Vi ska bli nettonollutsläppare till 2045

Under 2019 beslutade vi oss för att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag. Målet är att nå nettonollutsläpp sett till hela värdekedjan innan 2045. Vi är först i världen inom vår industri med dessa mål, som är i linje med både Parisavtalet och Sveriges klimatmål. Även om våra raffinaderier är bland de mest klimateffektiva i Västeuropa så är de stora utsläppskällor för koldioxid. Vår största klimatutmaning är dock att minska utsläppen i användarledet.

Biodrivmedel kommer att vara helt avgörande för att samhällets klimatmål inom transportsektorn ska kunna realiseras och Preem står idag för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Utifrån vår vision att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle antogs 2019 en ny strategi som syftar till att göra Preem till världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag, med nettonollutsläpp vid våra produktionsanläggningar år 2040 och nettonoll sett till hela värdekedjan innan år 2045. Vi ska nyttja vår kompetens och vårt teknikförsprång till att vara ledande i skiftet från delvis fossila drivmedel till helt förnybara drivmedel.

Preems bidrag till de svenska och internationella klimatmålen följer tre huvudspår:

  • Omställning till ökad produktion av förnybara drivmedel med försäljning i Sverige och utomlands
  • Utveckling av produktionen till att innefatta fler miljö- och klimatanpassade produkter
  • Utveckling av helhetslösningar för minskade utsläpp från raffinaderierna och logistikkedjan

Klimatpåverkan längs värdekedjan
Utsläppen behöver minskas i hela värdekedjan för att möta klimatkraven. Av koldioxidutsläppen från Preems värdekedja uppstår merparten, omkring 85 procent, vid förbränning av produkterna i användarledet. Utsläpp vid raffinering, distribution och lagring i Preems anläggningar står för cirka fyra procent av utsläppen. Resterande utsläpp sker vid råvaruutvinning.

Klimatpåverkan från användarledet
Preems största klimatpåverkande bidrag är att minska våra kunders utsläpp, vilket vi gör genom omställningen från fossila till förnybara råvaror. Vi har höjt målet för förnybar produktion från tre till fem miljoner kubikmeter per år av förnybar bensin, diesel och flygbränsle från år 2030. Det innebär minskade årliga utsläpp i transportsektor med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar drygt 20 procent av Sveriges nuvarande totala koldioxidutsläpp per år. Preems produktion förväntas motsvara mellan 80–90 procent av de biodrivmedel som krävs på den svenska marknaden för att nå klimatmålen inom transportsektorn och samhället i stort år 2030. Preem har därmed en viktig roll att spela i att möjliggöra Sveriges omställning till ett hållbart samhälle.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >