Energieffektiv produktion

Ett område som har fortsatt hög prioritet är minskiningen av Sveriges klimatavtryck genom ökad andel förnybara drivmedel, energieffektivisering och teknik för att fånga in och lagra koldioxid. På resan mot ett hållbart samhälle gäller det att vi implementerar dagens och morgondagens teknik samtidigt som vi utvecklar framtidens.    

Vindkraften är en ren och förnybar energikälla som vi planerar att utnyttja för vår egen tillverkning. Tillsammans med ett antal andra företag har vi därför startat VindIn, ett vindkraftsprojekt som inom fem år ska kunna producera miljövänlig elkraft i storleksordningen en terawattimme (TWh) per år. Det är ungefär lika mycket som den årliga energiförbrukningen för 40 000 villahushåll, vilket motsvarar energiförbrukningen för ca 7 500 villor per år. 

Naturgas till Preemraff Lysekil

En viktig orsak till raffinaderiernas höga miljöprestanda är att vi i huvudsak använder gas som bränsle i tillverkningen. 2014 invigdes en terminal för LNG (Liquefied Natural Gas) vid Preemraff Lysekil som kan ta emot 200 000 ton LNG om året från Skangass anläggning i Risavika hamn utanför Stavanger. Naturgas är en viktig råvara för att framställa svavelfri diesel och bensin tack vare den höga vätehalten. Genom att ersätta nafta och butan med LNG för vätgasproduktion kommer raffinaderiets koldioxidutsläpp att minska med cirka 130 000 ton år. 

Överskottsvärme - ett alternativ till värmeverk

I produktionen på våra raffinaderier bildas en hel del överskottsvärme. Preem levererar restvärme från våra två raffinaderier till Göteborgs stad, Volvo och Lysekils kommun. Det motsvarar uppvärmningen av 36 000 villor.

Överskottet från vår produktion är dock ännu större och vi tycker att möjligheten bör stimuleras (bara från Preemraff Lysekil motsvarar överskottsenergin nästan 1 procent av hela Sveriges trafikenergi). En idé är statliga energisparbidrag. Eller att öppna fjärrvärmeverken för konkurrens. Tillsammans med bland andra Chalmers EnergiCentrum utreder Preem ytterligare möjligheter för att nyttja restvärmeöverskottet på Preemraff Lysekil.

Koldioxidåterföring

I samarbetet med Chalmers EnergiCentrum undersöker Preem även möjligheten att avskilja och på sikt återföra koldioxiden från våra raffinaderier. Koldioxidåterföring är en möjlig åtgärd på resans väg mot hållbara energisystem.