Minskat klimatavtryck med förnybart

Preems raffinaderier tillhör Västeuropas mest klimateffektiva raffinaderier, men vi är ändå en av Sveriges största koldioxidutsläppare. Genom satsningar på förnybara drivmedel, energieffektivisering och teknik för att fånga in och lagra koldioxid kan vi minska både andras och vårt eget klimatavtryck.

Att vara en stor drivmedelsproducent medför att vi har ett stort ansvar för att minska utsläppen och minimera klimatpåverkan längs hela värdekedjan. Den absolut största klimatnyttan vi som bolag kan göra ligger i att minska koldioxidutsläppen från användningen av drivmedel. Dessa utsläpp står för merparten av utsläppen ur ett livscykelperspektiv.

Klimatpåverkan längs värdekedjan
Preems direkta klimatpåverkan sker främst genom raffineringen av oljeprodukter, fossila liksom förnybara, vilken kräver mycket värme. Klimatpåverkan sker också i råvaruutvinningen och transporten av råvaror och produkter. Utsläppen varierar med utvinningsmetod och transportavstånd. Till förnybara drivmedel kopplas hårda krav på beräkning av fullständig klimatpåverkan längs värdekedjan medan fossila bränslens utsläpp oftast räknas på schablonbasis. I förhållande till användning av färdiga bränslen och drivmedel står klimatpåverkan i leverantörskedjan för relativt små utsläpp.

En hållbar utveckling
Preem satsar stora resurser på nya råvaruströmmar och inhemskt producerade förnybara råvaror. Vi jobbar också med att reducera utsläppen från våra raffinaderier genom att optimera energianvändningen samt välja vilken el vi köper in. Preems raffinaderier ingår i ett europeiskt handelssystem för utsläppsrätter som kallas EU ETS (Emissions Trading System) som begränsar koldioxidutsläppen genom att sätta ett gemensamt tak för utsläppen. Då ett raffinaderi innebär en stor punktkälla för koldioxid, finns spännande möjligheter att på sikt kunna fånga in och permanent lagra stora mängder koldioxid från våra utsläpp genom så kallad CCS-teknik (Carbon Capture Storage). Preem planerar att utvärdera och utveckla tekniken ytterligare genom att bygga en pilotanläggning.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >>