HVO-projektet – en investering för framtidens förnybara drivmedel

För att nå Sveriges klimatmål till 2030 behöver andelen förnybara drivmedel öka. Därför vill Preem bygga Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojetbränsle som kan stå klar 2025.

HVO-projektet

Vad ska vi bygga? Vad ska vi bygga?

För att öka produktionen av förnybart bränsle har Preem ansökt om ett miljötillstånd för att kunna bygga en ny anläggning för helt förnybar produktion i Göteborg, en så kallad Green
Feed Unit (GFU).

HVO-projektet är den största satsningen vid raffinaderiet sedan etableringen i slutet av 60-talet. Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter drivmedel som kan minska utsläppen från bilar och flyg med 2,5 miljoner ton koldioxid varje år.

När anläggningen står klar kommer raffinaderiet i Göteborg även att påbörja utfasningen av den fossila produktionen. Redan från första driftdagen minskar den fossila produktionen med 5 procent, för att successivt skalas ner allt eftersom fler förnybara anläggningar upprättas på raffinaderiet, vilket också minskar produktionsutsläppen.

För att ytterligare minska utsläppen vid raffinaderierna ser Preem stor potential i infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Under 2019 påbörjades ett pilotprojekt vid raffinaderiet i Lysekil, och nu planeras även en CCS-anläggning vid i Göteborg med kapacitet att minska utsläppen med cirka 30 procent innan år 2030. Preem ingår även i CinfraCap, ett samarbete mellan företag i Göteborg som ser på en gemensam infrastruktur för att transportera infångad koldioxid.

Preems mål är att nå en årlig produktion om fem miljoner kubikmeter förnybart senast 2030 och den nya anläggningen är en viktig milstolpe. Tillsammans med den planerade ombyggnaden av raffinaderiet i Lysekil, som ska ge ytterligare en miljon kubikmeter förnybart drivmedel, och det vi producerar idag kan vi nå halvvägs redan 2025. 

Fakta 
I den centrala processenheten, Green Feed Unit (GFU), ska förnybara råvaror omvandlas till förnybar diesel och biojetbränsle. Dessutom krävs en anläggning för förbehandling och rening av råvarorna samt anläggningar för produktion av vätgas. Förutom dessa huvudprocesser krävs ett flertal om- och tillbyggnader av flera befintliga system.

Frågor och svar

Frågor och svar Frågor och svar

Vad är det Preem vill göra i Göteborg?
Preem söker tillstånd för att bygga ut raffinaderiet i Göteborg med en anläggning som ökar produktionen av förnybara drivmedel, det så kallade HVO-projektet. I den centrala processenheten, Green Feed Unit (GFU), omvandlas förnybara råvaror till förnybar diesel och förnybart flygbränsle. Kapaciteten beräknas vara cirka en miljon kubikmeter förnybart per år och den nya anläggningen beräknas vara färdigställd 2025.

Kommer genomströmningen i Göteborg att öka?
I det nya miljötillståndet ansöker Preem om att få öka genomströmningen till maximalt 7,6 miljoner ton (från tidigare 6 miljoner ton + 200 000 m3 förnybar råvara) för att kunna utnyttja den tillkommande kapaciteten till att tillverka förnybara drivmedel. Däremot kommer genomströmningen av fossil råolja redan från att den nya anläggningen tas i drift att minskas med upp till fem procent, för att därefter successivt bytas ut mot förnybara råvaror.

Hur viktig är anläggningen för att Preem ska nå målen?
Preems mål är att producera fem miljoner kubikmeter förnybart senast 2030, varav cirka hälften i Göteborg. Med den nya anläggningen kan den totala produktionen av förnybart i Göteborg redan 2025 vara över 1,6 miljoner kubikmeter. Tillsammans med den planerade ombyggnaden av raffinaderiet i Lysekil, som ska ge ytterligare en miljon kubikmeter förnybart drivmedel, och det vi producerar idag kan vi nå halvvägs 2025.

Kommer den nya anläggningen släppa ut mer koldioxid?
När anläggningen tas i drift kommer de fossila punktutsläppen av koldioxid maximalt öka med 90 000 ton, samtidigt som utsläppen från användarledet förväntas minska med cirka 2 500 000 ton. Då anläggningen även förbereds för att kunna fånga in upp till 200 000 ton koldioxid kan utbyggnaden således bidra till att minska nettoutsläppen inom Sverige med drygt 2 600 000 miljoner ton koldioxid, motsvarande cirka 4,5 procent av Sveriges totala utsläpp.

Vad händer nu?
Förhoppningen är att få ett beslut från Mark- och miljödomstolen under våren 2021. Anläggningen beräknas vara färdig att ta i drift senast 2025.

Vad händer i projektet? Vad händer i projektet?

En miljon kubikmeter förnybara drivmedel varje år – det är målet med HVO-projektet på Preems raffinaderi i Göteborg. Men då krävs både en ny anläggning (Green Feed Unit) och ett flertal om- och tillbyggnationer av det befintliga systemet. Och för att genomföra det krävs ett nytt miljötillstånd.

Ansökan om nytt miljötillstånd lämnades in till Mark- och miljödomstolen sommaren 2019, och har därefter kompletterats tre gånger efter kommentarer från både domstol och myndigheter. Som ett sista steg i denna process kallade Mark- och miljödomstolen den 9 februari 2021 till en så kallad muntlig förberedelse. Med på mötet var förutom Preem även Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Göteborgs kommuns miljöförvaltning och Räddningstjänsten i Storgöteborg. Därefter kunde organisationer och allmänhet lämna sina synpunkter till domstolen. I augusti väntas domen.

Nästa steg i HVO-projektet är att starta den så kallade FEED-fasen (Front End Engineering Design), då planerna blir mer detaljerade och uppskattningen av kostnaden mer exakt. Efter genomförd FEED tar styrelsen beslut om projektets genomförande, och därefter tar det cirka tre år innan produktionen kan komma igång.