Politiken sätter spelplanen

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp. Så lyder det svenska klimatmålet – ett av världens mest ambitiösa.

Sammantaget står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Utsläppen från inrikes transporter, undantaget inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 och biodrivmedel är helt avgörande för att kunna realisera detta.
Flera industribranscher har, eller är i färd med att, i samarbete med regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” lansera färdplaner för att möta de svenska klimatmålen. Gemensamt för de flesta färdplaner är att de är beroende av förnybara drivmedel med goda klimategenskaper.

Preems utsläpp omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Systemet innebär att det tillåtna “utsläppstaket” successivt sänks. Den tillåtna mängden utsläpp fördelas på Europas industrier baserat bland annat på hur koldioxideffektiv produktionen är, vilket skapar incitament till investeringar i åtgärder och drift med minskad klimatpåverkan. Detta är en konkurrensfördel för Preem, vars effektiva raffinaderier gynnas i förhållande till konkurrenters med sämre klimateffektivitet. Än viktigare för Preems omställning är incitament såsom den svenska reduktionsplikten, som förhoppningsvis kommer att staka ut en tydlig och långsiktigt stabil målbild över hur utsläppen från drivmedel ska minskas. En sådan tydlighet är viktig inför våra kommande investeringsbeslut.

Reduktionsplikten infördes 2018 med krav på inblandning av förnybara råvaror i bensin och diesel för att minska utsläppen av koldioxid. Preem välkomnar reduktionsplikten som ett effektivt styrmedel för minskade växthusgasutsläpp från drivmedel. Givet att en långsiktig tidplan fastslås så möjliggör plikten att industrin kan ställa om. Lagen bör som nu fokusera på faktisk reduktion, istället för på förnybar andel, då det innebär att satsningar på de allra bästa, mest långsiktiga och hållbara råvarualternativen premieras.