Preem Evolution drivmedel

Som Sveriges största drivmedelsproducent har Preem ett stort ansvar i att möta de krav som ställs på minskning av växthusgaser och övergång till förnybara drivmedel från fossila. 

Vi har bland annat två klimatmål att förhålla oss till:

  • År 2050 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll.
  • År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen bland annat genom en övergång till hållbara förnybara biodrivmedel och genom en kraftfull utveckling av eldrift i fordonsflottan.

Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta

Begreppet fossiloberoende fordonsflotta får en betydelse först när energiförsörjning för fordonen kan beskrivas. I dagsläget är cirka 97 procent av alla fordon som rullar på våra vägar bensin- eller dieseldrivna och nybilsförsäljningen visar att denna siffra ser ut att hålla i sig. En personbil har en livslängd på i genomsnitt 17 år. Ska vi minska vårt beroende av fossil olja i Sverige måste vi göra det via diesel och bensin tillverkade på förnybara råvaror.

Först ut var Preem Evolution Diesel

Redan 2011 lanserade vi som första bolag i Sverige vår Preem Evolution Diesel och har sedan dess kontinuerligt utökat det förnybara innehållet. Totalt har Preem Evolution Diesel hittills bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med över 2 miljoner ton koldioxid!

Preem arbetar fortsatt med att höja andelen förnybart, men avgörande är lagstiftning och skattevillkoren för förnybara råvaror. Vårt mål är att successivt byta ut den fossila råvaran mot förnybart. Preem kan göra skillnad, vi kan tillverka förnybara drivmedel, förnybar diesel och bensin som fungerar i dagens och morgondagens fordonsflotta. Vi har de tekniska förutsättningarna i våra raffinaderier, vi har kompetensen i våra medarbetare och vi har infrastrukturen. Vi kan och vill ställa om våra traditionella oljeraffinaderier till bioraffinaderier och vi gör det redan idag.

Vi behöver långsiktiga spelregler

2014 lanserade vi begreppet Framtidens bensin. En bensin som på samma sätt som Preem Evolution Diesel ska kunna tillverkas av restprodukter från skogen och som fungerar i dagens fordonsflotta i alla bensinmotorer. Men vi påtalade också att för att vi ska kunna göra de investeringar som behövs i våra raffinaderier måste vi ha långsiktiga och tydliga politiska spelregler för förnybara drivmedel. Lagstiftning som gör att förnybara drivmedel kan vara konkurrenskraftiga rent prismässigt mot de fossila. Och som gör det ekonomiskt hållbart för oss att producera och sälja den här typen av förnybara drivmedel. 

Preem Evolution Bensin nästa steg mot Framtidens bensin

Vi kanske inte kan göra allt men vi kan ta steg i rätt riktning. Den 30 juni 2015 tog vi ännu ett steg i vår evolution mot förnybara drivmedel. Då lanserade vi nämligen Preem Evolution Bensin med förnybar råvara. Detta innebär att du kan tanka grönare oavsett om du kör en diesel- eller bensindriven bil.