Styrning och uppföljning

Styrning och uppföljning sker på olika nivåer inom Preem för att säkra att våra åtaganden inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande integreras i alla delar av verksamheten, och att de uppfylls gentemot våra intressenter och vår omvärld.

För oss som har stora långsiktiga investeringar, har hållbar utveckling länge varit en fråga om bolagets framtid. Det vi gör måste vara hållbart för samhället, miljön, kunderna och ägare, globalt och lokalt, i dag och i morgon.

Miljöarbetet på Preem är väl integrerat i hela verksamheten och ingår som en naturlig del i alla moment. Våra affärsområden och avdelningar arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan från produkterna, produktionen och distributionen – både internt och externt. Det yttersta ansvaret åligger bolagens ledning.

Hållbarhetsbesked för förnybara drivmedel

Preem var det första företaget som fick sitt hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Ett bevis på att bränslena är garanterat hållbara, vilket numera är en förutsättning för att få skattebefrielse på förnybara bränslen.

För att biobränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att ett antal kriterier för hållbarhet är uppfyllda. Bland annat ska råvaran vara producerad på ett hållbart sätt, den får till exempel inte vara odlad eller skördas på marker där sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter kan påverkas negativt.

Preem har infört ett kontrollsystem som en del i Preems ledningssystem. Det omfattar:

  • Efterlevnad av lagen om hållbarhetskriterier
  • Skapande av en hållbar varuförsörjning av biodrivmedel
  • Genomförande av dialog med våra leverantörer
  • Leverans från endast godkända leverantörer
  • Kontrollsystemet revideras årligen av både intern och extern part.

Certifiering för hållbara biobränslen

Preem är sedan 2017 certifierat enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Certifieringen bestyrker ytterligare att Preems produkter uppfyller kraven i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor. Preems ISCC-certifiering är utförd av DNV GL och då detta är ett globalt certifieringssystem, innebär det att Preems produkter är hållbara även på den globala marknaden.   

Certifierat ledningssystem som stödjer verksamheten

Preems verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö och säkerhet). Under 2019 påbörjades övergången till ISO 45001 från OHSAS 18001. ISO 14001-certifieringen inkluderar även energikartläggning och gäller för utveckling, varuförsörjning, handel, raffinering, lagring, distribution samt försäljning av petroleumprodukter och förnybara bränslen via vårt rikstäckande stationsnät och bulkförsäljning.

Utbildningar för miljön

En hög miljömedvetenhet och miljökompetens hos alla våra medarbetare prioriteras. Vi utvecklar ständigt oss själva genom utbildningar och information. Våra säljare och experter använder sina kunskaper inte bara internt utan också för att utbilda och hjälpa kunder och andra.