HVO-projektet – en investering för framtidens förnybara drivmedel

För att nå Sveriges klimatmål till 2030 behöver andelen förnybara drivmedel öka. Därför vill Preem bygga Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojetbränsle.

HVO-projektet

Vad ska vi bygga? Vad ska vi bygga?

För att öka produktionen av förnybart bränsle har Preem ansökt om ett miljötillstånd för att kunna bygga en ny anläggning för helt förnybar produktion i Göteborg, en så kallad Green Feed Unit (GFU).

HVO-projektet är den största satsningen vid raffinaderiet sedan etableringen i slutet av 60-talet. Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter drivmedel som kan minska utsläppen från bilar och flyg med 2,5 miljoner ton koldioxid varje år.

Preems viktigaste insats för att sänka utsläppen av koldioxid är att öka produktionen av förnybara drivmedel. Den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Göteborg är ett stort steg på vägen mot företagets och Sveriges klimatmål. Redan 2030 vill Preem producera cirka fem miljoner kubikmeter förnybart vilket skulle minska transportutsläppen med 12,5 miljoner ton. 

Fakta 
I den centrala processenheten, Green Feed Unit (GFU), ska förnybara råvaror omvandlas till förnybar diesel och biojetbränsle. Dessutom krävs en anläggning för förbehandling och rening av råvarorna samt anläggningar för produktion av vätgas. Förutom dessa huvudprocesser krävs ett flertal om- och tillbyggnader av flera befintliga system.

Frågor och svar

Frågor och svar Frågor och svar

Vad är det Preem vill göra i Göteborg?
Preem söker tillstånd för att bygga ut raffinaderiet i Göteborg med en anläggning som ökar produktionen av förnybara drivmedel, det så kallade HVO-projektet. I den centrala processenheten, Green Feed Unit (GFU), omvandlas förnybara råvaror till förnybar diesel och förnybart flygbränsle. Kapaciteten beräknas vara cirka en miljon kubikmeter förnybart per år.

Kommer den nya anläggningen släppa ut mer koldioxid?
När anläggningen tas i drift kommer de fossila punktutsläppen av koldioxid maximalt öka med 90 000 ton, samtidigt som utsläppen från användarledet förväntas minska med cirka 2 500 000 ton.

Varför ökar utsläppen av koldioxid när Preem ska gå mot klimatneutralitet? 
Preems omställning från fossil till förnybar produktion innebär stora om- och tillbyggnationer vid båda raffinaderierna. Flera av dessa kan till en början innebära något ökade växthusgasutsläpp i produktionen, men de kommer samtidigt drastiskt sänka utsläppen i användarledet. 

När kan anläggningen stå klar?
Nästa steg i projektet är att göra en mer detaljerad studie som ligger till grund för styrelsens beslut om projektets genomförande. Därefter tar det cirka tre år innan produktionen kan komma igång. 

Vad händer i projektet? Vad händer i projektet?

För att kunna tillverka mer förnybara drivmedel krävs både en ny anläggning och ett flertal om- och tillbyggnationer av det befintliga systemet. Och för att genomföra det krävs ett nytt miljötillstånd.

Ansökan om nytt miljötillstånd lämnades in till Mark- och miljödomstolen sommaren 2019, och har därefter kompletterats tre gånger efter kommentarer från både domstol och myndigheter. Som ett sista steg i denna process kallade Mark- och miljödomstolen den 9 februari 2021 till en så kallad muntlig förberedelse. Med på mötet var förutom Preem även Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Göteborgs kommuns miljöförvaltning och Räddningstjänsten i Storgöteborg. Därefter kunde organisationer och allmänhet lämna sina synpunkter till domstolen. I augusti väntas domen.

Nästa steg i HVO-projektet är att starta den så kallade FEED-fasen (Front End Engineering Design), då planerna blir mer detaljerade och uppskattningen av kostnaden mer exakt. Efter genomförd FEED tar styrelsen beslut om projektets genomförande, och därefter tar det cirka tre år innan produktionen kan komma igång.