Planer för utbyte av teknik för förbehandling av förnybara råvaror

Preems mål är att ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp längs hela värdekedjan senast 2035. Detta ska nås genom bland annat anpassning av Preems raffinaderier så att fossila råvaror kan bytas ut mot förnybara.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i en deldom daterad 2021-09-10 lämnat Preem tillstånd till den nuvarande, och till den med HVO-projektet förändrade, verksamheten vid bolagets raffinaderi i Göteborg, bland annat en anläggning för rening och förbehandling av förnybara råvaror (”PTU”).

Preem AB planerar att ansöka om ändringstillstånd enligt miljöbalken för utbyte av teknik för förbehandling av förnybara råvaror från PTU till Hydrothermal Cleanup Unit (”HCU”), ändrad placering av tillhörande tankar samt anläggande av produktledning till Torshamnen. HCU-anläggningen avses ersätta den redan tillståndsgivna PTU-anläggningen.

Preem avser nu att, som en del av tillståndsprocessen, genomföra ett så kallat avgränsningssamråd för ovan nämnda utrustning.

Förfrågan om att ta del av samrådshandlingar kan skickas till samradccs@preem.se. Eventuella synpunkter kan lämnas via e-post till samradccs@preem.se och ska vara Preem tillhanda senast fredagen den 12 augusti 2022. Kontakta Jenny Bjärmark, miljöspecialist tillstånd, kring eventuella frågor avseende samrådshandlingarna, tel. 010-450 42 00.

Preem AB (publ)
Preemraff Göteborg
Box 48084
418 23 GÖTEBORG
www.preem.se