En grönare framtid

Vi kan redan idag ta emot förnybar råvara, till exempel tallolja, och omvandla den till högklassig diesel, identisk med fossil diesel. Nästa steg är att kunna ta in fler typer av råvaror och producera fler typer av drivmedel.

Vi ser också möjligheten att göra grön pyrolysolja av restprodukter från skogs- och massaindustrin och att komplettera med en egen förgasningsanläggning som omvandlar biomassa till grön vätgas. Vätgas är viktig för tillverkningsprocessen och ju grönare den är, desto grönare blir slutprodukten. Men det är inte bara produktionen som bidrar till grönare raffinering utan också hur vi hanterar restprodukter som koldioxid och restvärme.

Förgasning är en process där vi upphettar biomassa så att den övergår till gasform. Den gröna vätgasen kan vi sedan använda för att driva produktionen.
Här samlas den lätta gasen in och görs om till gasol.
I den här processen omgrupperas atomerna i en molekyl så att den blir mer grenad. Det är ett sätt att förädla bensinen och öka aromathalten.
Gör om lågoktanig nafta till högoktanig bensin genom att en katalysator används.
Vid raffinering hettas oljan först upp till 360° och passerar sedan ett destillationstorn där oljan separeras i olika beståndsdelar som har olika kokpunkter. Vid vacuumdestillation sker upphettning under tryck.
I det här steget tar vi bort svavel, d.v.s partiklar som vid förbränning bildar svaveldioxid som leder till försurning.
I det här steget tar vi bort svavel och aromater, partiklar som är miljöfarliga och hälsoskadliga. Det är detta steg som gör den svenska MK1- dieseln unik och ger den bättre miljöegenskaper än s.k. Europa- eller MK3-diesel.
För att göra om tjockolja till en mer efterfrågad produkt som diesel, används processen "crackning" som bryter ner de längre molekylerna till kortare, vilket motsvarar de lättare kolvätena.
För att göra om tjockolja till en mer efterfrågad produkt som diesel, används processen "crackning" som bryter ner de längre molekylerna till kortare, vilket motsvarar de lättare kolvätena.
Processen "crackning" påskyndas med hjälp av en katalysator. Här görs tjockolja om till bensin.
I vår Green Hydro Treater reagerar vätgas med det syre och svavel som finns i den förnybara råvaran. Processen, hydrering, omvandlar råvaran till kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel.
Namnet kommer från "Viscosity breaker". Genom förädlingsprocessen crackning bryts de längre molekylerna ner till kortare molekyler. Det minskar viskositeten och gör oljan mer lättflytande.

In » In »

Vi måste se till helheten när det gäller användningen av biomassa som råvara. Allt från energieffektivitet och livsmedelskonkurrens, till mänskliga rättigheter och skövling av regnskogar. Råvarorna till biodrivmedlen måste verkligen leda till långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar inte bara om att hitta nya råvaror utan också mycket om att utveckla metoder för att successivt ersätta råolja med biomassa på våra raffinaderier.

Tillgång och effektivitet är viktiga parametrar liksom de rent etiska frågorna kring råvarornas utvinning när vi utvecklar vår bioraffinering. Tillsammans med tekniska högskolor, myndigheter och företag utvecklar vi nya processer och testar olika råvaror, både kort- och långsiktiga.

Exempel in:

• Alger
• Sopor
• Restprodukter från skogs- och massaindustrin
• Vegetabiliska oljor
• Animaliskt avfall
• Restprodukter från lantbruket, till exempel halm och blast
• Gödsel

Ut » Ut »

Omvandlingen av biomassa till drivmedel sker antingen direkt i våra raffinaderier eller genom att halvfabrikat produceras där råvarorna finns. Halvfabrikat som vi sedan kan raffinera till grön bensin och diesel, som fungerar i dagens fordonsflotta. Vi har viljan, anläggningarna och engagerade ingenjörer. Startsträckan är med andra ord betydligt kortare för oss än för många andra aktörer.

För oss är det också självklart att ta tillvara restprodukter från produktionen, till exempel genom att omvandla överskottsvärme till fjärrvärme eller att återvinna den koldioxid som bildas. Koldioxiden kan bland annat användas för växthusodling och kyltransporter.

Exempel ut:

• Förnybar diesel
• Förnybar bensin
• Förnybar flygfotogen
• Fjärrvärme (rest från produktionen)
• Koldioxidåtervinning (rest från produktionen)