Biologiskt mångfald

En viktig del i miljöarbetet är att skydda natur- och kulturvärden. Preems verksamhet har en direkt påverkan på den biologiska mångfalden, och när raffinaderiet i Lysekil ansökte om att få bygga ut verksamheten var detta en central fråga.

Raffinaderiet i Lysekil omges av Natura 2000-områden som har ett starkt skydd i flera avseenden. I planeringen av projekt på Preems raffinaderier beaktas de fyra stegen i den så kallade skadelindringshierarkin, det vill säga att undvika, minimera, mildra och kompensera skador på natur och miljö.
Det främsta hotet mot biotoper och arter samt skyddsvärda natur- och kulturområden är förändringar i markanvändningen och fysiska ingrepp. Inför varje förändring av verksamheten sker en noggrann inventering av vilka djur och växter som finns i området - hur påverkas de av en byggnation och hur kan de skyddas? I samarbete med Preem granskar miljöexperter mark och vatten. Även eventuellt hotade, så kallade rödlistade, arter dokumenteras.

Under en inventering i samband med ansökan om nytt miljötillstånd i Lysekil visade det sig att den rödlistade fransfladdermusen fanns i området och en plan för kompensationsåtgärder togs fram för de marker Preem äger. Det handlar till exempel om att gallra bort barrträd för att få fram  lövskog och att låta kor beta i skogen, vilket även gynnar många andra arter. Dessa åtgärder kommer att ingå i ett nytt miljötillstånd, och kommer att följas upp av Länsstyrelsen och finnas med som ett av många villkor som sätts på raffinaderiet för att verksamheten ska tillåtas.