Minskad miljöpåverkan

Vår verksamhet bedrivs med utgångspunkt i att bevara miljön för framtida generationer. Därför arbetar vi systematiskt med ständiga förbättringar för att minimera vår miljöpåverkan. Det inkluderar leverantörer, produktion, transporter, drivmedelsstationer och användning av de produkter vi erbjuder. Genom att identifiera miljöaspekter per affärsområde får vi ett tydligare ansvar för att driva ett målinriktat förbättringsarbete.

Vår miljöpåverkan
Preems verksamhet omfattar processer och produkter som vid felhantering kan orsaka allvarliga miljöskador. Vi arbetar därför systematiskt med att minska risker och följa upp eventuella incidenter. Även när arbetet sköts felfritt har vår verksamhet påverkan på miljö och klimat. Verksamheten vid raffinaderierna innebär utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och kolväten till luft. Vissa utsläpp till vatten sker också med det avloppsvatten som släpps ut efter våra omfattande reningsanläggningar. Alla dessa utsläpp regleras i våra miljötillstånd för verksamheten och resultaten har över tid kraftigt förbättrats.

Initiativ kopplat till mark- och vattenutsläpp
Under 2019 utvecklades vår vattenrening vid raffinaderiet i Lysekil med ett extra reningssteg som tar bort fosfor och han¬terar slamflykt på ett mer effektivt sätt. Detta förbättrar kvali¬teten på både dagvatten och processavloppsvatten. Sedan ett antal år tillbaka pågår även förbättringsåtgärder på invallningar i våra tankparker. Invallningarna fungerar som skydd om spill skulle förekomma. Under 2019 utvecklade vi även vår handlings¬plan för markförorening som innebär att Preem ansvarar för att rena vissa specifika markområden.
Vad gäller transportfartyg kräver vi att de ska ha dubbelskrovskonstruktion för att minska risken för utsläpp. Fartygen får heller inte vara äldre än 20 år.

Resursanvändning och energiförbrukning
Preem arbetar kontinuerligt med energikartläggningar och optimering av resursanvändning. Vi mäter och följer upp resurseffektivitet bland annat genom fackling. Fackling innebär att överskottsgas leds till facklan och förbränns där under kontrollerade former. Tack vare Preems processäkerhetsarbete och omfattande underhållsarbete kan fackling minimeras och raffinaderierna utnyttjas optimalt.

Mål och utfall
En övergripande målsättning är att prestera bättre i förhållan¬de till de miljövillkor som vi är satta att följa. Mätetalet Allvarlig miljöincident, omfattar mätning av större incidenter inom miljöområdet, det vill säga incidenter som skulle kunna leda till villkors- eller lagöverträdelse. Vi har en nollvision när det kommer till allvarliga miljöincidenter. Utfallet visar att arbetet med att minimera miljöincidenter har haft effekt och att vi lever upp till våra mål. Ytterligare ett mål är att placera oss i den övre kvartilen av de bästa raffinaderierna i Västeuropa vad gäller energieffektivitet, något som vi uppnått.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >