Preem miljardinvesterar i raffinaderiomställningen - från fossilt till förnybart

Vad innebär Preems investering? Vad innebär Preems investering?

Med start 2024 bygger nu Preem om den så kallade IsoCracker-anläggningen (ICR) vid raffinaderiet i Lysekil. Anläggningen används idag för produktion av diesel. Efter ombyggnationen kommer anläggningen att producera förnybart flygbränsle (biojet/SAF) och förnybar diesel (HVO).

Investeringen möjliggör för Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.

Ombyggnationen av anläggningen påbörjas år 2024 och planeras att stå klar 2027, och förväntas ge Preem ytterligare 1,2 miljoner kubikmeter förnybar produktionskapacitet. Detta kan jämföras 2023 års totala kapacitet om cirka 530 000 kubikmeter per år. Samtidigt minskar Preem den fossila produktionskapaciteten med motsvarande mängd. Totalt innebär investeringen en sänkning av de årliga fossila utsläppen i användarled med 2–3 miljoner ton CO2e , samt 200 000 ton CO2e  lokalt vid raffinaderiet i Lysekil.

ICR-projektet

Fakta Fakta

Raffinaderi: Lysekil 
Anläggning: ICR (IsoCracker) 
Investering: Cirka 5,5 miljarder SEK 
Projektstart: 2024 
Produktionsstart: 2027 
Förnybar produktionskapacitet: +1,2 miljoner m3
Fossil utfasning: -1,2 miljoner m3 
Minskade fossila utsläpp (Scope 1–3): -2–3 miljoner ton CO2e   
Minskade fossila utsläpp (Scope 1): -200 000 ton CO2e 
Produkter: Biojet/SAF, HVO 
Produktionskapacitet, SAF: ~600 000 m3 
Produktionskapacitet, HVO: ~600 000 m3 

 

 

Se filmen om vår investering Se filmen om vår investering

Vad betyder investeringsbeslutet? Vad betyder investeringsbeslutet?

Vad är unikt med projektet, vad betyder investeringsbeslutet för Preem och vad betyder ICR-projektet för svensk drivmedelsproduktion? Vi ställde tre frågor till Tommy Johansson, Projektchef ICR.  

Vad betyder investeringsbeslutet för Preem?
- Att vi tar ytterligare ett stort steg mot målet om ökad produktionskapacitet av förnybara drivmedel och i förlängningen mot klimatneutralitet. Anläggningen kommer i huvudsak att producera HVO-100 och SAF men även en liten del nafta. Totalt kommer produktion av förnybara produkter öka med drygt 1.1 miljoner m3 varav upp till ca 600 000 m3 SAF.

Vad är unikt med ICR-projektet?
- Att vi bygger vår första anläggning där vi själva kan förbehandla förnybara råvaror, innan de matas in i våra produktionsanläggningar. Anläggningen är designad för att hantera en stor variation av råvaror såsom vegetabiliska och animaliska oljor och fetter som tex rapsolja (RSO), använd frityrolja (UCO) och utsmält fett (Tallow).

Projektet som består både av en ny förbehandlingsanläggning och av en ombyggnad (revamp) av befintlig ICR anläggning kommer att ske lite fasförskjutet där förbehandlingsanläggningen påbörjas först och start av detaljprojektering för ICR påbörjas runt sommaren 2024.

Projektet planeras att färdigställas år 2027. För att bygga om och till våra anläggningar kommer projektet inklusive beställarorganisation, huvudprojektör sam entreprenörer på fält sysselsätta över tusen personer.

Vad betyder det för svensk drivmedelsproduktion? 
- Att Preem efter projektets färdigställande står väl rustade för att leverera efterfrågade volymer till den svenska fordonsmarknaden och det ger även möjlighet att leverera förnybart bränsle till flygbolagen.