Solid lönsamhet för Preem

Under 2017 har Preems fokus varit säkerhet, hållbarhet, och investeringar. Verksamheten har präglats av arbetet med flera stora projekt för att stärka vår konkurrensförmåga och effektivitet. Trots en volatil marknad och ett planerat revisionsstopp i Göteborg uppnådde vi ett av våra bästa resultat hittills. 

Preem verkar på en cyklisk marknad där både råvarupriser och produktpriser fluktuerar stort och de senaste åren har inte varit något undantag. Efter de höga nivåerna 2014 då råoljan tidvis låg på 114 USD per fat noterades ett lägstapris på 26 USD under 2016. Målet för OPEC och Ryssland har varit att återupprätta en stabil prisnivå för råolja på över 60 USD per fat, något som de hittills har lyckats bra med, då vi under året såg vi en ökning av råoljepriset från cirka 55 till 66,5 USD per fat.

Ett gott resultat

Preems operativa resultat för 2017 blev 4,5 miljarder kronor, en ökning på 18 procent från 2016 och vårt näst bästa år hittills – ett resultat att vara stolt över. En bidragande orsak till det goda utfallet är raffinaderiernas höga nyttjandegrad, vilket i sin tur har lett till större volymer tillverkade produkter liksom till lägre miljöpåverkan.

Affärsområde Raffinering har lyckats hålla en jämn drift under året med få incidenter och ett väl genomfört revisionsstopp i Göteborg. Stoppet innebar allt från att byta ut kärl och kompressorer som med ålderns rätt måste ersättas med nya till att modernisera säkerhetssystemen.

Samtidigt har affärsområdet Marknad och försäljning med stor framgång befäst Preems starka position på en svåröverskådlig marknad. Affärsområdet redovisade ett starkt resultat för 2017 med ett rörelseresultat om 581 MSEK. Butiksaffären fortsätter att leverera försäljningsökning med en procent på en i övrigt stagnerande marknad. Expansionen av Preems försäljning i Norge har också varit framgångsrik och gått betydligt snabbare än förväntat; vi har redan nått en marknadsandel över 10 procent på den norska marknaden både genom organisk tillväxt och genom förvärvet av YX Bulk.

Preems affärsområde Varuförsörjning arbetar framgångsrikt med en flexibel operation i sina råoljeval för att optimera verksamheten. Resultatet för Varuförsörjning och Raffinering slutade på 3 339 MSEK, 1 063 MSEK över plan, mycket tack vare bättre val av råoljor. Det pågår ett intensivt arbete inom Varuförsörjning för att säkerställa inköp av HVO och hållbara förnybara råvaror för Preems framtida produktion, liksom certifiering av vår handel med gröna produkter.

Medarbetare och säkerhet

När medarbetare över hela landet fick säga sitt i Universums årliga undersökning Sveriges bästa arbetsgivare hamnade Preem på andra plats i kategorin Stora företag. I en snabbrörlig vardag med flera stora pågående projekt trivs våra medarbetare på Preem. Vår egna årliga medarbetarundersökning Preembarometern pekar åt samma håll. 2017 hamnade Preems eNPS-värde, som visar i hur hög grad medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare till andra, på +40. Det innebär att vi har bland de bästa eNPS-värdena i Sverige. För mig är det ett bevis på den starka vi-känslan och det goda lagarbetet på Preem.

Jag är också mycket nöjd över den goda utvecklingen inom driftsäkerhet som vi har sett de senaste åren. 2017 hade vi den lägsta nivån av frånvaroolyckor sedan våra mätningar började: 1,0 st per miljon arbetade timmar. Samtidigt fortsätter vi givetvis att arbeta med ständiga förbättringar. Säkerhetsarbetet kan alltid förbättras och vi kommer inte att vara helt nöjda förrän vi når en nollnivå.

Vi kan konstatera att Preems medarbetare går emot den generella trenden i Sverige med ökande sjukfrånvaro. För 2017 hamnade frisknärvaron på totalt 97,5 procent, en förbättring med 0,2 procent från de redan mycket goda nivåerna under 2016.

Hållbarhet på agendan

Preem har under många år haft hållbarhet högt på agendan och det är en av våra avgjort viktigaste framtidsfrågor. Vi arbetar kontinuerligt med att ställa om affären till hållbar produktion. 2017 blir det första året som Preem gör en fullständig hållbarhetsredovisning enligt de nya kraven i årsredovisningslagen. Jag välkomnar denna möjlighet till utökad självgranskning och tror att det kommer att leda till ytterligare ökad transparens och värdefulla insikter. Inom vissa områden är vi mycket nöjda med vårt resultat, och inom andra kan vi konstatera att det finns förbättringspotential och att kraftsamling krävs.

Fossilt vs förnybart

Preem har satt ett ambitiöst mål att producera tre miljoner kubikmeter förnybara produkter år 2030. Sett i procent av vår totala produktion innebär det en ökning från dagens knappa en procent förnybart till över 15 procent. För att kunna realisera vårt produktionsmål har vi planerat en rad olika investeringar, bland annat det pågående bygget av en vätgasanläggning som kommer att utöka vår produktionskapacitet med 60 000 kubikmeter förnybara drivmedel. Men för att kunna genomföra investeringar av det slaget krävs en tydlig politisk riktning och konsekventa styrmedel, något som Preem under flera år efterfrågat.

Under 2018 börjar reduktionsplikten gälla. Den innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att biodrivmedel blandas in i bensin och diesel. De föreslagna kvoterna kommer successivt att höjas för att nå en koldioxidsreduktion på 40 procent till år 2030. Alla biodrivmedel som används i reduktionsplikten måste också uppfylla specifika hållbarhetskriterier. Tallolja och restprodukter från skogen – som Preem i huvudsak använder – har lyfts fram som föredömen. Detta ligger i linje med Preems höga krav på långsiktig hållbarhet i råvarorna och ambition att inte ersätta ett miljöproblem med ett annat.

Genom att utnyttja den svenska skogens restprodukter i ännu högre grad än idag kan vi till exempel minska beroendet av råolja från andra nationer och i högre grad bli självförsörjande på förnybara råvaror. Det skapar nya gröna arbetstillfällen och affärsmöjligheter inom landet.

Beslutet om reduktionsplikt är ett mycket viktigt steg på vägen mot en fossilfri fordonsflotta, men det är inte tillräckligt. Vi menar att ambitionsnivån med reduktionsplikten bör vara ännu högre, framför allt för bensin.

Att Preem är en intressant samhällsaktör märks tydligt, inte minst genom ett stort intresse från riksdags- och kommunpolitiker kring att besöka våra raffinaderier. I oktober kom stadsminister Stefan Löfven på arbetsplatsbesök till Lysekil, vilket gav oss en god möjlighet att framföra våra synpunkter inför framtiden.

Preem ställer höga krav på hållbarhet och spårbarhet i de förnybara råvaror som vi tillverkar drivmedel av, något som görs möjligt genom internationella lagar och regler. Det finns en inbyggd utmaning i den fossila leverantörskedjans brist på spårbarhet som gör råvarans ursprung svårare att kontrollera, något som däremot är ett lagstiftat krav i den förnybara leverantörskedjan. Vi är positiva till ökade krav på spårbarhet av fossila råvaror, men för att det ska vara möjligt krävs ett internationellt samarbete samt internationella standardiseringar och lagkrav.

Våra investeringar

Som en del i Preems arbete för att öka produktionen av förnybara drivmedel är vi nu mitt i konstruktionsarbetet av vätgasanläggningen vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel och investeringen uppgår till 635 miljoner kronor. Driftsättningen planeras till februari 2019.

Vi bygger även ut vår kapacitet för att öka produktionen av vakuumgasolja (VGO) på raffinaderiet i Lysekil. VGO är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel, och i dagsläget importerar vi närmare 50 000 kubikmeter VGO per månad. Investeringen kommer att resultera i att Lysekil blir självförsörjande på VGO, samt att Preem minskar produktionen av tjockolja till fördel för högkvalitativa och avsvavlade drivmedel. Vi kommer därmed också att kunna ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har våra moderna raffinaderisystem. Den nya anläggningen kommer att stå klar under 2018.

Vi har under året arbetat med en förstudie kring uppförandet av en så kallad residue hydrocracker i Lysekil. Med hjälp av den nya anläggningen skulle Preem årligen kunna omvandla upp till 90 procent av den tjockolja som i dag produceras på raffinaderiet till svavelfri bensin och diesel. Satsningen ligger helt i linje med Preems ambition att utnyttja alla råvaror optimalt. Investeringen möter också reglerna kring minskad svavelhalt i fartygsbränsle som kommer att reducera marknaden för tjockolja.

Blicken mot 2018

2018 blir Preems stora leveransår när många av de omfattande projekt som har förberetts de senaste åren ska slutföras: den nya vätgasanläggningen i Göteborg, den ökade VGO-produktionen i Lysekil och moderniseringen av vårt affärssystem. I Lysekil når residue hydrocracker-projektet slutet av sin analys-, avtals- och designfas under 2018. Sist men inte minst kommer vi att ägna stor kraft och mycket resurser åt att förbereda inför revisionsstoppet i Lysekil under 2019. Det är enormt mycket förberedelser som måste vara på plats för att säkerställa inköp av entreprenader och utrustning.

Jag vill mena att vi står väl rustade inför nya marknadsförutsättningar med många goda år framför oss. Visionen att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle styr vårt långsiktiga arbete, och våra värderingar nyskapande, ansvarstagande och inkluderande guidar oss i vårt dagliga arbete.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett storslaget år. Som alltid har de bidragit med sin kompetens, goda energi och stora engagemang. Tillsammans arbetar vi mot vår vision och mot goda resultat som säkerställer att Preem är en säker, hållbar och engagerande arbetsplats.

Petter Holland
Vd och koncernchef