Moderna och effektiva anläggningar

Våra anläggningar räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Vårt långsiktiga mål är en klimatneutralare produktion. Därför jobbar vi med energieffektivisering i alla led, koldioxidåtervinning, vindkraft och levererans av överskottsvärme till fjärrvärmenäten. 

Effektivitet i fokus

Våra ingenjörer arbetar stenhårt med att göra våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil ännu mer miljöanpassade och med att hitta nya vägar att öka vår produktion av förnybara drivmedel. Idéerna och projekten är många.

En verksamhet för framtiden

Vi har gjort stora investeringar under de senaste åren för att ställa om vår anläggning i Göteborg till att kunna bearbeta gröna råvaror. Tanken är att gå vidare med ytterligare modifieringar och anpassningar av båda våra raffinaderier, för att producera mer och fler förnybara drivmedel.


Vi har fantastiska planer. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler. Det handlar om investeringar i miljardklassen och då måste vi veta vad som gäller för att kunna satsa. Vi behöver veta att det blir rimliga ekonomiska villkor för gröna drivmedel även i framtiden.

Viljan, kunskapen och tekniken finns redan.