Volvo rullar på med spillvärme

I samband med Preems raffinering skapas ett överskott av värme. Spillvärmen från Preems raffinaderi i Göteborg används dels i fjärrvärmenätet, dels i produktionen på Volvo.

Preem levererar drygt 300 GWh årligen till fjärrvärmenätet i Göteborg, vilket motsvarar uppvärmning av cirka 30 000 villor. Till Volvo levereras årligen drygt 200 GWh. Vi tar tillvara på nästan 90 procent av spillvärmen på vårt raffinaderi i Göteborg, vilket i sig motsvarar en besparing på 150 000 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med om energimängden hade producerats av lokala energibolag. I Lysekil används endast en del av spillvärmen från Preems raffinaderi. Dock finns det potential till 800 GWh spillvärme från raffinaderiet, men ett begränsat tillträde till fjärrvärmenäten försvårar en sådan lösning än så länge.