Depåer och stationer

Vi har sammanlagt sex depåer, alla med väl utvecklade föreskrifter. Till exempel finns automatiska övervaknings- och säkerhetssystem installerade för skydd mot läckage och överspolning av cisterner och fordon.

Precis som våra raffinaderier har depåernas tankar flytande tak och dubbla tätningar för att minimera avdunstningen av flyktiga kolväten till luft.

Våra stationer

På Preems drivmedelstationer finner du miljöanpassade produkter och våra biltvättar renar vattnet innan de släpps vidare till kommunernas reningsverk.

Nu pågår ett stort arbete med att energioptimera stationerna. Allt från belysning, värme, kylanläggningar till energiåtervinning studeras.

Gasåtervinning hela vägen

Flyktiga kolväten som avdunstar från bensin är skadliga för hälsan och miljön. När du tankar bilen sugs gas genom tankpistolen tillbaks till bensinstationens cistern. Tankbilen ersätter bensinen i sin tank med gaserna i cisternen när stationen får en ny leverans bensin. Slutligen tas gaserna om hand på oljedepån när tankbilen lastar. Gaserna återvinns i ett återvinningssystem och processas till ny bensin.

Detsamma sker när fartygen lastar bensin från raffinaderierna. Bensinen som fylls på trycker ut gaserna till ett gasåterföringssystem och gaserna används på nytt i raffinaderiet.