Vi skärper vårt klimatmål med tio år – från 2045 till 2035

Nu påskyndar vi våra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, tio år tidigare än det föregående klimatmålet.

klimatmal-2035_raodmap-web.jpg

Vägen till klimatneutralitet Vägen till klimatneutralitet

Sedan år 2020 har vi på Preem genomfört ett antal viktiga prioriteringar kopplade till omställningen. Fokus ligger nu helt och hållet på projekt och initiativ som aktivt bidrar till klimatmålet, och klimatneutralitet ska uppnås genom fokus på följande prioriterade områden.

1. Anpassa raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion 1. Anpassa raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion

Våra raffinaderier är idag anpassade för storskalig drivmedelsproduktion som baseras på fossila råvaror. Preem har under det sista årtiondet utvecklat goda erfarenheter från att bygga om tidigare fossila produktionsenheter till förnybart. Nu behöver dessa erfarenheter skalas upp.

Genom om- och nybyggnationer av raffinaderierna vill vi skapa förmåga att utöka den förnybara produktionen till minst 2,5 miljoner kubikmeter år 2026 och till cirka 5 miljoner kubikmeter 2035. Parallellt minskar vi den fossila produktionen och anpassar den totala produktionskapaciteten till framtidens lägre behov.

2. Fånga in och binda koldioxid 2. Fånga in och binda koldioxid

Våra raffinaderier är några av Sveriges största, enskilda utsläppskällor. De fossila utsläppen minskar i takt med att vi byter ut fossila råvaror mot fossilfria alternativ.

Vi planerar också att installera teknik för koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage), där koldioxid fångas och lagras, istället för att släppas ut. När CCS kombineras med utsläpp från förnybara råvaror så innebär det i praktiken en reducering av koldioxidhalterna i atmosfären. Genom att driva verksamheten mot negativa utsläpp kan våra bioraffinaderier bli utsläppssänkor.

För att nå vårt mål om nettonollutsläpp kommer upptag och inbindning av koldioxid att krävas för att kompensera för återstående utsläpp som är svåra att helt eliminera. Utöver koldioxidinfångning kommer Preem att utvärdera andra effektiva och robusta sätt att binda koldioxid även utanför vår värdekedja.

3. Växla till hållbara resurser 3. Växla till hållbara resurser

Användningen av fossila produkter är den huvudsakliga orsaken till koldioxidutsläppen längs Preems värdekedja. För att nå vårt klimatmål behöver vi drastiskt minska användningen av råolja som insatsråvara och istället växla mot förnybara alternativ, såsom biooljor från hållbara restprodukter från skog- och lantbruk och livsmedelsindustrin.

Under 2021 har fler aktörer på råoljemarknaden börjat följa och rapportera utsläpp relaterade till råoljeutvinning. Vi har de senaste åren visat att det är möjligt att minska klimatpåverkan även inom den fossila värdekedjan genom att välja råolja med relativt sett låga produktionsutsläpp. För att sådana åtgärder ska vara systematiskt genomförbara över tid krävs styrmedel eller ekonomiska incitament.

Den svenska reduktionsplikten innebär en tydlig styrning mot koldioxidreduktion genom inblandning av förnybara drivmedel. Däremot saknas dessvärre ekonomiska incitament för att sänka utsläppen från de fossila andelarna av drivmedel.

Vätgas är en nödvändig insatsvara vid drivmedelsproduktion. Idag produceras vätgas främst från naturgas vilket ger en av de större utsläppsposterna av koldioxid vid raffinaderierna. Preem undersöker möjligheterna att skifta till fossilfri vätgasproduktion genom flera olika alternativ bland annat genom att byta ut fossil naturgas mot biogas och förnybara restströmmar från den interna produktionen.

Ett annat sätt är att producera fossilfri vätgas genom elektrolys av vatten och fossilfri el. Här behöver vi samverka med externa parter för att säkra tillräcklig överföringskapacitet.

Läs mer om vårt vätgasprojekt

4. Anpassa vårt erbjudande till behoven i ett hållbart samhälle 4. Anpassa vårt erbjudande till behoven i ett hållbart samhälle

Hållbara lösningar för mobilitet är centralt för oss, med övergången till förnybara flytande drivmedel som ett självklart fokusområde. Ett annat exempel är vår påbörjade storskaliga utrullning av laddstationer för elbilar. Även vätgas som fordonsbränsle är ett område under utveckling. Gemensamt för dessa lösningar är att de kan innebära väsentligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med fossila alternativ.

Vi kommer också att bredda verksamheten och inkludera fler produkter som behövs i ett hållbart samhälle. Ett exempel är förnybara raffinerade produkter som förädlas vidare inom petrokemi eller plastindustrin. Framtidens raffinaderier kan också bli en del av mer hållbara värdekedjor genom cirkulära lösningar och materialflöden. Utveckling av dessa nya värdekedjor kan komma att bidra starkt till Preems klimatmål då produkterna inte är avsedda till förbränning och därmed innebär andra utsläppscykler.

Frågor & svar om klimatmålet

Varför skärper Preem sina klimatmål?

Vi skärper vårt klimatmål för att vi vill, kan och måste. Klimatet är vår tids kanske viktigaste fråga, och vår generation har ett ansvar mot kommande generationer att säkerställa en hållbar omställning. För Preem är det en självklarhet att vara en positiv kraft och bidra till detta, då handlar det om att vässa ambitionsnivån och ställa in verksamheten på en snabb omställning. 

Är Preems mål förenliga med Parisavtalet?

Preems nya klimatmål är framtaget med syftet att minska utsläppen längs värdekedjan i en omfattning och takt som krävs för att nå målsättningarna i Parisavtalet, att den globala temperaturhöjningen ska hållas långt under 2 grader och att vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. 

Gäller klimatmålen bara den svenska verksamheten eller även annat?

Klimatmålet är globalt och avser hela Preems värdekedja, från utvinning av råvaror, till produktion och distribution och användning av produkterna.

Hur ska klimatmålen nås?

Det hela kan sammanfattas i fyra övergripande prioriteringar. För det första ska vi anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror. För det andra ska vi etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder. Vi ska även ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas. Slutligen ska vi anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle.

Hur realistiska är målen, kommer ni att klara detta?

Det finns inget alternativ. Klimatet kräver att samhället ställer om och minskar utsläppen av koldioxid. Det finns ingen plats för företag som inte bidrar positivt till omställningen och Preem har en viktig uppgift i att göra det möjligt för både företag, privatpersoner och andra att minska sina utsläpp. 

Preems raffinaderier är bland de största utsläppskällorna i Sverige – varför prioriterar ni inte att sänka dessa utsläpp?

Vi arbetar för att minska utsläppen i alla led i värdekedjan, och här ingår även utsläppen vid raffinaderierna. Raffinaderierna står dock för endast 4 procent av de totala utsläppen längs Preems värdekedja, medan användarledet står för 85 procent av utsläppen. Genom att fokusera extra mycket på dessa utsläpp gör vi snabbast, störst skillnad. Resterande utsläpp sker vid utvinning av råvarorna som Preem köper in. 

Ni ansöker om att släppa ut mer koldioxid vid raffinaderiet i Göteborg. Hur hänger det ihop med klimatmålet?

Vi har satt det ambitiösa målet att vara klimatneutrala utmed hela värdekedjan år 2035, och det inkluderar även direkta utsläpp från produktionen. Vägen dit kommer inte att vara linjär, utan påverkas av en rad externa faktorer. Utsläppen vid den planerade anläggningen i Göteborg kan komma att öka till en början, men samtidigt sänks utsläppen vid användning av produkterna. I takt med att det fossila fasas ut kommer utsläppen att minska vid raffinaderiet, där vi också förbereder för koldioxidinfångning. 

Vad betyder målen för raffinaderierna? 

Raffinaderierna är otroligt viktiga i vår omställning då de är nyckeln till att vi kan fasa ut det fossila till förmån för det förnybara. Genom att nyttja våra existerande anläggningar säkerställer vi även en effektiv omställning, som både är en snabbare och mer kostnadseffektiv lösning jämfört att bara bygga nytt.

Hur stor blir er framtida produktion?

Ökad användning av förnybara drivmedel är ett måste om vi ska klara de uppsatta klimatmålen och målet att ställa om till fossilfria samhällen. Vi ser en växande efterfrågan i hela Europa och våra prognoser visar på att det kommer att finnas ett stort behov av förnybara, flytande drivmedel under överskådlig tid.

Betyder det här att ni lovar att sluta med er fossila produktion?

Vår strategi är solklar, successivt ska vi byta ut det fossila mot förnybart. Exakt i vilken takt utfasningen kommer att ske är idag för tidigt att säga, men redan idag har vi flertalet projekt vid båda våra raffinaderier som syftar till att öka den förnybara produktionen och möjliggöra att vi minskar den fossila.

Vägen mot framtiden

Så jobbar vi med hållbarhet Så jobbar vi med hållbarhet

Vi har antagit utmaningen – Preems strategiska projekt för storskalig omställning: