Minskad miljöpåverkan

Preems verksamhet bedrivs med utgångspunkt att bevara miljön för framtida generationer. Vi identifierar och utvärderar löpande var i vår värdekedja miljöpåverkan uppstår och hur vi kan arbeta för att minska negativ miljöpåverkan. Genom att identifiera miljöaspekter per affärsområde får vi ett tydligare ansvar för att driva ett målinriktat förbättringsarbete.

Vår miljöpåverkan

Preems verksamhet omfattar processer och produkter som vid felhantering kan orsaka allvarliga miljöskador. Vi arbetar därför systematiskt med att minska risker och följa upp eventuella incidenter. Även när arbetet sköts felfritt har vår verksamhet påverkan på miljö och klimat. Verksamheten vid raffinaderierna innebär utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och kolväten till luft. Vissa utsläpp till vatten sker också med det avloppsvatten som släpps ut efter våra omfattande reningsanläggningar. Alla dessa utsläpp regleras i våra miljötillstånd för verksamheten och resultaten har över tid kraftigt förbättrats.

Utsläpp till mark och vatten

Vad gäller transportfartyg kräver vi att de ska ha dubbelskrovskonstruktion för att minska risken för utsläpp. Fartygen får heller inte vara äldre än 20 år. På land pågår sedan ett antal år tillbaka förbättringsåtgärder på invallningar i våra tankparker. Invallningarna fungerar som skydd om spill skulle förekomma.

Resursanvändning och energiförbrukning

Preem arbetar kontinuerligt med energikartläggningar och optimering av resursanvändning. Vi mäter och följer upp resurseffektivitet bland annat genom fackling. Fackling innebär att överskottsgas leds till facklan och förbränns där under kontrollerade former. Tack vare Preems processäkerhetsarbete och omfattande underhållsarbete kan fackling minimeras och raffinaderierna utnyttjas optimalt.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >