strategi, till operativ nivå med instruktioner som visar hur inspektioner, revisioner och olika arbetsmoment ska genomföras.

Stödjer hela affären

Målet med ledningssystemet är att Preem ska bedriva en säker, pålitlig, ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Det gör det också möjligt för oss att följa externa och interna krav. Ledningssystemet hjälper oss att införliva vår vision, vår strategi och våra värderingar i allt vi gör. Det stödjer hela vår affär och verksamhet genom att lägga grunden för hög kvalitet i beslutsprocesser och snabbt och korrekt genomförande av aktiviteter. Ledningssystemets mål är vidare att företaget kontinuerligt ska arbeta med förbättringsarbete och lärande i hela organisationen. Ett viktigt verktyg för detta är det koncernövergripande avvikelsehanteringssystemet som används för rapportering av incidenter, förbättringsarbete och förebyggande av oönskade händelser.

Preems ledningssystem säkerställer ett särskilt fokus på säkerhet, miljö, kvalitet, energi och andra betydande hållbarhetsaspekter. Inom flera av dessa områden har vi även valt att certifiera vårt ledningssystem - dels för att säkerställa att ledningssystemet är säkert och effektivt, och dels för att visa våra intressenter detta. Preems verksamhet är bland annat certifierad gentemot ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö, OHSAS 18001 arbetsmiljö och säkerhet samt ISCC, förnybara drivmedel.

Koncernledningen följer upp

Preems koncernledning styr och följer upp verksamheten - inklusive samtliga hållbarhetsaspekter - genom sitt kvartalsvisa forum Management Review. På agendan finns bland annat omvärldsbevakning, uppföljning av viktiga intressentkrav, verksamhetsuppföljning och målstyrning, risker och möjligheter, resultat från interna revisioner samt avvikelsehantering. Utifrån dessa områden presenteras och prioriteras även förbättringsområden.

Modell för riskhantering

Preem har en systematisk modell för riskhantering där risker identifieras, värderas, hanteras och följs upp enligt en gemensam modell inom olika riskkategorier. Riskhanteringen sker på alla nivåer i företaget och utgör en viktig del i företagets styrning. På operativ nivå genomförs till exempel riskanalyser på daglig basis, så som skyddsronder och kontinuerlig översyn kring uppfyllandet av vårt åtagande för beredskapslager. På strategisk nivå arbetar koncernledningen med riskanalyser och är del av arbetet med affärs- och strategiplaneringen.